The Faces of Religiousness of Student Youth – the Analysis of Selected Components

Tomasz Różański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.016

Abstract


This article is an attempt to characterize selected dimensions of religiousness of student youth, based on the results of own research. The starting point was to define the terms “religion” and “student youth” and to describe the specifics of religiousness of adolescent people. Subsequently, the main assumptions of the research were presented. The essential part of the report is the analyses of empirical material – the characteristics of selected components of religious life of students (self-declaration of faith, religious practices, attitudes to faith and the Church, attitude towards people of other religious beliefs). At the end of the article, conclusions from the analyses were presented.


Keywords


youth; religious practices; religiousness; student; faith

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bagrowicz, Jerzy. Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000.

Biernat, Tomasz. Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu młodzieży w okresie transformacji. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaj Kopernika, 2006.

Cyrułowski, Radosław. „Religijność młodzieży ponadgimnazjalnej (raport z badań socjologicznych we Włocławku)”. Ateneum Kapłańskie 2 (2005): 292-305.

Garlicki, Jan. Kultura polityczna młodzieży studenckiej. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988.

Hajduk, Barbara. Socjalizacja studentów w małym ośrodku akademickim. Zielona Góra: Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, 2000.

Jagieła, Jarosław. Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015.

Jaskot, Kazimierz, Anna, Murawska. „Charakterystyka „wieku studiów”. Konsekwencje pedagogiczne”. W: Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, red. Kazimierz W. Jaskot, 109-116. Szczecin: Oficyna In Plus, 2006.

Michalski, Jarosław. Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004.

Michalski, Jarosław. „Religijność osoby a kształtowanie poczucia sensu życia”. W: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski, 79-104. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

Pawlik, Wojciech. „O przemianach religijności młodzieży – próba typologii”. W: Oblicza religii i religijności, red. Irena Borowik, Maria Libiszowska-Żółtkowska, Jan Doktór, 135-152. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2008.

Pawluczuk, Włodzimierz. „Religia”. W: Encyklopedia Socjologii, t. 3, 288-294. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2000.

Pilch, Tadeusz. Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Żak, 1995.

Piwowarski, Władysław. Socjologia religii. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996.

Różański, Tomasz. Style życia młodzieży studenckiej a środowisko rodzinne. Studium socjopedagogiczne. Toruń: Wydział Nauk Pedagogicznych UMK, 2012 (zapis rozprawy doktorskiej).

Rubacha, Krzysztof. Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Walesa, Czesław. „Rozwój religijności człowieka”. W: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. Stanisław Głaz, 111-146. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

Zarzecki, Marcin. „Klasyczne i nieklasyczne definicje religii i religijności”. W: Socjologia życia religijnego w Polsce, red. Sławomir H. Zaręba, 94-122. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism