Edukacja i uczenie się – wokół pojęć

Marcin Muszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.004

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie znaczenia pojęć „edukacja” i „uczenie się” w odniesieniu do ustaleń poczynionych na gruncie andragogiki przez badaczy pochodzących z krajów anglosaskich. Uzasadnieniem dla dokonania takiej analizy jest teza wskazująca na znaczny wpływ, głównie brytyjskiej andragogiki, na prace polskich badaczy. Mimo tych inspiracji można zauważyć znaczące różnice w sposobach rozumienia podstawowych terminów tworzących terminologiczną siatkę andragogiki.

Słowa kluczowe


edukacja; uczenie się; edukacja dorosłych; uczenie się dorosłych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brownhill B. (2001), Lifelong learning, [w:] P. Jarvis (ed.), The age of learning. Education and the knowledge society, Kogan Page, Londyn.

Dubas E. (1990), Potrzeby edukacji dorosłych – pojęcie i kategoryzacja, „Oświata Dorosłych”, nr 6.

Dubas E. (2000), Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Edwards R. (1997), Changing places? Flexibility, lifelong learning, and a learning society, Routledge, London.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008), Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Jarvis P. (1995), Adult and continuing education. Theory and practice, Routledge, London.

Jarvis P. (2001), Learning in later life. An introduction for educators and carers, Kogan Page, London.

Jarvis P. (2009), Learning to be a person in society, Routledge, New York.

Jarvis P., Wilson A. L. (2002), International dictionary of adult and continuing education, Routledge, London.

Kargul J. (2005), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Wrocław.

Lengrand P. (1995), Obszary permanentnej samoedukacji, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa.

Livingstone D.W. (2001), Adults’ informal learning. Definitions, findings, gaps and future research, “Nall Working Papers”, no. 21.

Malewski M. (2002), Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki, [w:] E. A. Wesołowska (red.), Edukacja dorosłych w erze globalizmu, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock.

Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Matlakiewicz A. (2000), „Formy edukacji dorosłych w Wielkiej Brytanii jako przejawy, realizacji idei edukacji ustawicznej”, maszynopis.

Marczuk M. (1986), Uczenie się dorosłych, [w:] Wojciechowski K. (red.), Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Merriam S. B., Brockett R. G. (2007), The profession and practice of adult education. An introduction, Jossey-Bass, San Francisco CA.

Mietzel G. (2009), Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dydaktycznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Peterson D. (1990), A history of the education of older learners, [in:] R. H. Sherron, D. B. Lumsden (eds.), Introduction to educational gerontology, Hemisphere Publishing,

New York.

Półturzycki J. (1997), Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo NOVUM, Toruń.

Rubacha K. (2006), Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, T.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Solarczyk-Ambrozik E. (2006), Znaczenie teorii andragogicznych dla wyjaśnienia i prognozowania aktywności edukacyjnej dorosłych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2 (34).

Thomas A. M. (1991), Beyond education, Jossey-Bass, San Francisco, CA.

Thomas A. M. (2000), Priori learning assessment. The quiet revolution, [in:] A. L. Wilson, E. R. Hayes (eds.), Handbook of adult and continuing education, Jossey-Bass, San Francisco, CA.

West L. (2003), Wstęp. Obszary sporu. Badania nad edukacją i całożyciowym uczeniem się w Wielkiej Brytanii, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 1 (21).
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism