https://apcz.umk.pl/RP/issue/feed Rocznik Przekładoznawczy 2022-01-12T02:47:51+01:00 Patrycja Bobowska-Nastarzewska bobowska@umk.pl Open Journal Systems Rocznik przekładoznawczy jest ogólnopolskim periodykiem skupionym wokół teorii, praktyki i dydaktyki przekładu, stanowiącym platformę wymiany myśli między tłumaczami praktykami, dla których wykonywanie tłumaczeń jest działalnością przede wszystkim zarobkową, a pracownikami naukowo-dydaktycznymi polskich uczelni, zajmującymi się problematyką translacji również, a czasem przede wszystkim, od strony teoretycznej. https://apcz.umk.pl/RP/article/view/37014 „Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu” 2 – międzynarodowy festiwal zorganizowany na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przez Zespół Badawczy „Performatyka i Studia nad Przekładem Dramatu”, Toruń, 26–27 maja 2021 (sprawozdanie) 2022-01-12T02:41:08+01:00 Monika Krajewska monika77@umk.pl 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/37018 Konferencja „Język trzeciego tysiąclecia” XI: „Język w przestrzeni semiotyki społecznej” zorganizowana przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków (konferencja zdalna), 2–4 grudnia 2020 (sprawozdanie) 2022-01-12T02:45:55+01:00 Filip Olkiewicz olkiewicz.filip@doktorant.umk.pl Emilia Pankanin pankanine@umk.pl 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/37019 „Mistrz vs. Uczeń” – warsztaty translatoryczne z Agnieszką Sowińską i Grzegorzem Szymczakiem zorganizowane przez Centrum Polsko‑- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, czerwiec 2021 (sprawozdanie) 2022-01-12T02:47:51+01:00 Anna Zalewska a.zalewska@doktorant.umk.pl 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/36990 Wstęp 2022-01-11T17:07:42+01:00 Patrycja Bobowska-Nastarzewska bobowska@umk.pl Monika Krajewska monika77@umk.pl 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/37013 W poszukiwaniu istoty eksplicytacji. Kilka uwag o książce Ewy Gumul Explicitation in Simultaneous Interpreting. A Study into Expliciting Behaviour of Trainee Interpreters, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, 331 stron 2022-01-12T02:35:00+01:00 Lech Zieliński lechziel@umk.pl Emilia Pankanin pankanine@umk.pl <p><span style="font-weight: 400;">Niniejszy artykuł nawiązuje do monografii Ewy Gumul Explicitation in Simultaneous Interpreting. A Study into Expliciting Behaviour of Trainee Interpreters wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w 2017 roku. Wychodząc od pojęcia eksplicytacji i przykładów jej zastosowania, omówiono krótko treść monografii i ustosunkowano się do dotychczasowych recenzji, by w końcowej części przedstawić własną ocenę monografii i pochylić się nad uniwersalnością eksplicytacji.</span></p> 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/37011 Artificem commendat opus – kilka uwag o błędach w tłumaczeniu stron internetowych wybranych polskich muzeów 2022-01-12T02:24:46+01:00 Maciej Pławski maciej.plawski@ug.edu.pl <p><span style="font-weight: 400;">Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie jakości w przekładzie. Język angielski jest niewątpliwie językiem przeważającym w komunikacji internetowej (ponad 60% stron internetowych publikowana jest w języku angielskim – https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2961/umfrage/anteil-der-verbreitetsten-sprachen-im-internet/), często jednak spotykamy witryny internetowe formułowane w językach narodowych. Strony te mają nierzadko wersje obcojęzyczne, będące tłumaczeniem strony stworzonej w danym języku narodowym. Kwestia wierności przekładu w odniesieniu do poszczególnych treści, struktur tekstu wyjściowego była już niejednokrotnie tematem rozważań teoretycznych i praktycznych, jednak – jak wykazuje analiza niemieckojęzycznych stron internetowych wybranych polskich muzeów – nadal jest ważnym problemem translatorskim. Artykuł przedstawia klasyfikację błędów popełnianych w ramach opublikowanych tekstów, jak i możliwości ich uniknięcia.</span></p> 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/37012 Nazwy własne w przestrzeni miejskiej jako problem przekładowy. Spojrzenie tłumacza praktyka i dydaktyka tłumaczenia 2022-01-12T02:28:49+01:00 Anna Szczęsny a.m.szczesny@uw.edu.pl <p><span style="font-weight: 400;">Artykuł jest poświęcony nazwom własnym oznaczającym obiekty w przestrzeni miejskiej, różnie klasyfikowanym z punktu widzenia onomastyki (chrematonomastyki w szczególności), a także onomastyki przekładowej. Omawiając wybrane koncepcje translatoryczne, autorka podkreśla funkcje tekstowe tych nazw oraz sposoby oddawania ich w tekście przekładu (techniki tłumaczeniowe). Ponadto zwraca uwagę na stosunkowo nowe zjawiska w tym obszarze działań translatorskich i paratranslatorskich, na możliwe i postulowane zmiany zakresu stosowanych zabiegów, m.in. transliteracji angielskiej, przede wszystkim w odniesieniu do sfery mediów i przestrzeni publicznej. Ostatnia część tekstu jest opisem propozycji dydaktycznych z przykładami z języka rosyjskiego i polskiego.</span></p> 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/36993 Gawęda o budzie jarmarcznej z fabrycznymi przyległościami w tle 2022-01-11T17:43:45+01:00 Anna Bednarczyk anna.bednarczyk@uni.lodz.pl <p><span style="font-weight: 400;">W artykule podjęto problematykę przekładu wierszowanego felietonu, który stanowi materiał ilustracyjny do innych badań naukowych. Ten cel, podobnie jak odległość temporalna między powstaniem oryginału a powstaniem przekładu, narzuca tłumaczowi pewne wybory. Dlatego też obok prezentacji praktycznych rozwiązań translatorskich w pracy odniesiono się do koncepcji wyboru odpowiedników spośród różnych możliwości i zaproponowano wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych, która pozwala na nieostre określanie granic między swobodą twórczą tłumacza a koniecznością jej ograniczenia.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Słowa kluczowe: rajok, realia, ironia, potencjalność, zbiór rozmyty, cel przekładu</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Keywords: rayok, reality, irony, potential possibilities, fuzzy set, translation</span></p> 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/36996 Początki przekładu filozoficznego w Polsce 2022-01-11T19:16:10+01:00 Barbara Brzezicka barbara.brzezicka@ug.edu.pl <p><span style="font-weight: 400;">Artykuł stanowi próbę przedstawienia jednych z najstarszych polskich przekładów filozoficznych z wykorzystaniem metody zaproponowanej przez Lievena D’hulsta w Essais d’histoire de la traduction. Avatars de Janus. Na wstępie przedmiot badania umieszczony zostaje w kontekście historycznych badań przekładoznawczych. Następnie przedstawione zostają pierwsze polskie tłumaczenia Arystotelesa i Cycerona. Zgodnie z wytycznymi D’hulsta opracowanie stawia na równi takie elementy jak postaci tłumaczy, kontekst powstania czy strategie translatorskie. W ramach podsumowania autorka stara się krótko odpowiedzieć na pytanie o wpływ omawianych przekładów na polskich odbiorców.</span></p> 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/36999 Przekład ody Felica Gawriiła Dierżawina na język polski – konteksty i komentarze 2022-01-11T22:53:56+01:00 Matylda Chrząszcz matylda.chrzaszcz@uj.edu.pl <p><span style="font-weight: 400;">Artykuł jest komentarzem do nowego tłumaczenia ody Gawriiła Dierżawina Felica poświęconej Katarzynie II, dokonanego przez autorkę artykułu. Do tej pory oda tłumaczona była tylko raz, w wieku XIX przez Wincentego Kiszkę-Zgierskiego, jednak przekład ten nie funkcjonuje w polskiej tradycji poetyckiej. W pierwszej części artykułu przypomniano dzieje powstania i publikacji Felicy oraz niektóre aspekty dotychczasowych tłumaczeń poezji Dierżawina na język polski. W rozwinięciu przedstawiono największe wyzwania stojące przed autorką przekładu ody Dierżawina, czyli wybór formatu wiersza, dążenie do zachowania zróżnicowania stylistycznego oraz trudności związane z tłumaczeniem elementów kulturowych. Do artykułu dołączono tekst tłumaczenia ody Felica.</span></p> 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/37000 Rola bodźca podczas retrospekcji z perspektywy tłumaczy symultanicznych 2022-01-11T22:58:21+01:00 Ewa Gumul ewa.gumul@us.edu.pl <p><span style="font-weight: 400;">Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, w jaki sposób studenci tłumaczenia postrzegają rolę bodźca stymulującego w badaniu z wykorzystaniem metody protokołów retrospektywnych. Opisywane w artykule badania ankietowe są częścią badania eksperymentalnego mającego na celu porównanie wpływu dwóch rodzajów bodźca (transkrypcji tekstu wyjściowego i nagrania tekstu docelowego) na informacyjność werbalizacji, ich obfitość oraz dokładność. Ankieta dotyczyła stopnia trudności przypominania, czynników ułatwiających retrospekcję, przydatności użytego i potencjalnego bodźca oraz stopnia zniekształcenia danych pamięciowych przez bodziec.</span></p> 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/37001 Tabu językowe w arabskich przekładach Biblii 2022-01-11T23:09:56+01:00 Iwona Król iwona.krol@uj.edu.pl <p><span style="font-weight: 400;">Niniejszy artykuł przedstawiający wybrane rozwiązania translatorskie obecne we współczesnych przekładach tekstów biblijnych na język arabski stanowi poszerzenie badań Marka Pieli dotyczących przekładów Biblii hebrajskiej na język polski. Przeprowadzone przeze mnie analizy dotyczą głównie strategii przekładu wyrazów i wyrażeń należących do sfery tabu, przy czym skupiam się na takich aspektach, jak: dosłowność, dokładność, idiomatyczność, adekwatność stylistyczna czy ewentualne zniekształcenia sensu.</span></p> 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/37002 Jak wbić kwadratowy kołek w okrągłą dziurę? Kilka uwag na temat polskich przekładów Ubu Króla Tadeusza Żeleńskiego-Boya i Jana Gondowicza 2022-01-11T23:14:09+01:00 Renata Niziołek renata.niziolek@up.krakow.pl <p><span style="font-weight: 400;">Ubu Król Alfreda Jarry’ego, początkowo traktowany jako sztubacki żart piętnastoletniego ucznia, z czasem okazał się dramatem wręcz profetycznym. Grubiański i brutalny Ubu stał się symbolem i zapowiedzią totalitarnych dyktatur oraz wszelkich uzurpatorskich rządów na całym świecie. Polskie przekłady dramatu wyszły spod pióra Tadeusza Żeleńskiego-Boya oraz Jana Gondowicza. Język Boya, mocno już nieaktualny, wymusił niejako kolejny przekład, tekst teatralny bowiem starzeje się znacznie szybciej niż tekst poetycki czy proza. Gondowicz w swoim przekładzie w dość znaczny sposób ingeruje w tekst oryginału, tworząc tekst, który jest zwierciadłem współczesnej polszczyzny niewysokich lotów.</span></p> 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/37005 O klasyfikacji i tłumaczeniu wybranych polskich umów zobowiązaniowych na język niemiecki 2022-01-12T01:50:36+01:00 Małgorzata Osiewicz-Maternowska malgorzata.osiewicz-maternowska@usz.edu.pl <p><span style="font-weight: 400;">Celem niniejszego artykułu jest prezentacja pełnego zestawienia polskich umów z tytułu zobowiązań z ich niemieckimi odpowiednikami. Szczególną uwagę poświęcono tym umowom, które zostały uregulowane w systemie prawnym RFN pod inną nazwą albo w ramach innych gałęzi prawa niż ich polskie ekwiwalenty. Takie opracowanie stanowi pomoc i bazę danych przede wszystkim dla tych tłumaczy, którzy nie mając wiedzy prawniczej, starają się rzetelnie tłumaczyć specjalistyczne teksty z tego zakresu.</span></p> 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/37006 Ekwiwalencja pragmatyczna w przekładzie rosyjskich pieśni Michała Glinki (do słów Nestora Kukolnika) na język polski 2022-01-12T01:54:59+01:00 Ewelina Parafińska-Korybska ewelina.parafinska@wp.pl <p><span style="font-weight: 400;">W artykule podjęto problematykę przekładu pieśni na podstawie pięciu utworów Michała Glinki do słów Nestora Kukolnika. Ten typ przekładu wymaga od tłumacza dostosowania tekstu do melodii – uwzględnienia m.in. liczby sylab, rozłożenia akcentów, cezur. Pieśni przeanalizowano pod kątem zachowania ekwiwalencji pragmatycznej, którą na potrzeby artykułu zdefiniowano jako relację opartą na funkcjonalności tekstu w kulturze docelowej, z możliwością jego zaśpiewania.</span></p> 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/37007 Słownictwo religijne w dialogu filmowym na materiale rosyjskiego przekładu serii Dekalog 2022-01-12T01:59:25+01:00 Anna Paszkowska anna.paszkowska@us.edu.pl <p><span style="font-weight: 400;">W artykule omówiono problemy przekładu słownictwa religijnego w dialogach filmowych. W charakterze materiału egzemplifikacyjnego wykorzystano rosyjską wersję językową filmów wchodzących w skład serii Dekalog w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego, opracowaną techniką napisów. Do analizowanego wydania została dołączona broszura z omówieniem tła kulturowego oraz komentarzem do wybranych replik z filmów. Zawartość tej broszury oraz wybrane fragmenty dialogów zostały opisane pod kątem wpływu na możliwości interpretacji poszczególnych scen.</span></p> 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/37008 Przekład naukowy a obrazowanie: badania wstępne nad subiektywnymi aspektami znaczenia w prozie naukowej z wykorzystaniem kilku tłumaczeń tego samego tekstu źródłowego 2022-01-12T02:04:17+01:00 Łukasz Wiraszka lukasz.wiraszka@uj.edu.pl <p><span style="font-weight: 400;">Artykuł przedstawia badania wstępne nad subiektywnymi aspektami znaczenia w przekładzie tekstu naukowego z wykorzystaniem materiału składającego się z jednego tekstu źródłowego w języku angielskim oraz jego pięciu polskich przekładów. Wyniki analizy semantycznej w kategoriach wymiarów obrazowania Ronalda Langackera – narzędzia stworzonego na potrzeby opisu subiektywnych aspektów znaczenia językowego, lecz dotychczas stosowanego głównie do badania semantycznych „detali” w przekładzie literatury pięknej – pokazują, że sposób widzenia określonych treści przez autora ulega w przekładzie naukowym różnym wypaczeniom. Wobec niezaprzeczalnej roli przekładu w rozwoju nauki oraz istotnej funkcji subiektywnych elementów tekstu naukowego można sformułować tezę, że koncepcja ekwiwalencji na poziomie obrazowania (Tabakowska 2001) ma uzasadnione zastosowanie również w przekładzie tekstu&nbsp; naukowego.</span></p> 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/37009 Wspieranie osób głuchoniewidomych w komunikowaniu się i przewodnictwie w świetle polskich rozwiązań prawnych i nowych propozycji 2022-01-12T02:15:20+01:00 Piotr Wojda pwojda@swps.edu.pl Grzegorz Kozłowski grzegorz.kozlowski@pfos.org.pl <p><span style="font-weight: 400;">Rozważania są poświęcone mało znanej w Polsce problematyce odnoszącej się do wspierania w komunikowaniu się i przewodnictwie osób głuchoniewidomych doświadczających jednoczesnej dysfunkcji słuchu i wzroku. Autorzy opierają się głównie na analizie i interpretacji aktów prawnych, m.in. Ustawy o języku migowym i innych środkach porozumiewania się z 2011 roku. Celem artykułu jest dokonanie rewizji trzech centralnych pojęć zawartych w ustawie: osoba głuchoniewidoma, sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), tłumacz-przewodnik. Właściwe rozumienie, względnie redefinicja i realne ich wprowadzenie do obiegu prawnego mogą istotnie wpłynąć na prawne i społeczne funkcjonowanie osób głuchoniewidomych.</span></p> 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://apcz.umk.pl/RP/article/view/37010 Między normą (prawną) a racjonalnym działaniem. Wybrane dylematy pracy tłumacza przysięgłego na rzecz organów ścigania 2022-01-12T02:21:13+01:00 Lech Zieliński lechziel@umk.pl <p><span style="font-weight: 400;">W artykule omówione zostały dylematy tłumacza przysięgłego związane z pracą na rzecz organów ścigania: dylemat akceptacji zlecenia wychodzącego poza zakres normatywnie określonych uprawnień tłumacza przysięgłego, dylemat formy wpisu do repertorium w przypadku tłumaczenia całych akt oraz dylemat granicy korekty błędów w tekście wyjściowym bez wzmianki o ich dokonaniu. We wstępie odniesiono się do pojęć normy prawnej i racjonalnego działania z perspektywy przyjętej na studiach prawniczych, by w dalszej części rozważań omówić pojęcie dylematu i możliwe sankcje oraz naruszenia normy prawnej przez tłumaczy przysięgłych. Konkludując, autor zaproponował kilka praktycznych rozwiązań umożliwiających skuteczne wykonanie zleceń przez tłumacza przysięgłego w przypadku zleceń, których zakres nie znajduje odzwierciedlenia w normach prawnych.</span></p> 2022-01-12T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021