Integral Upbringing Inspired by Gospel

Zbigniew Marek, Janusz Mółka, Anna Walulik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.019

Abstract


The concept of integral education comprises multifaceted pedagogical measures supporting the person in achieving the highest possible level of maturity. The authors of the article seek the explanations for the meaning of the Gospel – the source of Christianity – for the processes of education. Their explanations focus on the three aspects of the Gospel-inspired, broadened view of life. It expresses itself in a new perspective on life, the discovery of its goal and the new quality of life proposed in the Gospel. This analysis of the biblical pericope (Matt 19: 16–22) hence enables us to argue that the integral education belongs to the tradition of the transcendent pedagogy. It supports the person in discovering his/her dignity and fosters her/his development, corporal as well as spiritual. The discovery of the person’s capabilities opens him/her up to the reality of the non-material world and to the Transcendence – the personal God. Thanks to this property, the integral upbringing reveals a new quality of life. It goes from respecting the dignity of both the student and the educator, which makes it possible to establish and develop both interpersonal relationships and a relationship with God. This approach, in turn, makes us aware that the Christian religion and its foundation, Gospel, provide the new educational tools for the pedagogues.


Keywords


integral education; religion; Gospel; new quality of life

Full Text:

PDF

References


Bagrowicz, Jerzy. „Godność osoby fundamentem wychowania”. W: Wychowanie personalistyczne, red. Franciszek Adamski, 179–212. Kraków: WAM, 2005.

Beck, Eleonore. „Dekalog”. W: Praktyczny słownik biblijny, red. Anton Grabner-Haider, 228–229. Warszawa: IW PAX, Wyd. Księży Pallotynów, 1994.

Charytański, Jan. Rzeczywistość miłości w Katechizmie Kościoła katolickiego. Kraków: WAM, 1998.

Cichosz, Wojciech. Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji. Gdańsk: Zakłady Graficzne im. KEN, 2001.

Jan Paweł II. Fides et ratio. Poznań: Pallottinum, 1998.

Kaiser, Odilo. „Życie”. W: Praktyczny słownik biblijny, red. Anton Grabner-Haider, 1509–1511. Warszawa: IW PAX, Wyd. Księży Pallotynów, 1994.

Kamela, Paweł. „O pojęciu światopoglądu”. Studia Iuridica XXXIV (1997): 25–32.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.

Krysztofik, Janusz, Anna Walulik. „Edukacja religijna i jej miejsce w ponowoczesności”. Studia Katechetyczne 12 (2016): 35–50.

Krysztofik, Janusz, Anna Walulik. Między ignorancją a eksperckością. Edukacja religijna w kształtowaniu codzienności dorosłych. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2016.

Leske, Adrian. „Ewangelia według św. Mateusza”. W: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. Waldemar Chrostowski, 1133–1205. Warszawa: Verbinum, 2000.

Marek, Zbigniew, Anna Walulik. „Pedagogika katolicka w perspektywie pedagogiki transcendentnej”. Horyzonty Wychowania 38 (2017): 125–141.

Marek, Zbigniew, Anna Walulik. Pedagogika świadectwa. Perspektywa antropologiczno-kerygmatyczna. Kraków: AIK, (w druku).

Marek, Zbigniew. „Duchowość, religia i wychowanie”. Pedagogika Społeczna 1 (2015): 9–22.

Marek, Zbigniew. Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej. Kraków: AIK, 2017.

Marek, Zbigniew. Podstawy wychowania moralnego. Kraków: WSF-P „Ignatianum”, WAM, 2005.

Marek, Zbigniew. Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji. Kraków: WAM, 2014.

Mari, Giuseppe. „Chrześcijaństwo a humanizm. Szanse i wyzwania w zsekularyzowanej kulturze”. Paedagogia Christiana 1/39 (2017): 11–28. http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.001.

Mariański, Janusz. „Przedmowa”. W: Dariusz Tułowiecki, Bez Boga, Kościoła i zasad?, 5–11. Kraków: Petrus, 2012.

Michalski, Jarosław. „Kształcenie ogólne czy specjalistyczne? A może jedno i drugie …”. Peadagogia Christiana 1/29 (2012): 179–208. http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2012.010.

Mółka, Janusz, Tadeusz Ślipko. „Godność człowieka w świetle etyki”. W: Godność jako wartość i problem edukacyjny, red. Iwona Jazukiewicz, Andrzej M. de Tchorzewski, 47–60. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016.

Mółka, Janusz. „Personalistyczny paradygmat pedagogiki ignacjańskiej”. W: Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, red. Anna Sajdak, Danuta Skulicz, 219–227. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

Mółka, Janusz. „Samorealizacja w założeniach pedagogiki ignacjańskiej”. W: Pedagogika ignacjańska. Historia, teoria, praktyka, red. Anna Królikowska, 239–250. Kraków: WSFP „Ignatianum”, WAM, 2010.

Nowak, Marian. „Integralność w formacji kapłańskiej. Implikacje i wnioski dla projektów formacyjnych sformułowanych w nowym Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”. Formatio Permanens 17 (2017): 34–36.

Olbrycht, Katarzyna. „Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji”. Peadagogia Christiana 1/29 (2012): 89–104. http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2012.005.

Rusecki, Marian, Paweł Sokołowski. „Światopogląd”. W: Encyklopedia katolicka, t. XIX, red. Edward Gigilewicz, 335–338. Lublin: TN KUL, 2013.

Śliwerski, Bogusław. „Pedagogika bez transcendencji”. W: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu/Ignatian Pedagogy for the Challenges of Humanizm Today. Kraków: WSFP „Ignatianum”, WAM, 2008.

Śliwerski, Bogusław. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Impuls, 2015.

Tchorzewski, de Andrzej M. Wstęp do teorii wychowania. Kraków: WSFP „Ignatianum”, WAM, 2016.

Waldenfels, Hans. O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1993.

Walulik, Anna. „Religia w kształtowaniu dorosłości. Perspektywa katolicka”. Peadagogia Christiana 2/40 (2017): 171–186. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.031.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism