https://apcz.umk.pl/KLIOPL/issue/feed Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej 2022-02-05T10:44:45+01:00 Marcin Wolniewicz kliopolska@ihpan.edu.pl Open Journal Systems <p>Na łamach Klio pragniemy w jak najszerszy sposób udostępniać studia i materiały poświęcone dziejom historiografii polskiej. Odbywa się to na 5 obszarach tematycznych, z których pierwszy obejmuje relacje zachodzące między polską a międzynarodową myślą historyczną ze szczególnym uwzględnieniem myśli europejskiej, drugi — analizę teoretycznych, metodologicznych oraz ideologiczno-politycznych przesłanek i uwarunkowań polskiej nauki historycznej, trzeci — dzieje "instytucjonalno-organizacyjne" tworzące trzon infrastruktury polskiej nauki historycznej, czwarty — analizę wybranych nurtów oraz dorobku naukowego wybitnych przedstawicieli polskiej historiografii, piąty — próby wprowadzenia w obręb historii historiografii ujęć interdyscyplinarnych oraz zastosowania badań historiograficznych poza ścisłym obrębem nauki historycznej, czego przykładem może być historia biznesu i jako jej odmiana "historia organizacyjna".</p> https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37135 Recenzje 2022-01-14T16:48:40+01:00 Jolanta Kolbuszewska kliopolska@ihpan.edu.pl Rafał Stobiecki kliopolska@ihpan.edu.pl 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37133 Marek Ďurčanský, Listy Wacława Sobieskiego do Jaroslava Bidla 1901–1933 2022-01-14T16:30:57+01:00 Piotr Biliński kliopolska@ihpan.edu.pl Marek Ďurčanský kliopolska@ihpan.edu.pl 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37126 Andrzej Walicki jako historyk idei 2022-01-14T16:10:07+01:00 Marek Kornat m_kornat@o2.pl <p>Bohaterem artykułu jest Andrzej Walicki, bez wątpienia najbardziej twórcza osobistość w kręgu tzw. warszawskiej szkoły historii idei. Zadaniem poniższych rozważań jest analiza jego wkładu do polskiej historiografii idei. Ukazane zostaną główne pola jego refleksji naukowej oraz najpoważniejsze osiągnięcia w takich obszarach, jak historia myśli rosyjskiej i polskiej XIX–XX w., teoria totalitaryzmu oraz historia marksizmu.</p> 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37128 Uwagi na temat „nowych szkół” w historiografii polskiej doby podzaborowej 2022-01-14T16:20:47+01:00 Andrzej Wierzbicki awierzbicki@ihpan.edu.pl <p>Tekst dotyczy dziejów historiografii polskiej w kraju i na emigracji, postrzeganych przez pryzmat współwystępowania różnych, często rywalizujących ze sobą, kierunków, metod, środowisk badawczych, ugrupowań politycznych itp., określanych jako szkoły historyczne. Za najbardziej reprezentatywne dla okresu podzaborowego autor uznał szkoły: naruszewiczowską (od Adama Naruszewicza), lelewelowską (od Joachima Lelewela), krakowską i warszawską.</p> 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37129 Wielkie projekty śląskich wydawnictw źródłowych jako forma historiograficznego oswajania regionu 2022-01-14T16:26:28+01:00 Oleksandr Pestrykov opestrykov@ihpan.edu.pl <p>W artykule została podjęta próba spojrzenia na historię śląskich wydawnictw źródłowych jako na proces historiograficzny. Głównym celem jest analiza poszczególnych dzieł od pierwszych publikacji źródłowych z XVIII w. do najbardziej znanych projektów drugiej połowy XX w. Zasadniczą hipotezą jest stwierdzenie, że dobór i sposób opracowania dokumentów źródłowych był z jednej strony ściśle związany z ogólnym historycznym i historiozoficznym ujęciem regionu, z drugiej zaś sam wyraźnie wpływał na sposób postrzegania regionu przez historyków polskich i niemieckich.</p> 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37130 „Zachód” w koncepcji dziejów Polski Waleriana Koronowicza-Wróblewskiego 2022-01-14T16:28:15+01:00 Barbara Klassa barbara.klassa@ug.edu.pl <p>Opublikowane w latach 1858–1860 <em>Słowo dziejów polskich </em>Waleriana Koronowicza-Wróblewskiego było w drugiej połowie XIX w. dziełem cieszącym się dużą popularnością. Autor ten proponuje własną interpretację historii Polski, w sposób skrajny idealizując rolę i działania szlachty. Koronowicz-Wróblewski skupia się przede wszystkim na kwestiach wschodnich, w tym stosunkach państwa polskiego z jego wschodnimi sąsiadami. Celem poniższego tekstu jest zbadanie, jakie miejsce w koncepcji tego autora zajmuje Zachód, rozumiany zarówno jako Europa Zachodnia, jak i jako obszary pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego, w toku dziejów zmieniające przynależność państwową.</p> 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37131 Wincenty Zakrzewski o roli Kościoła w dziejach Polski 2022-01-14T16:29:11+01:00 Joanna Pisulińska jpusulinska@ur.edu.pl <p>Przedmiotem analizy jest obraz dziejów Kościoła w pracach historycznych Wincentego Zakrzewskiego (1844–1918). Ten wnikliwy badacz dziejów XVI stulecia wiele miejsca w swych rozważaniach poświęcał roli polskiego duchowieństwa w dziejach Polski. W polu jego zainteresowań naukowych znajdowały się również stosunki państwa polskiego ze Stolicą Apostolską. Zapatrywania historyka krakowskiego zostały ukazane na tle ówczesnej myśli historycznej.</p> 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37132 Tradycja insurekcyjna w międzywojennej Polsce: przypadek Stefana Kieniewicza 2022-01-14T16:30:09+01:00 Marcin Wolniewicz marcin_wolniewicz@o2.pl <p>Przedmiotem artykułu jest interpretacja powstań narodowych w myśli historycznej Stefana Kieniewicza w okresie międzywojennym. Zasadniczą podstawę źródłową stanowią jego książki poświęcone Ignacemu Działyńskiemu (1754–1797), Adamowi Sapieże (1828–1903) oraz powstaniu poznańskiemu 1848 r. Analizując je, autor stawia pytania, jak zmieniała się w nich wizja powstań? Jak odnosiła się ona do przedwojennych sporów o powstania? Co z wizji tej przetrwało i jaką pełniło funkcję w powojennych interpretacjach bohatera artykułu?</p> 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37134 Towarzystwo Historiograficzne – w dziesięciolecie działalności 2022-01-14T16:47:41+01:00 Paweł Sierżęga kliopolska@ihpan.edu.pl 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022