Wielbłąd w teologii arabsko-muzułmańskiej

Michael Abdalla

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.020

Abstrakt


W artykule omówiono kulturowe i teologiczne aspekty traktowania wielbłąda w świecie arabskim i muzułmańskim. Zwrócono uwagę na ważną rolę tego zwierzęcia w życiu koczowników i ich przetrwaniu na pustyni, jego wartość, a także wpływ na niektóre wydarzenia historyczne. Zebrano i przeanalizowano również wypowiedzi Koranu i proroka Mahometa zawarte w hadisach, dotyczące wielbłąda. W odróżnieniu od kulturowych, kwestie teologiczne jawią się jako sprzeczne: z jednej bowiem strony wielbłąd ukazywany jest jako doskonałe stworzenie, a z drugiej jako źródło nieczystości rytualnej i nawet siedlisko demonów.  


Słowa kluczowe


wielbłąd; islam; Koran; hadisy; prorok Mahomet

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abū al-‘Asākir, Tārīẖ madīnat Dimaszq, ‘A. bin Aḥmad i in. (red.), Bejrut 1995, t. 27, s. 249.

Albānī (al-) M. N., Silsilat al-aḥādīṯ aṣ-ṣaḥīḥa wa šay’ min fiqhihā wa fawā’idihā, Rijad b.d., t. 5, hadis 2271, s. 342.

Albānī (al-), Silsilat al-aḥādīs aḍ-ḍa‘īfa wa-l-mawḍū‘a wa āṯāruhā as-sayyi’ fī-l-umma, Rijad, b.d., t. 3, hadis 1132, s. 267–268.

Al-Minhaǧ fī šarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bni-l-Ḥaǧǧāǧ. Šarḥ An-Nawawī ‘alā Muslim, Jordania – Arabia Saudyjska 2000, s. 323.

Dziekan M. M., Koran jako pars pro toto. Z dziejów „wersetu kamienowania” (ajat ar-radżm), w: Świat arabski – kultura i polityka, E. Machut-Mendecka, K. Pachniak (red.), Warszawa 2012, s. 163–173.

Ǧalāl ad-Dīn al-Maḥallī, Ǧalal ad-Dīn as-Suyuṭī, Tafsīr al-Ǧalalayn al-muyassar, F. Qabāwa (red.), Bejrut 2003, s. 336.

Harris M. K., Krowy, świnie, wojny i czarownice: zagadki kultury, Warszawa 1985.

Hitti Ph. K., Dzieje Arabów, Warszawa 1969, s. 90.

Kass G., Wino, kobiety i śpiew w pałacach arabskich, Warszawa 2012, s. 208–210.

Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1986

„Kwartalnik Naukowy Miłośników Umiejętności”, 1836, t. 3, z. 1, s. 138–174.

Maǧmū‘ fatāwā šayẖ al-islām Aḥmad Ibn Taymiyya, ‘A. M. Bin Qāsem (red.), Medina

(Arabia Saudyjska) 2004, t. 20, s. 522–527.

Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal, Š. al-Arnā’ūṭ i in. (red.), Bejrut 2001, t. 1, hadis 2129 (s. 32), 2368 (s. 164), 2433 (s. 253), t. 4, hadis 2359 (s. 191), t. 29, hadis 17937 (s. 458).

Nasā’ī (an-), Kitāb as-sunan al-kubra, Š. al-Arnā’ūṭ i inni (red.), Bejrut 2001, t. 1, hadisy 178–184 (s. 145–149), 219, 280 (s. 160, 182).

Nawawī (an-), Kitāb al-maǧmū‘ – šarḥ al-muhaḏḏab li-š-Šīrāzī, M. N. al-Mṭē‘ī (red.), Dżidda, Arabia Saudyjska b.d., t. 2., s. 69.

Nūrō A., Kruẖyō dīl, Bejrut 1969, s. 100, 327.

Qurṭubī (al-), Al-Ǧāmi‘ li aḥkām al-Qur’ān, H. S. Buẖārī (red.), Rijad 1952, t. 20, s. 34–36.

Sokoloff M., A Syriac Lexicon. A Translation from the Latin, Correction, Expansion, and Update of C. Brockelmann’s Lexicon Syriacum, Piscataway/NJ 2009, s. 241.

Stiles D., Elephant Meat Trade in Central Africa, Summary report, Gland, Szwajcaria: IUCN 2011, s. 55–56.

Ṣaḥīḥ Muslim, M. F. Abū Qutayba (red.), Rijad 2006, t. 1, hadis 360 (s. 170), 1210 (s. 547), 2105, 2106 (s. 1011–1012).

Ṣaḥīḥ Muslim bi šarḥ An-Nawawī, bmw 1994, wyd. 2, t. 4, hadis 19 (342), s. 47–48.

Sunan Abī Dāwūd, Š. al-Arnā’ūṭ i in. (red.), Damaszek 2009, t. 1, hadis 184 (s. 132), 187–195 (s. 134–139), t. 2, hadisy 702, 704 (s. 31).

Sunan Ibn Māǧā, Š. al-Arnā’ūṭ i in. (red.), Damaszek 2009, t. 1, hadisy 768–770 (s. 491–492), t. 4, hadis 2913 (s. 154).

‘Semin (al-) M. S., Aš-Šarḥ al-mumti‘ ‘alā zād al-mustaqni‘, U. S. al-Hafian (red.), Arabia Saudyjska 1422 h. (2001/2002), wyd. 1, t. 1, s. 298–309.

Tafsīr Aṭ-Ṭabarī min kitābihi „Ǧāmi‘ al-bayān ‘an ta’wīl āy al-Qur’ān”, B. ‘A. Ma‘rūf i inni (red.), Bejrut 1994, t. 7, s. 2011–2012.

Tafsīr Al-Baġawī „Ma‘ālim at-tanzīl”, M. ‘A. an-Namr i inni (red.), Rijad 1898, t. 8, s. 409–410.

Tafsīr al-Qur’ān al-‘aẓīm, S. M. as-Salāma (red.), Rijad 1999, wyd. 2, t. 8, s. 387.

Ṭanṭāwī M. S., At-Tafsir al-wasīṭ, Kair 1998, t. 15, s. 377.

Tirmiḏī (at-), Al-Ǧāmi‘ al-kabīr, B. ‘A. Ma‘rūf (red.), Bejrut 1996, t. 1, hadis 81, s. 123–124.

Wierzejski B. W., Forty na piasku, Warszawa 1935, s. 117–119.

Yravedra J., Rubio-Jara S., Panera J., Uribelarrea D., Pérez-González A., Elephants and Subsistence. Evidence of the Human Exploitation of Extremely Large Mammal Bones from the Middle Palaeolithic Site of PRERESA (Madrid, Spain), „Journal of Archaeological Science”, 39 (2012) 4, s. 1063–1071.

Pomocnicze strony internetowe (dostęp 03.01.2018):

http://www.dar-alifta.org/Foreign/ViewFatwa.aspx? ID=575

https://islamqa.info/en/7103; https://islamqa.info/en/130871

https://islamqa.info/ar/7103; https://islamqa.info/ar/130871

https://www.iucn.org/content/sale-elephant-meat-increases-threat-elephants-central-africa

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary-baghawy-waseet/sura88-aya17.html#waseet

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary-baghawy-waseet-katheer/sura88-aya17.html#katheer

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary-katheer-qortobi/sura88-aya17.html#qortobi

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary-baghawy/sura88-aya17.html#baghawy

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary-katheer-qortobi/sura88-aya17.html

www.sustech.edu/camel_workshop/papers/Paper%203.doc

http://www.piotrskarga.pl/ps,9250,2,0,1,I,informacje.html


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism