Znaczenie teorii przywiązania i teorii systemowych w terapii osób wykorzystanych seksualnie

Monika Dąbkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.012

Abstrakt


Wykorzystanie seksualne dziecka zawsze jest doświadczeniem dlań niekorzystnym. Stanowi czynnik ryzyka zaburzenia jego rozwoju psychoseksualnego. Kluczowe jest więc poszukiwanie zasobów i możliwości wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży wykorzystanych seksualnie w ich rodzinach – szczególnie podczas planowania i prowadzenia procesu diagnostycznego oraz terapeutycznego. Celem niniejszej pracy jest ukazanie konieczności stosowania teorii przywiązania i teorii systemowych we wsparciu terapeutycznym osób wykorzystywanych seksualnie. Nie bez znaczenia jest także obecność poruszanego tematu w literaturze pedagogicznej, co ułatwi współpracę profesjonalistów zajmujących się dziećmi i młodzieżą z rodzicami oraz pomoże efektywniej budować programy pomocowe.

Słowa kluczowe


wykorzystanie seksualne; teorie przywiązania; teorie systemowe; terapia; dzieci i młodzież

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alexander, Pamela C. “Application of attachment theory to the study of sexual abuse”. Journal of Consulting & Clinical Psychology 60 (1992): 185–195.

Aspelmeier, Jeffery E., Ann N. Elliott, Christopher H. Smith. “Childhood sexual abuse, attachment, and trauma symptoms in college females: The moderating role of attachment”. Child Abuse & Neglect 31 (2007): 549–566.

Beisert, Maria. „Wykorzystanie seksualne nieletnich – geneza, ofiary i sprawcy, następstwa”. W: Podstawy seksuologii, red. Zbigniew Lew-Starowicz, Violetta Skrzypulec, 238–248. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.

Bowlby, John. “The making and breaking of affectional bonds”. British Journal of Psychiatry 130 (1977): 201–210.

DiLillo, David. “Interpersonal functioning among women reporting a history of childhood sexual abuse”. Clinical Psychology Review 21 (2001): 553–576.

Dube, Shanta, Robert Anda, Charles Whitfield, David Brown, Vincent Felitti, Maxia Dong, Wayne Giles. “Long-term consequences of childhood sexual abuse by gender of victim”. American Journal of Preventative Medicine 28 (2005): 430–438.

Finkelhor, David. “Early and long-term effects of child sexual abuse: An update”. Professional Psychology: Research and Practice 21 (1990): 325–330.

Finkelhor, David, Angela Browne. “Impact of child sexual abuse: A review of the research”. Psychological Bulletin 99 (1986): 66–77.

Goldenberg, Herbert, Irene Goldenberg. Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Goodman, Robert, Stephen Scott. „Więzi nie dające poczucia bezpieczeństwa”. W: Psychiatria dzieci i młodzieży, red. Jolanta Rabe-Jabłońska, 224–233. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2000.

Haugaard, Jeffrey J. “The challenge of defining child sexual abuse”. American Psychologist 55 (2000): 1036–1039.

Józefik, Barbara, Grzegorz Iniewicz. Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

Kendall-Tackett, Kathleen A., Linda M. Williams, David Finkelhor. “Impact of sexual abuse on children: a review and synthesis of recent empirical studies”. Psychological Bulletin 113 (1993): 164–180.

Kirschner, Sam, Diana A. Kirschner, Richard L. Rappaport. The healing journey frontiers in couples and family therapy. New York: Brunner-Mazel, 1993.

Lew-Starowicz, Zbigniew. „Seksuologia wieku dziecięcego i okresu dojrzewania”. W: Psychiatria wieku rozwojowego, red. Aniela Popielarska, Maria Popielarska, 195–216. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000.

Mason, Gillian E., Sarah Ullman, Susan Long, LaDonna Long, Laura Starzynski. “Social support and risk of sexual assault revictimization”. Journal of Community Psychology 37 (2009): 58–72.

Mudyń, Krzysztof. „Zdarza się, że myślimy systemowo”. W: Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, red. Lech Górniak, Barbara Józefik, 75–82. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.

Namysłowska, Irena. Terapia rodzin. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2000.

Paszkiewicz, Ewa. „Rodzina jako system. Wpływ systemu rodzinnego na funkcjonowanie dziecka”. W: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, red. Tomasz Wolańczyk, Jadwiga Komender, 39–46. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.

Putnam, Frank. “Ten-year research update review: Child sexual abuse”. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 42 (2003): 269–278.

Retzlaff, Rüdiger. Speil-Räume. Lehrbuch der systemischen Therapie mit Kindern und Jugendlichen. Stuttgart: Klett-Cotta, 2008.

Roberts, Joseph E., Ian H. Gotlib, Jon D. Kassel. “Adult attachment security and symptoms of depression”. Journal of Personality and Social Psychology 70 (1996): 310–320.

Shapiro, Deborah L., Alytia A. Levendosky. “Adolescent survivors of childhood sexual abuse”. Child Abuse & Neglect 23 (1999): 1175–1191.

Tryjarska, Barbara. „Terapia rodzin”. W: Psychoterapia. Praktyka, red. Lidia Grzesiuk, 77–135. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2006.

Zielona-Jenek, Monika, Aleksandra Chodecka. Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism