Wiedeński model kontroli spraw unijnych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony – teoria i praktyka

Maciej Serowaniec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2015.027

Abstrakt


Jeszcze przed formalnym przystąpieniem Austrii do struktur integracyjnych w noweli konstytucyjnej z dnia 15 grudnia 1994 r. określone zostały konstytucyjnoprawne podstawy mechanizmu współpracy parlamentu z rządem w zakresie spraw związanych z członkostwem we Wspólnotach/Unii. Wprowadzony do Federalnej Ustawy Konstytucyjnej nowy podrozdział B zatytułowany Unia Europejska (art. 23a–23f) stworzył szeroki mechanizm konsultacyjny między ciałami ustawodawczymi – Radą Narodową i Radą Federalną a rządem federalnym w sprawach dotyczących członkostwa w Unii Europejskiej. Wiedeński model kontroli spraw unijnych gwarantuje obu izbom parlamentu aktywny udział w wewnątrzpaństwowych procesach decyzyjnych dotyczących spraw integracyjnych. Kooperatywne współdziałanie parlamentu i rządu w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej stara się bowiem godzić interesy narodowe z wymogami integracyjnymi. Wiedeński system kontroli spraw unijnych stał się wzorcem dla rozwiązań ustrojowych przyjętych m.in. w chorwackim Saborze, słowackiej Radzie Narodowej oraz węgierskim Zgromadzeniu Narodowym.


Słowa kluczowe


wiedeński model kontroli spraw unijnych; Rada Narodowa; Rada Federalna; Bundesrat; Austria; rola parlamentów narodowych w U nii Europejskiej; kontrola parlamentarna procesów integracyjnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barcz J., Parlament a Unia Europejska. Analiza prawna na przykładzie doświadczeń Austrii (wraz z podstawowymi dokumentami), Warszawa 1999.

Barcz J., Austria, w: Parlamenty a integracja europejska, red. M. Kruk, E. Popławska, Warszawa 2002.

Blumel B., Neuhold Ch., The Parliament of Austria: A „normative” Tiger?, w: National Parliaments and European Democracy. A Bottom-up Approach to European Constitutionalism, red. O. T ans, C. Zoethout, J. Peters, Groningen 2007.

Buzogany A., Potemkin’sche Parlamente? Die Europagremien mittelosteuropäischer Staaten zwischen Schein und Sein, w: Parlamentarische Kontrolle und Europäische Union, red. B. E berbach-Born, S. Kropp, A. Stuchlik, W. Zeh, Baden-Baden 2013.

Marszałek-Kawa J., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

Mayer M., Die Europafunktion der nationalen Parlamente in der Europäischen Union, Tubingen 2012.

Pawłowski Sz., Zmiany Konstytucji Austrii jako wyraz jej europeizacji, w: Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, red. K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Warszawa 2011.

Pudło A., Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji krajowych i unijnych, Warszawa 2011.

Widder H., Rada Narodowa, w: Parlament Republiki Austrii, red. H. Schambeck, przeł. B. Banaszak, Warszawa 1997.

Zehnpfund O., Rhomberg A., Parlamentarische Mitwirkung in Angelegenheiten der Europäischen Union in Dänemark, Frankreich, Österreich, Polen, Tschechien und im Vereinigten Königreich, Infobrief WD 11 – 3000 –

/09.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism