Wykładnia normy prawnej a metodologia przekładu

Karolina Kaczmarek, Aleksandra Matulewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2008.005

Abstrakt


W artykule autorki omawiają, w jaki sposób niektóre z metod tłumaczeniowych mogą znaleźć zastosowanie w tłumaczeniu tekstów prawnych, biorąc pod uwagę metody przeprowadzania wykładni (interpretacji) tekstów prawnych stosowane przez prawników. Wykazane zostaną podobieństwa pomiędzy wykładnią normy prawnej a metodami interpretacji tekstów przez tłumacza oraz podane zostaną propozycje odnajdywania ekwiwalentów, zarówno z punktu widzenia tłumacza, jak i prawnika.


Słowa kluczowe


przekład prawny; interpretacja; metodyka przekładu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baker, M., 2006, Tranlation and Confl ict. A Narrative Account, London–New York.

Bańczerowski, J., Pogonowski, J., Zgółka, T., 1982, Wstęp do językoznawstwa, Poznań.

Delisle, J. (et al., ed.), 1999, Translation Terminology, Amsterdam–Philadephia. Grzegorczykowa, R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa.

Jędrzejko, E., 1987, Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych, Wrocław.

Jędrzejko, E., 1988, „O tzw. wewnętrznej i zewnętrznej konieczności i jej podstawowych wykładnikach leksykalnych”, Polonica 13, s. 17–27.

Joseph, J. E., 1995, „Indeterminancy, Translation and the Law”, [w:] Translation and the Law, Morris, M. (red.), Amsterdam–Philadelphia, s. 13–36.

Kaczmarek, K., Matulewska, A., Wiatrowski, P., 2007, „Translacyjne aspekty wyrażania nakazu w polskich, angielskich i węgierskich aktach normatywnych”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, Poznań 2007 (przyjęte do druku).

Kiefer, F., 1999, „Modality”, [w:] Concise Encyclopedia of Grammatical Categories, Brown, K., Miller, J., Asher, R. E. (red.), Amsterdam.

Kielar, B. Z., Miler, J., 1993, „Through the Looking Glass of Translation – the Verb Phrases of the Statutory Clauses in Kodeks Handlowy and Their English Renditions”, International Forum of Legal Translation 1992. Proceedings, Warszawa, s. 41–53.

Kierzkowska, D. (red.), 2005, Kodeks Tłumacza Przysięgłego z komentarzem, Warszawa.

Kierzkowska, D., 2002, Tłumaczenie prawnicze, Warszawa.

Lyons, J., 1989, Semantyka 1–2, Warszawa.

Palmer, F. R., 1999, „Mood and Modality: Basic Principles”, [w:] Concise Encyclopedia of Grammatical Categories, Brown, K., Miller, J., Asher, R. E. (red.), Amsterdam.

Radwański, Z., 2005, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa.

Rytel, D., 1982, Leksykalne środki wyrażania modalności w języku czeskim i polskim, Wrocław.

Sczaniecki, M., 1985, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa.

Stawecki, T., Winczorek, P., 2002, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa. V

Vermeer, Hans J., 2001, „Skopos and Commission in Translational Action”, [w:] The Translation Studies Reader, Venuti, L., Baker, M. (red.), London– –New York, s. 221–232.

Wronkowska, S., Zieliński, M., 1997, Zasady techniki prawodawczej, Warszawa. Wronkowska, S., Zieliński M., 1993, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa.

Wróbel, H., 1991, „O modalności”, Język Polski 3–5, s. 260–270.

Wróblewski, B., 1948, Język prawny i prawniczy, Kraków.

Zieliński, M., 2002, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism