O czasopiśmie

Ogólnopolskie czasopismo naukowe „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” w swoich założeniach ma stanowić forum wymiany myśli, poglądów oraz przykładowych rozwiązań, jakimi warto się dzielić, by wspólnie dochodzić do nowych koncepcji teoretycznych, metod pracy nad tekstem, rozwiązań edytorskich oraz procedur postępowania z dziełem literackim. Projekt czasopisma łączy się z cyklem organizowanych przez Katedrę Edytorstwa i Literatury Polskiej UMK (wcześniej: Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich) ogólnopolskich konferencji naukowych, podczas których spotykają się zarówno historycy literatury, edytorzy i tekstolodzy, jak i księgarze, bibliofile, dyrektorzy i pracownicy wydawnictw, bibliotek oraz historycy sztuki z zakresu grafiki użytkowej.

Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Google Scholar, DOAJ – Directory of Open Access Journals

Tom 21 Nr 1 (2022): Poza historią literatury: egodokumenty, pod redakcją K. Budrowskiej, W. Gardockiego i K. Kościewicz
Wednesday, Jun 29, 2022

pod red. Kamili Budrowskiej, Wiktora Gardockiego i Katarzyny Kościewicz

Spis treści tego numeru
Wstęp
Kamila Budrowska, Wiktor Gardocki, Katarzyna Kościewicz
Słudzy wielkości. Rozmowy o edytorstwie
Informacje o Autorach