„Czuję się jak eksponat…” – rozmowa z Profesorem Tadeuszem Aleksandrem

Zofia Szarota

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2018.01

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest sylwetce Tadeusza Aleksandra, jednego z czołowych polskich pedagogów i andragogów, uczonemu, który swą osobowością odcisnął pozytywne piętno na wielu rocznikach studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a ostatnio Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie. W przedstawianej opowieści autobiograficznej Profesor dzieli się wspomnieniami o swoim pochodzeniu, o doświadczeniach z lat szkolnych i studiów. Przywołuje pierwszą pracę zawodową. Wspomina swoich mentorów, opowiada o zainteresowaniach. Skromnym milczeniem pomija informacje o licznych sukcesach i dokonaniach, przyznanych nagrodach, zaszczytach i wyróżnieniach. Dzieli się refleksją o tym, co w życiu najważniejsze – zdrowa rodzina, pracowitość, sumienność i odporność na niekorzystne zewnętrzne uwarunkowania.


Słowa kluczowe


autobiografia; kariera uczonego; zdarzenia krytyczne; doświadczenie; mądrość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksander T. (2013), Andragogika, Podręcznik akademicki, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom–Kraków, wyd. 2.

Aleksander T. (1968), Awans oświatowy młodzieży wiejskiej, LSW, Warszawa.

Aleksander T., Szarota Z. (2012), Tadeusz Aleksander w rozmowie z Zofią Szarotą: O andragogice: z przeszłości w przyszłość, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 1, s. 45–49.

Aleksander T. (1974), Uwarunkowania uczestnictwa kulturalnego ludności wiejskiej, PWN, Warszawa.

Aleksander T. (1993), Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870–1990, Oficyna Literacka, Kraków 1993.

Bron A. (2009), Biograficzność w badaniach andragogicznych, „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 10, s. 37–54.

Demetrio D. (2000), Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Przekład A. Skolimowska. Przedmowa O. Czerniawska, Impuls, Kraków.

Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego – Kraków, 23–24 czerwca 2009), t. 1 i 2, red. T. Aleksandra, Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2010.

Góralska R. (2014), „Nauczyciele potrafią rozmiłować w swoim przedmiocie...” – pedagogiczne refleksje we wspomnieniach Mistrza, „Rocznik Andragogiczny”, s. 33–48.

Olejarz M. (2016), „Żyć w zgodzie ze sobą…”. Profesora Józefa Kargula opowieści (auto) biograficzne, „Rocznik Andragogiczny”, s. 47–64.

Solarczyk-Szwec H. (2015), Cztery ćwiartki biograficznego uczenia się, „Rocznik Andragogiczny”, s. 119–133.

Szarota Z. (2012), Łemkowie. Rekonstrukcja tożsamości etnicznej, [w:] Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych. Ku społecznej jedności, red. Z. Szarota, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 158–173.

Szczepanowski S. (1888), Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego, Gubrynowicz i Schmidt, Lwów.

Woźnicka E. (2015), „Urzekli mnie moi uczniowie...”– osobiste refleksje we wspomnieniach Profesor Olgi Czerniawskiej, „Rocznik Andragogiczny”, s. 22–38.

Zierkiewicz E. (2016), „Nauka i uczenie się zawsze traktowane były przeze mnie priorytetowo…” – osobiste refleksje we wspomnieniach Profesor Alicji Kargulowej, „Rocznik Andragogiczny”, s. 21–39.

Netografia

Jarosiński M., Akcja „Wisła”, dostępne na: http://dzieje.pl/aktualnosci/akcja- -%E2%80%9Ewisla%E2%80%9D [data publikacji 16.06.2009, data aktualizacji 7.10.2017, otwarcia wielokrotne]

mb, Akcja „Wisła” – wysiedleni z Bieszczad, Polskie Radio, dostępne na https://www. polskieradio.pl/39/156/Artykul/1108414,Akcja-Wisla-%e2%80%93-wysiedleni- z-Bieszczad [ostatnia aktualizacja 28.04.2017, otwarcia wielokrotne]
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism