Językowe i stylistyczne pułapki w prozie Andrzeja Stasiuka

Đurđica Čilić Škeljo, Ivana Vidović Bolt

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2009.015

Abstrakt


Przedmiotem artykułu będzie przekład zbioru opowiadań Andrzeja Stasiuka Zima na język chorwacki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na żargon, toponimię, frazeologię oraz różnorodne rejestry stylistyczne. W centrum uwagi znajdzie się pytanie, na ile w chorwackim przekładzie udało się zachować rytm, liryczność i bogactwo oryginału.


Słowa kluczowe


Andrzej Stasiuk; Zima; ekwiwalencja; tłumaczenia na chorwacki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Stasiuk, A., 2001, Zima i inne opowiadania, Wołowiec.

Stasiuk, A., 2007, Zima, Zagreb.

Anić, V., 2004, Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb.

Babić, S., Finka, B., Moguš, M., 1996, Hrvatski pravopis, Zagreb.

Benešić, J., 1939, Gramatyka języka chorwackiego czyli serbskiego, Warszawa.

Čilić-Škeljo, Đ., Bibliografija prijevoda iz poljske književnosti i o poljskoj književnosti s poljskog na hrvatski jezik 1990–2005. Konferencja „Poljska i Hrvatska u Srednjoj Europi. Tradicija i budućnost”, Bielsko-Biała, 11–13. svibnja, 2005, (w druku).

Čilić-Škeljo, Đ., 2006, „Bibliografija prijevoda s poljskoga 1990–2005”, [w:] Hrvatska revija, VI, 1, Zagreb, s. 44–53.

Eco, U., 2006, Otprilike isto. Iskustva prevođenja, przeł. N. Raspudić, Algoritam, Zagreb.

Ivanetić, N., Karlavaris-Bremer U., 1996, „Faule Grete i Mila Gera. O prevođenju kulturnospecifi čnih frazema”, [w:] Prevođenje: suvremena strujanja i tendencije, Zagreb, s. 487–503.

Ivir, V., 1985, Teorija i tehnika prevođenja, Novi Sad.

Katičić, R., 1992, „Jezikoslovni zapisi o prevođenju”, [w:] Novi jezikoslovni ogledi, Zagreb, s. 189–203.

Kryżan-Stanojević, B., Stanojević, M.-M., 2005, „Przetłumaczalność polskiej dokonaności na język chorwacki (na przykładzie tłumaczenia książki Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem”, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. II, Pstyga, A. (red.), Gdańsk, s. 287– –295.

Małczak, L., 2006, „O poljskim prijevodima hrvatske književnosti u razdoblju od 1990. do 2006.”, [w:] Komparativna povijest hrvatske književnosti, IX., Pavlović, C. (red.) (w druku).

Pintarić, N., 1996, „Odnos umanjenica i umilnica u hrvatskome i poljskome jeziku”, [w:] Strani jezici, XXV, 1–2, s. 34–46.

Silić, J., Pranjković, I., 2005, Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Zagreb.

Tabakowska, E., 1995, „Językoznawstwo kognitywne w teorii i praktyce przekładu: oleodruk i symfonia na dwa fortepiany”, [w:] Między oryginałem a przekładem, Kraków, s. 31–41.

Tabakowska, E., 2001, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków.

Venturin, R., 1996, „Je li sve prevodivo?”, [w:] Prevođenje: suvremena strujanja i tendencije, Mihaljević Djigunović, J., Pintarić, N. (red.), s. 189–198 Zagreb.

Vidović Bolt, I., 2004, „Dobre hrvatsko-poljske veze”, [w:] Tema: časopis za knjigu, 5–6, Zagreb.

Vidović Bolt, I., 2006, „Poteškoće u prevođenju frazema (na primjerima hrvatskih i poljskih frazema)”, [w:] Strani jezici, 35, 1, s. 63–73.

Wojtasiewicz, O., 1996, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism