At Risk of Social Exclusion. Labor Market Disadvantage of Ex-Convicts – The Case of Poland

Beata Maria Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.018

Abstrakt


The study on the risk of social exclusion of former convicts, presented in the article, resulting from their belonging to a disadvantaged group in the labour market, was based on the quantitative strategy (diagnostic survey). The study refers to the retrospective description by penitentiary recidivists of their own activities undertaken in the search for permanent employment in non-detention periods, the nature of the job sought, the motives behind it and the manner in which it was sought, and the frequency of employment. The results of the study indicate the activeness of the vast majority of former prisoners in the area of searching for a job. People over 50 are the least active group. The motivations to take up a job depend on the place of residence and the level of education of the convicts. They look for a job most often using the support of employment offices (the most active ones are people aged 31–40). The younger the ex-convicts and the higher the level of their education, the more often their usage of the Internet and the recommendations of acquaintances. Job offers in the construction industry were among the most sought after. The lower the education level of ex-prisoners, the more common their unemployment. People in small towns and villages most often fail in their efforts to get a job. The results of the study may be used to modernise the post-penitentiary assistance system, including the design of re-adaptation and re-integration support for ex-convicts in the field of employment, based on their socio-demographic profiles (matching motives, needs and personal resources with environmental opportunities) and to counteract discriminatory behaviours of employers.


Słowa kluczowe


social exclusion, disadvantage, labour market, social re-adaptation, post-penitentiary assistance

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arrow, K. (1973). The Theory of Discrimination. In: O. Ashenfelter, A. Rees (ed.). Discrimination in Labor Markets. Princeton University Press.

Ehrenberg, R. G., Smith, R. S. (2000). Modern Labor Economics, 7. edition. New York: Addison-Wesley Longman.

Ehrenberg, R. G., Smith, R. S. (2017). Modern Labor Economics Theory and Public Policy. 13th edition. Routledge: New York.

Filer, R. K., Hamermesh, D. S., Rees, A. E. (1996). The Economics of Work and Pay, 6. Edition. New York: Harper Collins College Publishers.

Golimowska, S., Morecka, Z., Styrc, M., Cukrowska, E., Cukrowski, J. (2008). Od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje. Polska. Europa i świat. Warsaw: PBS Publications.

Gore, Ch., Figueiredo, J. B. (ed.) (1997). Social Exclusion and Antipoverty Policy: A Debate. International Institute of Labor Studies. ILO: Geneva.

Grotowska-Leder, J. (2005). Ekskluzja społeczna – aspekty teoretyczne i metodologiczne (Social Exclusion – Theoretical and Methodological Aspects). In: J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (ed.). Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań. Toruń: "Akapit" s.c.

Jarmołowicz, W., Szarzec, K. (2008). Funkcjonowanie rynku pracy w świetle współczesnych doktryn ekonomicznych. In: W. Jarmołowicz (ed.), Przemiany na współczesnym rynku pracy. Poznań: Forum Naukowe.

Kaźmierczak-Kałużna, I. (2015). Bezdomność jako forma wykluczenia społecznego w świetle wybranych aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych i programowych, Opuscula Sociologica, 2, pp. 19–36.

Meyer, W. U., Reisenzein, R., Schützwohl, A. (1997). Toward a Process Analysis of Emotions: The Case of Surprise. Motivation and Emotion, 21(3), pp. 251–274.

Młyński, J. (2012). Wykluczenie społeczne niepokojącym zjawiskiem nowoczesności, Horyzonty Wychowania, 11, pp. 145–184.

Nowak, B. M. (2015). Reintegracja społeczna skazanych w wybranych państwach Unii Europejskiej. Resocjalizacja Polska, 10, pp. 41–56.

Nowak, B. M. (2016). Interdyscyplinarne, sieciowo-systemowe podejście do procesu readaptacji i reintegracji społecznej osób skazanych i ich rodzin. Studia Edukacyjne, 42, pp. 233–249.

Nowak, B. M. (2017a). Poczucie lokalizacji kontroli u skazanych powracających do przestępstwa a postrzeganie przez nich własnych rodzin pochodzenia (Sense of Locus of Control in Convicts Returning to Crime and Their Perception of Their own Families of Origin. Przegląd Badań Edukacyjnych, 25 (2), pp. 163–181, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.025.

Nowak, B. M. (2017b). Hierarchia wartości osób wykluczonych społecznie. Komunikat z badań. Pedagogika Społeczna, 1, pp. 139–159.

Panek, T., Czapiński, J. (2014). Wykluczenie społeczne. In: J. Czapiński, T. Panek (ed.), Diagnoza społeczna 2013: warunki i jakości życia Polaków. Warsaw: Ministry of Labor and Social Policy, Human Resources Development Center.

Rubacha, K. (2013). Standardy badań społecznych. Problematyzowanie praktyki edukacyjnej. Przegląd Badań Edukacyjnych, 1, 16, pp. 43–51, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2013.004.

Spence, M. (1973). Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87, 3, pp. 355–374.

Szczepanik, R. (2015). Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Łódź: The Łódź University Publishing House.

Netography

Woźniakowska, D. (2006). Skazani i byli skazani na rynku pracy – ocena problemu z punktu widzenia organizacji pozarządowych, Warsaw,

www.fise.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/Raporty/DWozniakowska_report_dot_wiezniow.pdf [access: 2018-06-05].
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism