Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej

O czasopiśmie

Na łamach Klio pragniemy w jak najszerszy sposób udostępniać studia i materiały poświęcone dziejom historiografii polskiej. Odbywa się to na 5 obszarach tematycznych, z których pierwszy obejmuje relacje zachodzące między polską a międzynarodową myślą historyczną ze szczególnym uwzględnieniem myśli europejskiej, drugi — analizę teoretycznych, metodologicznych oraz ideologiczno-politycznych przesłanek i uwarunkowań polskiej nauki historycznej, trzeci — dzieje "instytucjonalno-organizacyjne" tworzące trzon infrastruktury polskiej nauki historycznej, czwarty — analizę wybranych nurtów oraz dorobku naukowego wybitnych przedstawicieli polskiej historiografii, piąty — próby wprowadzenia w obręb historii historiografii ujęć interdyscyplinarnych oraz zastosowania badań historiograficznych poza ścisłym obrębem nauki historycznej, czego przykładem może być historia biznesu i jako jej odmiana "historia organizacyjna".