Young People Reference to the Catholic Religion in Eastern Kujawy Region

Kazimierz Skoczylas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.011

Abstract


Eastern Kuyavia’s young people are usually brought up in Catholic families. The acceptance of the values that Christianity brings has an impact on the reference to other people. Catholic families try to impart Catholic values. The Church community supports the educational activity of families. In an adolescence period a personal reference to the Catholic religion is shaped under the influence of the family and the impact of the Church.


Keywords


values; faith; family; young people; religious education/catechesis; pastoral care

Full Text:

PDF (Polish)

References


Ciechalski, Arkadiusz. „Cukrownia w Choceniu”. http://www.historycznepapiery.pl/wp-content/uploads/2015/03/A.-Ciechalski-Cukrownia-w-Choceniu.pdf (dostęp: 04.09.2017).

Ciechalski, Arkadiusz. „Ziemiańska rodzina Kretkowskich z okręgu kowalskiego”. W: Kowal przez wieki, red. Zdzisław J. Zasada, 87–117. Włocławek–Kowal: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 2007.

Dyczewski, Leon. Rodzina, społeczeństwo, państwo. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994.

Dyczewski, Leon. Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2003.

Dyczewski, Leon. „Święto i jego kulturotwórcza rola”. Kultura i społeczeństwo 2 (2012): 3–16.

Ejsmont, Marek, Beata Kosmalska. „Reklamy a postawy konsumpcyjne dzieci i młodzieży”. W: Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos, red. Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska, Agnieszka Pierzchalska, 95–104. Wrocław: Agencja Wydawnicza „ARGI” s.c., 2008.

Godawa, Grzegorz. „Emocjonalne dojrzewanie dzieci i młodzieży w medialnym społeczeństwie”. Studia Socialia Cracoviensia 2 (2013): 111–125.

Guldon, Zenon, Jadwiga Muszyńska. „Zasięg gdańskiego i królewieckiego rynku zbożowego a rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku”. Czasy nowożytne 4 (1998): 141–165.

Kędzior, Jolanta. „Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna”. W: Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos, red. Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska, Agnieszka Pierzchalska, 9–18. Wrocław: Agencja Wydawnicza „ARGI” s.c., 2008.

Kowalska, Małgorzata. „Jadwiga Dziubińska”. http://kobietynawsi.pl/Jadwiga Dziubińska (dostęp: 20.08.2017).

Kujawski, Witold. „Historia Diecezji Włocławskiej”. W: Rocznik Diecezji Włocławskiej, red. Artur Niemira, 41–82. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2011.

Morawski, Michał. Monografia Włocławka. Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2003.

Ryczan, Kazimierz. Wartości katolików a typ środowiska miejskiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992.

Sierosławski, Janusz. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2011.

Skoczylas, Kazimierz. Wartości religijno-moralne młodzieży ponadgimnazjalnej Kujaw wschodnich. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2016.

Strumska-Cylwik, Longina. „Młodzież w dobie kultury przyzwolenia oraz otwartości «niepohamowanej»/«obojętnej» (pytanie o otwartość w kontekście zjawisk konsumpcjonizmu i konsumeryzmu)”. W: Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos, red. Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska, Agnieszka Pierzchalska, 83–93. Wrocław: Agencja Wydawnicza „ARGI” s.c., 2008.

Wawrzyniak, Bogdan M. Monografia rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego. Włocławek: Lega – Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2002.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism