O porozumiewaniu i uczeniu się od siebie pokoleń rodzinnych – ujęcie socjolingwistyczne

Zdzisław Aleksander

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.012

Abstrakt


W artykule podejmowany jest problem komunikacji między generacjami w rodzinie. Tradycja pedagogiczna traktuje dzieci jako tych którzy nie wiedzą, a dorosłych jako wszystko wiedzących. Tymczasem współcześnie wyraźnie widać, że świat dziecka jest inny od świata dorosłych. Dlatego starsi muszą zaakceptować fakt, że ich wiedza i doświadczenie nie muszą być akceptowane przez młodsze pokolenia. Rodzice winni uczyć dzieci raczej tego jak się uczyć, a nie czego się uczyć. Nowa wiedza powstaje w akcie negocjacji między starszymi a młodymi. Konflikty, ale i współpraca oraz wspólnotowe uczenie się znajdują swoje odzwierciedlenie w języku. W tym sensie język ułatwia, ale może też tworzyć bariery w komunikacji. Autor rozpoznaje spotykane bariery i możliwości dialogu w rodzinie.


Słowa kluczowe


generacja; język; zakłócenia relacji; dialog w rodzinie

Bibliografia


Aleksander Z. (1992), Język potoczny jako płaszczyzna porozumiewania się pokoleń, w: J. Rutkowiak (red.), Pytanie – Dialog – Wychowanie, Warszawa.

Bernstein B. (1980), Socjolingwistyczne ujęcie procesu socjalizacji. Uwagi dotyczące podatności na oddziaływania szkoły, w: Shugar I., Smoczyńska M. (red.), Badania nad rozwojem języka dziecka. Warszawa.

Bokszański Z. (1989), Tożsamość, integracja, grupa: tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Łódź.

Buber M. (1992), Ja i Ty. Wybór prac filozoficznych, Warszawa.

Erikson E. H. (2004), Tożsamość a cykl życia, Poznań.

Gadamer H.-G. (2000), Człowiek i język, w: Gadamer H.-G., Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, Warszawa.

Grice H.P. (1980), Logika a konwersacja, w: B. Stanosz (red.), Język w świetle nauki, Warszawa.

Marody M. (1989), Stosunek między pokoleniami w oczach rodziców i dzieci, w: S. Nowak (red.), Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, Warszawa.

Mead M. (2000), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa.

Puzynina J. (1997), Słowo – Wartość – Kultura, Lublin.

Rutkowiak J. (1992), O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne, w: J. Rutkowiak (red.), Pytanie – dialog – wychowanie, Warszawa.

Scheler M. (2008), Resentyment a moralność, Warszawa.

Tischner J. (2002), Myślenie według wartości, Kraków.

Wyka K. (1989), Pokolenia literackie, Kraków.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism