Kommunikation in schweren Zeiten Die Ordenswürdenträger und ihre Partner in der späten Hussitenzeit (Böhmen, Mähren)

Libor Stanislav Jan

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OM.2020.009

Abstract


Communication in difficult times: Order dignitaries and their partners in the late Hussite period (Bohemia, Moravia)

 

The present paper deals primarily with the subject of communication between the representatives of the Bohemian-Moravian Bailiwick of the Teutonic Order in the second half of the 15th and the first half of the 16th century. In 1411, the Order lost most of its landed property and survived only with some significant parishes, mainly in Plzeň (Germ. Pilsen), Slavkov (Germ. Austerlitz), Hostěradice (Germ. Hosterlitz), Opava (Germ. Troppau) and Deblín. In the period under examination, the Order lost its parishes in Jindřichův Hradec (Germ. Neuhaus) and Osová Bítýška. The definitive disappearance of the “residual” order structure was brought about by the Reformation. The last, relatively active land commander was Plzeň the parish priest, Matthew of Švihov. In the second part of this paper, we trace the contacts of the Knights Hospitaller’s prior Wenceslaus of Michalovice (Germ. Michelsberg), especially his correspondence with the South Bohemian magnate Oldřich II z Rožmberka (Ulrich II. von Rosenberg). In addition to political affairs, they corresponded on chivalric pastimes such as tournaments and hunting.


Keywords


history; the Middle Ages; Teutonic Order; Hospitallers; Bailiwick of Bohemia and Moravia; communication; extinction of the medieval order

Full Text:

PDF (Deutsch)

References


Primary sources:

Brno. Archiv města Brna. Urkunden sub dato 25. April 1466 (Boskovice), sub dato 7. Juli 1466 (Brno), sub dato 11. Juni 1477 (Plzeň), sub dato 28. Juli 1491 (sine loco), sub dato 21. Oktober 1540 (Plzeň), sub dato 3. Januar 1541 (Plzeň).

Brno. Moravský zemský archiv. A 3 Zemské desky, Inventarnummer 736 (brněnské půhony z let 1503‒1511).

Opava. Okresní státní archiv. Archiv města Opava, Inventarnummer 129, sg. XII/6; Inventarnummer 210, sg. IX/2.

Opava. Zemský archiv. Jezuité Opava, Inventarnummer 76, sg. B 1; Inventarnummer 77, sg. B 2.

Opava. Zemský archiv. Slezský stavovský archiv Opava, Inventarnummern 778, 821.

Praha. Národní archiv. Velkopřevorství maltézského řádu, Nrn. 1759, 2535.

Strakonice. Okresní státní archiv. Archiv města Strakonice, sg. I/11.

Wien. Deutschordens-Zentralarchiv. Mei 144-6.

Wien. Deutschordens-Zentralarchiv. Urkunden, Nrn. 3852, 4443, 4837, 5764, ohne Nr. sub dato 14. Februar 1504.

“Dodavek ke sbírce dopisů rodu Rosenberského.” In Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích XIV, herausgegeben von Josef Kalousek, 1‒323. Praha: Dr. Eduard Grégr, 1895.

Fontes rerum Austriacarum. II. Abth. Diplomataria et Acta. Bd. XX. Urkundliche Beiträge zur Geschichte Böhmens und Steiner Nachbarländer im Zeitalter Georg’s von Podiebrad (1450‒1471). Wien: Historische Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, 1860.

Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka 1418‒1462. Bd. III. 1445‒1448. Herausgegeben von Blažena Rynešová. Praha: Ministerstvo školství a národní osvěty, 1937.

Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka 1418‒1462. Bd. IV. 1449‒1462. Herausgegeben von Blažena Rynešová und Josef Pelikán. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954.

Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad. Bd. I. Herausgegeben von Josef Strnad. Plzeň: Městské historické museum, 1891.

Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad. Bd. II. Herausgegeben von Josef Strnad. Plzeň: Městské historické museum, 1905.

Regesta diplomatica necno epistolaria Bohemiae et Moraviae. Bd. IV. Herausgegeben von Josef Emler. Pragae: Regiae scientiarum societas Bohemiae, 1892.

Regesty listin uložených v Horním Slezsku / Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. Bd. II. 1401‒1450. Herausgegeben von Antoni Barciak und Karel Müller. Opava–Opole–Katovice: Zemský archiv v Opavě, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach, 2011.

Šigut, František. “Listiny městského archivu opavského.” Zprávy Okresního archivu v Opavě 4 (1962).

Die Urkunden des Deutsch-Ordens-Centralarchives zu Wien. Bd. I. 1170‒1809. Herausgegeben von Eduard Gaston Graf von Pettenegg. Prag–Leipzig: F. Tempsky-G. Freytag, 1887.

Die Urkunden des Deutschordenszentralarchivs in Wien. Tlbd. III. Dezember 1418 ‒ Dezember 1526. Herausgegeben von Udo Arnold. Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 60/III, Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens 11/III. Marburg: Elwert, 2006.

Secondary sources:

Bárta, Stanislav. “Odvolání zástav statků církevních institucí Zikmundem Lucemburským na obecném sněmu v Norimberku 23. srpna 1422.” Časopis Matice moravské 133 (2014): 383‒407.

Bárta, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420‒1437). Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Masarykianae 457. Brno: Masarykova univerzita, 2016.

Bělohlávek, Miloslav. “Řád německých rytířů v Plzni do válek husitských. (Příspěvek k Listáři města Plzně Josefa Strnada).” In Minulostí Plzně a Plzeňska. Ladislavu Lábkovi k sedmdesátým pátým narozeninám, 7‒29. Plzeň: Krajské nakladatelství v Plzni, 1958.

Elze, Theodor. “Vergerius, Peter Paul.” In Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 49, herausgegeben durch die Historische Commission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften, Berlin: Duncker & Humblot, 1895, 1. Auflage (elektronische Edition: http://www.deutsche-biographie.de/.html, zugegriffen am 27. Februar 2020).

Hejnic, Jaroslav, und Miloslav Polívka. Plzeň v husitské revoluci. Praha: Ústav československých a světových dějin, 1987.

Heś, Robert. Joannici na Śląsku w średniowieczu. Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2007.

Hlaváček, Petr. “Quatuordecim auxiliatores. Pozdně středověký kult Čtrnácti sv. Pomocníků jako spiritualita elit a jeho christocentrická dimenze.” Habilitationsschrift in der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität. Praha, 2014.

Jan, Libor. “Die Johanniter und die Stadtkirchen im Königreich Böhmen (und in der Markgrafschaft Mähren)” (im Druck).

Jan, Libor. “King Wenceslas and the Dissolution of the Bohemian Bailiwick of the Teutonic Knights.” In Mendicants, Military Orders and Regionalism in Medieval Europe, herausgegeben von Jürgen Sarnowsky, 233‒242. Aldershot: Ashgate, 1999.

Jan, Libor. “Zkáza českomoravské bailie řádu německých rytířů.” Časopis Matice moravské 117 (1998): 383‒391.

Jan, Libor. “Zum Schicksal der Güter der geistlichen Ritterorden in Böhmen und Mähren nach den Hussitenkriegen.” Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders 21 (2016): 87‒109.

Kotlárová, Simona. “Osobnosti Václava z Michalovic a Jošta z Rožmberka v době poděbradské a jejich vztah ke komendám ve Slezsku.” In Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materialy konferencji naukowej, herausgegeben von Józef Dobosz, 289‒294. Poznań: Wydawnictvo Poznańskie, 2007.

Kubíková, Anna. Oldřich II. z Rožmberka. České Budějovice: Veduta, 2004.

Kuthan, Jiří. “Architektura. Kostel sv. Bartoloměje uprostřed nového města.” In Dějiny města Plzně. Bd. 1. Do roku 1788, herausgegeben von Marie Malivánková Wasková und Jaroslav Douša, 272‒275. Plzeň: Město Plzeň 2014.

Millauer, Maximilian. Der deutsche Ritterorden in Böhmen. Ein Beitrag zur Reichs- und Kirchengeschichte Böhmens. Prag: Haase, 1832.

Mirbach-Harrff Graf von, Ernst. “Beiträge zur Personalgeschichte des Deutschen Ordens.” Tl. II. “Ballei Böhmen-Mähren.” Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft “Adler” 4 (1894): 147‒178; 7 (1897): 207‒227; 11 (1911): 103‒145.

Novotný, Robert. “Konfesní poměry ve vrchnostenských městech.” In Středověké město: politické proměny a sociální inovace, herausgegeben von Martin Nodl, 39‒58. Colloquia mediaevalia Pragensia 20. Praha: FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2019.

Pokorný, Pavel R. “Ojedinělý tříkoutní erbovní vývod johanitského velkopřevora Václava z Michalovic na hradě ve Strakonicích.” Heraldická ročenka (2007): 44‒45.

Prasek, Vincenc. “Křižovníci zákona Matky Boží na Opavsku.” In 4. Program českého nižšího gymnasia v Opavě, 3‒30. Opava: České nižší gymnasium, 1887.

Starnawska, Maria. Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu. Warszawa: DiG, 1999.

Svoboda, Miroslav. “Generální převor Václav z Michalovic a stav johanitského majetku v Čechách do poloviny 15. století.” Diplomarbeit, Masaryk Universität. Brno, 1998.

Svoboda, Miroslav. “ʻJáť chci hnánie s tebú učiniti s ostrýmʼ. Sonda do života jihočeského šlechtice před polovinou 15. století.” Jihočeský sborník historický 68 (1999): 25‒34.

Šimůnek, Robert. “Strakonický převor Václav z Michalovic a města táborské strany. (Žalobní fascikl z počátku 40. let 15. století).” Táborský archiv 13 (2007): 81‒103.

Teplý, František. Dějiny města Jindřichova Hradce. Bd. I.2. Dějiny města za vlády pánů z Hradce linie Telecké (1453‒1604). Jindřichův Hradec: Nákladem obce Hradecké, 1927.

Teplý, František. “Náboženské poměry na Hradecku.” Sborník historického kroužku. Časopis historický 25 (1924): 81‒104.

Thielen, Peter G. “Albrecht von Brandenburg-Ansbach.” In Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190‒2012, herausgegeben von Udo Arnold, 167‒172. Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 40, Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens 6. Weimar: VDG. Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, 2014, 2. Auflage.

Urbánek, Rudolf. České dějiny. Tl. III. Věk poděbradský. Tl. II. Praha: Jan Laichter, 1918.

Večeře, Vojtěch. “Litomyšlské biskupství po roce 1421.” Studia mediaevalia Bohemica 10 (2018): 7‒50.

Voigt, Johannes. “Geschichte der Ballei des Deutschen Ordens in Böhmen.” Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse 12 (1862): 87‒146.

Wolný, Gregor. Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften. II. Abth. Brünner Diözese. Bd. III. Brünn: Selbstverlag, 1860.
ISSN (print) 0867-2008
ISSN (online) 2391-7512

Partnerzy platformy czasopism