Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu

O czasopiśmie

Kwartalnik „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” jest czasopismem naukowym poświęconym przede wszystkim prawnym aspektom budżetu państwowego, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W czasopiśmie publikowane są także oryginalne opracowania dotyczące pozostałych elementów prawa finansów publicznych: prawa podatkowego, publicznego prawa bankowego, finansów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, prawa zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Współcześnie problematyka ta nieustannie zyskuje na znaczeniu, co skłania do intensyfikacji badań i studiów prawno-budżetowych, także w kontekście badania źródeł dochodów budżetowych oraz wydatkowania zgromadzonych środków publicznych. Adresatem publikacji są nie tylko przedstawiciele środowiska akademickiego, ale również pracownicy administracji państwowej i samorządowej, organów kontroli i nadzoru, sędziowie, adwokaci oraz wszystkie osoby zobowiązane do znajomości i stosowania przepisów prawa finansowego. Celem kwartalnika jest publikacja wartościowych opracowań dotyczących prawa finansów publicznych funkcjonującego nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, przede wszystkim Unii Europejskiej.

PBPiS znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 01.12.2021 r. z liczbą 40 punktów.

Informacja o finansowaniu

W celu dotarcia do szerokiego grona odbiorców, w tym zagranicznych, podjęto od 2018 r. działania zmierzające do publikacji tekstów naukowych w języku angielskim. Nr 4/2018 i Nr 4/2019 kwartalnika „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” zostały przygotowane i upowszechnione w wersji anglojęzycznej dzięki wsparciu MNiSW.

State and Local Government Budget Law 4(6)2018, 4(7)2019 - zadanie finansowane w ramach umowy 704/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę