On Christian Pedagogy. A Reflection in the Light of Jacques Maritain’s Views on Christian Philosophy

Jarosław Horowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2013.013

Abstract


Despite the fact that Christian pedagogy has considerable theoretical accomplishments which also find a practical application in education and upbringing, it is continually questioned whether the discipline meets the methodological criteria and requirements of pedagogical research. Not only do Christian pedagogues apply psychological, sociological and philosophical data, but they also reach for theological research results. This article makes an attempt to recognise a scientific status of Christian pedagogy from the perspective of Jacques Maritain’s views on Christian philosophy. In his research, Maritain reasons that practical philosophy – moral philosophy – is unable to provide an adequate description of the object of research without a reference to theological data. A moral value of a human act depends on whether the subject actually knows their ultimate life objective and goal and thus upon their attitude towards God. By analogy, it can be thus claimed that man’s moral development is first and foremost dependent from their religious development; and in order for pedagogy to provide a religions development description, it needs to be provided with the data acquired by theology. The article comprises four parts. A philosophical context of pedagogical research has been addressed in the first part; Maritain’s outlook on Christian philosophy has been presented in the second part; the third part is an attempt to find an answer to the question of what Christian pedagogy is and what criteria it ought to meet in order to belong to the domain of pedagogical studies; the forth part refers to excepts of Maritain’s pedagogical considerations related to moral upbringing as an example of Christian pedagogical reflection.


Keywords


Christian pedagogy; methodology; Christian philosophy; Maritain; moral upbringing

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bagrowicz Jerzy. 2012. „Trudności i szanse rozwoju pedagogiki religii w Polsce”. W Edukacyjny potencjał religii, 9-20. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Bocheński Józef Maria. 1986. „Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych”. Warszawa: PAX.

Bronk Andrzej. 2005. „Pedagogika i filozofia: uwagi metafilozoficzne”. W Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, 9-27. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP.

Gogacz Mieczysław. 1963. „Współczesne interpretacje tomizmu”. Znak 11: 1339–1353.

Gogacz Mieczysław. 1974. „Filozofia chrześcijańska w ujęciu Jacquesa Maritaina”. Życie i Myśl 1: 21–34.

Gogacz Mieczysław. 1981. „Filozofia tomistyczna w Polsce”. Życie i Myśl 4: 67–81.

Górski Karol. 1936. „Wychowanie personalistyczne”, Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej.

Gutek Gerald. 2003. „Filozofia dla pedagogów”. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kostkiewicz Janina, Misiaszek Kazimierz. 2013. „Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność”, t. 2. Kraków: Impuls.

Kostkiewicz Janina. 2012. „Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność”, t. 1. Kraków: Impuls.

Kostkiewicz Janina. 2013. „Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939”. Kraków: Impuls.

Kustra Czesław. 2002. „Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka: współczesne odczytanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912)”. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Kustra Czesław. 2012. „Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (1831–1923). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Lewowicki Tadeusz. 2003. „Filozofia i pedagogika – tradycja i współczesność związków inspirujących teorię i praktykę edukacyjną”. Colloquia Communia 2: 17-24.

Magier Piotr. 2010. „Tożsamość pedagogiki chrześcijańskiej”. W Pedagogika chrześcijańska. Tradycja – współczesność – nowe wyzwania, 336-345. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Magier Piotr. 2012. „Aksjologiczno-normatywne i argumentatywne aspekty pedagogiki chrześcijańskiej”. W Edukacyjny potencjał religii, 163-183. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Maritain Jacques. 1981. „Humanizm integralny”. Warszawa: Krąg.

Maritain Jacques. 1988. „O filozofii chrześcijańskiej”. W Pisma filozoficzne, 132-141. Kraków: Znak.

Maritain Jacques. 1988. „Podmiotowość człowieka”. W Pisma filozoficzne, 81-98. Kraków: Znak.

Maritain Jacques. 1988. „Wpływ chrześcijaństwa na filozofię moralną”. W Pisma filozoficzne, 219-248. Kraków: Znak.

Maritain Jacques. 1991. „Dynamika wychowania”. Znak 9: 28–39.

Maritain Jacques. 1993. „Moralne i duchowe wartości w wychowaniu”. W Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów, 131-145. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Maritain Jacques. 1993. „Od filozofii człowieka do filozofii wychowania”. W Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów, 61–79. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Maritain Jacques. 1993. „Osoba ludzka i społeczeństwo”. W Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów, 42-51. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Maritain Jacques. 2001. „Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej”. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Maritain Jacques. 2005. „Nauka i mądrość”. Warszawa–Ząbki: Fronda, Apostolicum.

Maritain Jacques. 2005. „Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau”. Warszawa–Ząbki: Fronda, Apostolicum.

Maritain Jacques. 2007. „Religia i kultura”. W Religia i kultura, 41-106. Warszawa: Fronda.

Nowak Marian. 1993. „Od filozofii człowieka do filozofii wychowania”. W Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, 39-57. Kraków: Instytut Pedagogiki UJ, Wydawnictwo PAT.

Nowak Marian. 2010. „Specyfika, wyzwania, możliwości i perspektywy pedagogiki chrześcijańskiej w Polsce”. W Pedagogika chrześcijańska. Tradycja – współczesność – nowe wyzwania, 13-35. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Rynio Alina. 2004. „Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II”. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Schulz Roman. 2003. „Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu”. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Schulz Roman. 2007. „O integralną wizję człowieka i jego rozwoju”. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Stępkowski Dariusz. 2010. „Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D. E. Schleiermachera”. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.

Śliwerski Bogusław. 2006. „Wprowadzenie do pedagogiki”. W Pedagogika, Podstawy nauk o wychowaniu, 79-113. Gdańsk: GWP.

Wołoszyn Stefan. 1998. „Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym”. Kielce: Strzelec.

Wołoszyn-Spirka Wiesława. 2002. Filozoficzne aspekty wychowania. W Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji, 49-63. Bydgoszcz: Wers.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism