Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2017 r., sygn. akt II PK 125/16 – glosa aprobująca

Piotr Pieczonka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.044

Abstrakt


Glosa dotyczy wyroku Sądu Najwyższego z 30 maja 2017 r. w sprawie II PK 125/16, w którym sąd uznał, że moc wiążąca w zakresie wynikającym z art. 365 k.p.c. nie oznacza związania sądu ustaleniami zawartymi w uzasadnieniu innego orzeczenia. Problematyka poruszona w przywołanym orzeczeniu oraz w przedmiotowej glosie odnosi się do wywołującej w orzecznictwie i doktrynie prawa kontrowersji związanej z mocą wiążącą orzeczenia, tj. odpowiedzi na pytanie, czy z mocy wiążącej orzeczenia (wyroku lub w postępowaniu nieprocesowym postanowienia) w sprawie cywilnej korzysta jedynie rozstrzygnięcie oraz czy też moc wiążąca wyroku rozciąga się na kwestie pozostające poza sentencją, w tym ustalenia i oceny dotyczące stosunku prawnego stanowiącego podstawę żądania, o którym orzeczono. Glosa przybliża zapatrywania Sądu Najwyższego w komentowanej sprawie, a także stanowiska doktryny oraz wskazuje argumenty przemawiające za przyjęciem stanowiska, iż na gruncie art. 365 k.p.c. moc wiążąca orzeczenia odnosi się jedynie do jego sentencji i nie obejmuje jego uzasadnienia.


Słowa kluczowe


moc wiążąca orzeczenia; sentencja; uzasadnienie; Sąd Najwyższy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dolecki H. (red), Wiśniewski T. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Artykuły 1–366, wyd. II, Warszawa 2013, https://sip.lex.

pl/#/commentary/587306753/147351/dolecki-henryk-red-wisniewski-tadeusz-red-kodeks-postepowania-cywilnego-komentarz-tomi-artykuly...?cm=URELATIONS (dostęp: 16.07.2018 r.).

Filipek K., Gwarancje niezawisłości sędziowskiej sędziów sądów powszechnych, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2006, nr 9/13, s. 7–25, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studenckie_Zeszyty_Naukowe/Studenckie_

Zeszyty_Naukowe-r2006-t9 n13/Studenckie_Zeszyty_Naukowe-

r2006-t9-n13-s7-25/Studenckie_Zeszyty_Naukowe-r2006-t9-n13-s7-25.pdf (dostęp: 16.07.2018 r.).

Grzegorczyk P., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2: Postępowanie

rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016, https://sip.lex.pl/#/commentary/587717595/515035/erecinski-tadeusz-redkodeks-postepowania-cywilnego-komentarz-tom-ii-postepowanie-rozpoznawcze-

wyd-v?cm=URELATIONSeusz (dostęp: 16.07.2018 r.).

Manowska M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Art. 1–505(38), wyd. III, Warszawa 2015, https://sip.lex.pl/#/commentary/587507257/488019/manowska-malgorzata-red-kodeks-postepowania-cywilnego-komentarz-tom-i-art-1-505-38-wyd-iii?cm=URELATIONS.) (dostęp: 16.07.2018 r.).
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism