Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie

O czasopiśmie

Ogólnopolskie czasopismo naukowe „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” w swoich założeniach ma stanowić forum wymiany myśli, poglądów oraz przykładowych rozwiązań, jakimi warto się dzielić, by wspólnie dochodzić do nowych koncepcji teoretycznych, metod pracy nad tekstem, rozwiązań edytorskich oraz procedur postępowania z dziełem literackim czy tekstem źródłowym. Projekt czasopisma łączy się z cyklem organizowanych przez Katedrę Edytorstwa i Literatury Polskiej UMK (wcześniej: Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich) ogólnopolskich konferencji naukowych, podczas których spotykają się zarówno historycy literatury, edytorzy i tekstolodzy, jak i księgarze, bibliofile, dyrektorzy i pracownicy wydawnictw, bibliotek oraz historycy sztuki z zakresu grafiki użytkowej.

Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Google Scholar, DOAJ – Directory of Open Access Journals

Tom 24 Nr 2 (2023): Edycje romantyków – interpretacje romantyzmu
Wednesday, Dec 6, 2023

pod red.

Agnieszki Markuszewskiej i Mirosława Strzyżewskiego

Spis treści tego numeru
Wstęp
Agnieszka Markuszewska
5-6
Słudzy wielkości. Rozmowy o edytorstwie
Przeglądy, sprawozdania, polemiki
Mirosław Strzyżewski
203-205
Olga Taranek-Wolańska
206-209
Informacje o Autorach
Przewodnik edytorski
Katarzyna Płońska, Filip Bukowski
219-222