Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie

O czasopiśmie

Ogólnopolskie czasopismo naukowe „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” w swoich założeniach ma stanowić forum wymiany myśli, poglądów oraz przykładowych rozwiązań, jakimi warto się dzielić, by wspólnie dochodzić do nowych koncepcji teoretycznych, metod pracy nad tekstem, rozwiązań edytorskich oraz procedur postępowania z dziełem literackim czy tekstem źródłowym. Projekt czasopisma łączy się z cyklem organizowanych przez Katedrę Edytorstwa i Literatury Polskiej UMK (wcześniej: Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich) ogólnopolskich konferencji naukowych, podczas których spotykają się zarówno historycy literatury, edytorzy i tekstolodzy, jak i księgarze, bibliofile, dyrektorzy i pracownicy wydawnictw, bibliotek oraz historycy sztuki z zakresu grafiki użytkowej.

Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Google Scholar, DOAJ – Directory of Open Access Journals

Tom 23 Nr 1 (2023): Praktyki edycji cyfrowych
Saturday, Sep 2, 2023

pod red.

Bartłomieja Szleszyńskiego, Konrada Nicińskiego i Agnieszki Szulińskiej

(przy współpracy Anny Mędrzeckiej-Stefańskiej i Kajetana Mojsaka)

Spis treści tego numeru
Wstęp
Bartłomiej Szleszyński
5-6
Artykuły i rozprawy
Artykuły, dokumenty, manuskrypty
Słudzy wielkości. Rozmowy o edytorstwie
Informacje o Autorach