Źródła i rodzaje zmian zawodowych w biografiach młodych dorosłych

Zuzanna Wojciechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2018.15

Abstrakt


W pierwszej części artykułu autorka prowadzi rozważania dotyczące fenomenu zmiany w kontekście dynamiki współczesnego świata. Przeprowadzony projekt badawczy osadzony został w paradygmacie interpretatywnym. W oparciu o interpretację zgromadzonego materiału badawczego autorka wskazuje źródła zmian zawodowych w biografiach młodych dorosłych i dokonuje charakterystyki zjawiska zmiany zawodowej odwołując się do kategorii czasu, zakresu i intensywności. W zakończeniu przedstawia wnioski wraz z próbą podsumowania, zawierającego holistyczne spojrzenie na zmiany w biografii współczesnego człowieka.


Słowa kluczowe


zmiana zawodowa; młodzi dorośli; biografia; współczesność; badania jakościowe; narracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alheit P. (2004), Ponowoczesne wyzwania „społeczeństwa uczącego się“. Podejście krytyczne, tłum. A. Kosowska, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja“, 4(28), s. 7–26.

Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, tłum. M. Żakowski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe „Scholar“, Warszawa.

Czarnota W. (2015), Wybory życiowe młodych Polek. Przyczynek do antropologii kobiety, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Giddens A. (2002), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa.

Gromkowska-Melosik A. (2002), Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje, Wydawnictwo WOLUMIN, Poznań.

Kargul J. (2013), Uczenie się dorosłych w kulturze pośpiechu, [w:] Solarczyk-Ambrozik E. (red.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 9–18.

Kvale S. (2010), Prowadzenie wywiadów, tłum. A. Dziuban, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Malewski M. (2001), Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Tikow A. (2007), Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Netografia

Biała Księga Unii Europejskiej, dostępny na: http://europa.eu/documentation/official- docs/white-papers/index_pl.htm (otwarty: 23.01.2017).
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism