Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2017 r., II PK 322/16

Jan Piątkowski, Beata Rutkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.029

Abstrakt


Przedmiotem glosowanego wyroku jest problematyka dotycząca naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu. O ile Sąd Najwyższy przekoGlosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2017 r., II PK 322/16 259 nująco dowiódł, że nie można mówić o naruszeniu tej zasady, gdy różnice w wysokości wynagrodzenia poszczególnych pracowników wynikają z wykonywania przez nich różnych prac – i to zarówno w aspekcie podmiotowym (kwalifikacje i doświadczenie zawodowe), jak i przedmiotowym (stopień odpowiedzialności i wysiłku), o tyle wątpliwości budzi teza sformułowana w ramach rozważań dotyczących nieudzielania przez pracodawcę doraźnych zwolnień związkowych. Sąd Najwyższy uznał, że nieudzielenie odpłatnego zwolnienia od pracy w celu udziału w kilkudniowym szkoleniu związkowym nie stanowi naruszenia art. 31 ust. 3 u.z.z. ani przejawu dyskryminacji pracownika, ponieważ doraźność zwolnienia od pracy odnosi się do czynności krótkotrwałych, nagłych i uzasadnionych istotną potrzebą związkową. Taki pogląd wywiódł z treści art. 80 k.p. Tymczasem podstawą do określenia znaczenia terminu „doraźna czynność wynikająca z funkcji związkowej” powinna być regulacja zawarta w ustawie o związkach zawodowych, która wprost dotyczy tej instytucji, a nie art. 80 k.p. normujący w rzeczywistości odmienną materię, tj. wynagradzanie za pracę.


Słowa kluczowe


zasada równego traktowania w zatrudnieniu; zakaz dyskryminacji; doraźne zwolnienia związkowe; szkolenia związkowe; wynagrodzenie za pracę

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran K.W., w: System prawa pracy, tom V, Zbiorowe prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2014.

Baran K.W., w: Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2019.

Cudowski B., Doraźne zwolnienia od pracy pracowników pełniących funkcje związkowe, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 8.

Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002.

Piątkowski J., Doraźne zwolnienia od pracy w ustawie o związkach zawodowych, w: Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, red. Z. Hajn, Warszawa 2012.

Pisarczyk Ł., Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy, Warszawa 2019.

Salwa Z., Uprawnienia związków zawodowych, Bydgoszcz 1998.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism