Zum Schicksal der Güter der geistlichen Ritterorden in Böhmen und Mähren nach den Hussitenkriegen

Libor Jan

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OM.2016.005

Abstract


On the fate of the estates of the chivalric orders – Bohemia and Moravia after the
Hussite wars

The paper deals synoptically with the fate of the estates of the of the Order of the Teutonic Knights and the Order of Saint John at the time of the Hussite wars and the time, which immediately followed. Already in the first decades of the 15th century, the Order of Teutonic Knights had to pledge their commanderies of Miletín and Býčkovice to be able to pay the royal excise tax (berna specialis). However, the real blow for the order estates was the intervention of King Wenceslas IV in 1411. After the Battle of Grunwald, the order owed the king a relatively high sum and attempted to acquire another loan from him, but Wenceslas IV rejected that and on the contrary had important commanderies seized. The author monitors primarily the fates of Chomutov and Drobovice in Bohemia and Slavkov in Moravia. Only in the case of Chomutov at the end of the 15th century did its new holder Beneš of Veitmile provide a certain compensation to the Order of the Teutonic Knights; in the other cases the properties were sequestered without compensation.

Also the Order of St John pledges some estates in the pre-Hussite period to acquire money for excise taxes (villages near Ústí nad Labem and Uhříněves). At the beginning of the battles with the Hussites, the Order of St John’s estates were pledged by King Sigismund of Luxembourg. It was for example the relatively large order estate with its centre in Český Dub in North Bohemia or some villages of the Prague convent near castle Panna. Moravian estates were also pledged, for instance Orlovice, Mutěnice and Horní Kounice show the approach of the order, which tried to redeem the estates from pledges; although if it managed in some cases, it pledged them further itself. Despite that, the Order of St John managed to maintain an important order estate with its main residence in Strakonice in South Bohemia, which became a significant anti-Hussite centre. Although the Hussites destroyed many estates, the real liquidators of the order economic bases were Kings Wenceslas IV and Sigismund.


Keywords


economical history; Military-Religious Orders; relations between kings and Military-Religious Orders; sequestration of orders’ properties; Teutonic Order; Hospitallers; Bohemia and Moravia in the 15th century

Full Text:

PDF (Deutsch)

References


Brandl, Vincentius. “Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové.” Bd. 4. Brunae: Břeža, Winiker et soc., 1881.

Čelakovský, Jaromir., Friedrich, Gustav., edit. “Codex iuris municipalis regni Bohemiae. Privilegia regalium civitatum provincialium annorum 1420–1526.” Praha: tiskem Národní Správy fy dr. Eduard Grégr a Syn, 1948.

Černá, Alena., Čornej, Petr. Klosová, Markéta., edit. “Staré letopisy české (texty nejstarší vrstvy).” Praha: Filosofia, 2003.

Emler, Joseph., edit. “Kronika starého kollegiata Pražského. Chronicon veteris collegiati Pragensis” In Fontes rerum Bohemicarum. Bd. 6,7. Praha: V komisi Dr. Grégr, 1893.

Emler, Joseph., edit. “Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidiocesim” Bd. 7. Pragae: Historický spolek, 1886. Bd. 8–10. Pragae: V komisi Dr. Grégr, 1889.

Ermisch, Hubert., edit. “Codex diplomaticus Saxoniae regiae.” Bd. 2: Urkundenbuch des Stadt Chemnitz und ihrer Klöster. Leipzig: Giesecke & Devrient, 1879.

“Fontes rerum Austriacarum.” Bd. 2: Diplomataria et Acta. Wien: H. Böhlaus, 1860.

Goll, Jaroslav., edit. “Vavřince z Březové Kronika husitská.” In Fontes rerum Bohemicarum. Bd. 5, 327–534. Praha: Spolek historický, 1893.

Joachim, Erich., Hubatsch, Walter., edit. “Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1515.” Pars 1., vol. 1, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1948.

Kalina, Tomáš., edit. “Moravské zemské desky 1480–1566. Kraj brněnský.” Bd. 2. Praha: Naḱl. Zemské banky pro Moravu a Slezsko, 1950.

Sedláček, August., edit. “Zbytky register králův římských a českých z let 1361–1480.” Praha: Nákl. České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a uměn, 1915.

Šimek, František., Kaňák, Miroslav., edit. “Staré letopisy české z rukopisu křížovnického.” Praha: SNKLHU, 1959.

Strehlke, Ernst., edit. “Di Kronike von Pruzinlant des Nicolaus von Jeroschin.” In Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der Preußischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft, edited by Theodor Hirsch, Max Toeppen and Ernst Strehlke. Bd. 1., 291–624. Leipzig: Von Hirzel, 1861.

Arnold, Udo. “Konrad von Feuchtwangen.” In Udo Arnold. Zakon krzyżacki z Ziemi Świętej nad Bałtyk, 60–101. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 1996.

Bárta, Stanislav. “Odvolání zástav statků církevních institucí Zikmundem Lucemburským na obecném sněmu v Norimberku 23. srpna 1422.” Časopis Matice moravské 133 (2014): 383–407.

Bartoš, František M. Husitská revoluce. Bd. 2. Praha: Nakl. Československé akademie věd, 1966.

Beránek, Karel., Beránková, Věra. “Část archivu chomutovské komendy řádu německých rytířů ve Státním ústředním archivu v Praze.” In Facta probant homines.borník příspěvků k životnímu jubileu prof. Dr. Zdeňky Hledíkové, edited by Ivan Hlaváček and Jan Hrdina, 47–60. Praha: Scriptorum, 1998.

Čapský, Martin. “Fiskální vazby českomoravské bailie a velmistrovské komory řádu německých rytířů.” Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity / Studia historica Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis C 46 (1999): 67–77.

Čapský, Martin. “Miletínská komenda řádu německých rytířů v době předhusitské ve světle účetních pramenů.” In Celostátní studentská vědecká konference Historie 1997, edited by Jan Janák, 9–29. Brno: Matice moravská, 1998.

Čechura, Jaroslav. “K některým aspektům právních vtahů poddanského městečka Manětína k vrchnosti do poloviny 15. století.” Právněhistorické studie 31 (1990): 9–29.

Hemmerle, Josef. Die Deutschordens-Ballei Böhmen in ihren Rechnungsbüchern 1382–1441. Bonn: Wissenschaftliches Archiv, 1967.

Hendrich, Jan. “Drobovice.” Výroční zpráva Musejního spolku „Včela Čáslavská“ za rok 1886–87 (1887): 18–32.

Jan, Libor. “Ekonomické zázemí johanitské komendy v Horních Kounicích.” Jižní Morava 23 (1987): 85–94.

Jan, Libor. “Ivanovice na Hané, Orlovice a johanitský řád.” Časopis Matice moravské 111 (1992): 199–226.

Jan, Libor. “King Wenceslas and the Dissolution of the Bohemian Bailiwick of the Teutonic Knights.” In Mendicants, Military Orders and Regionalism in Medieval Europe, edited by Jürgen Sarnowsky, 233–242. Aldershot: Routledge, 1999.

Jan, Libor. “Zkáza českomoravské bailie řádu německých rytířů.” Časopis Matice moravské 117 (1998): 383–391.

Jan, Libor., Štěpánek, Václav. Mutěnice. Dějiny vinařské obce. Mutěnice: Obec Mutěnice, 2002.

Jurošková, Lucie. “Hospodářské strategie českomoravské bailie řádu německých rytířů. Příklad chomutovské komendy.” In Ústecký sborník historický, 125–156. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, 2004.

Millauer, Maximilian. Der deutsche Ritterorden in Böhmen. Ein Beitrag zur Reichs- und Kirchengeschichte Böhmens. Praga: Haase, 1832.

Niess, Ulrich. “Konrad von Feuchtwangen.” In Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190–1994, edited by Udo Arnold. Marburg: Elwert, 1998.

Palacký, František. “Přehled současných nejvyšších důstojníků a úředníků.” In Dílo Františka Palackého I. Práce historické, edited by Jaroslav Charvát. Praha: L. Mazáč, 1941.

Pauk, Marcin R. Działalność fundacyjna możnowladztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI–XIII wiek). Kraków, Warszawa: Societas Vistulana, 2000.

Pauk, Marcin R. “Klasztor jako zaplecze ekonomiczne władzy królewskiej w państwie ostatních Przemyślidów.” In Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, edited by Marek Derwich and Anna Pobóg-Lenartowicz, 225–240. Wrocław, Opole, Warszawa: DiG, 2005.

Plaček, Miroslav. Futák, Peter. Páni z Kunštátu. Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006.

Rak, Petr. Chomutov 1252–2002. Vybraná data ze 750 let historie města. Chomutov: Albis international, 2002.

Šebánek, Jindřich. Archivy zrušených klášterů moravských a slezských. Bd. 1 (Inventář pergamenů z let 1078–1471). Brno: Nákládem Země Moravskoslezské, 1932.

Šmahel, František. Die Hussitische Revolution. Bd. 2. Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 2002.

Svoboda, Miroslav, “Jindřich z Hradce, převor řádu johanitů.” In Historie ’96. Studentská vědecká konference Hradec Králové 1997, 35–57. Hradec Králové: Pedagogická fakulta VŠP, 1997

Svoboda, Miroslav. “Majetek řádu johanitů v Čechách v husitské době. Podíl Zikmunda Lucemburského na likvidaci pozemkového majetku církve.” Český časopis historický 103 (2005): 269–312.

Svoboda, Miroslav. “Pozemková držba pražské komendy johanitů a její sekvestrace v 15. století.” In Historie 1997. Celostátní studentská vědecká konference, 85–104. Brno: Matice moravská, 1998.

Tomek, Wácslaw W. Dějepis města Prahy. Bd. 5. Praha: W Kommissi u F. R̀iwnáče, 1881.

Tresp, Uwe. “Jan Calta z Kamenné Hory.” In Comotovia 2005. Sborník příspěvků z konference věnované výročí 400 let vykoupení Chomutova z poddanství (1605–2005), edited by Petr Rak, 27–36. Chomutov: Město Chomutov, 2006, S.

Tresp, Uwe. Söldner aus Böhmen. Im Dienst deutscher Fürsten: Kriegsgeschäft und Heeresorganisation im 15 Jahrhundert. Paderborn: Schöningh, 2004.

Voigt, Johannes. Geschichte der Ballei des Deutschen Ordens in Böhmen (Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse 12). Wien: Gerold, 1862.
ISSN (print) 0867-2008
ISSN (online) 2391-7512

Partnerzy platformy czasopism