Oblicza religijności młodzieży studenckiej – analiza wybranych komponentów

Tomasz Różański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.016

Abstrakt


W niniejszym artykule podjęto próbę scharakteryzowania wybranych wymiarów religijności młodzieży studenckiej w oparciu o wyniki badań własnych. Punktem wyjścia było określenie pojęć „religijność” i „młodzież studencka” oraz omówienie specyfiki religijności osób w wieku młodzieńczym. W dalszej kolejności zaprezentowano główne założenia badań własnych. Zasadniczą część opracowania stanowią analizy materiału empirycznego – charakterystyka wybranych komponentów życia religijnego studentów (autodeklaracja wiary, praktyki religijne, stosunek do wiary i Kościoła, stosunek do osób o innych przekonaniach religijnych). W zakończeniu artykułu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz.


Słowa kluczowe


młodzież; praktyki religijne; religijność; student; wiara

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagrowicz, Jerzy. Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000.

Biernat, Tomasz. Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu młodzieży w okresie transformacji. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaj Kopernika, 2006.

Cyrułowski, Radosław. „Religijność młodzieży ponadgimnazjalnej (raport z badań socjologicznych we Włocławku)”. Ateneum Kapłańskie 2 (2005): 292-305.

Garlicki, Jan. Kultura polityczna młodzieży studenckiej. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988.

Hajduk, Barbara. Socjalizacja studentów w małym ośrodku akademickim. Zielona Góra: Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, 2000.

Jagieła, Jarosław. Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015.

Jaskot, Kazimierz, Anna, Murawska. „Charakterystyka „wieku studiów”. Konsekwencje pedagogiczne”. W: Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, red. Kazimierz W. Jaskot, 109-116. Szczecin: Oficyna In Plus, 2006.

Michalski, Jarosław. Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004.

Michalski, Jarosław. „Religijność osoby a kształtowanie poczucia sensu życia”. W: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski, 79-104. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

Pawlik, Wojciech. „O przemianach religijności młodzieży – próba typologii”. W: Oblicza religii i religijności, red. Irena Borowik, Maria Libiszowska-Żółtkowska, Jan Doktór, 135-152. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2008.

Pawluczuk, Włodzimierz. „Religia”. W: Encyklopedia Socjologii, t. 3, 288-294. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2000.

Pilch, Tadeusz. Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Żak, 1995.

Piwowarski, Władysław. Socjologia religii. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996.

Różański, Tomasz. Style życia młodzieży studenckiej a środowisko rodzinne. Studium socjopedagogiczne. Toruń: Wydział Nauk Pedagogicznych UMK, 2012 (zapis rozprawy doktorskiej).

Rubacha, Krzysztof. Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Walesa, Czesław. „Rozwój religijności człowieka”. W: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. Stanisław Głaz, 111-146. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

Zarzecki, Marcin. „Klasyczne i nieklasyczne definicje religii i religijności”. W: Socjologia życia religijnego w Polsce, red. Sławomir H. Zaręba, 94-122. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.
ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism