https://apcz.umk.pl/TiCz/issue/feed Teologia i Człowiek 2022-08-05T23:26:15+02:00 Mgr Mirosława Buczyńska teologiaiczlowiek@umk.pl Open Journal Systems <p><strong></strong><a title="Teologia i Człowiek" href="http://www.teologiaiczlowiek.umk.pl/index.php?lang=pl&amp;m=page&amp;pg_id=1" target="_blank">Czasopismo</a> afiliowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydawane od 2003 roku. Przez 10 pierwszych lat istnienia ukazywało się jako półrocznik, a od 2013 roku publikowane jest jako kwartalnik. Redagowane we współpracy z międzynarodową radą naukową teologów. Teksty w kolejnych zeszytach są klasyfikowane do sześciu działów: Artykuły i rozprawy, <span>Familia, </span>Orient, Ekumenia, Sprawozdania, Artykuły recenzyjne. </p><p><span>Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: </span>ERIH Plus, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Google Scholar, DOAJ – Directory of Open Access Journals.</p><p>Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (Komunikat z dn. 9.02.2021): 70 punktów.</p> https://apcz.umk.pl/TiCz/article/view/39336 Od redakcji 2022-08-05T19:46:53+02:00 Daniel Brzeziński danbr@op.pl <p>"[...] Różne formy spotkania może przybierać wolontariat. Sebastian Kießig i ks. Ireneusz Celary dzielą się pogłębionymi teologicznie obserwacjami na temat wolontariatu wolnych społeczeństw obywatelskich Polski i Niemiec. Zestawiają formy kościelnego zaangażowania duszpasterskiego i charytatywnego w obu krajach oraz przedstawiają wypływające z ich refleksji wnioski duszpastersko-teologiczne. [...]"</p> <p>(fragm. "Od redakcji")</p> 2022-08-05T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/TiCz/article/view/37524 Pilgrim Sites in the Methodist Church Ghana and the Concept of Communitas 2022-05-12T15:30:42+02:00 Doris Ekua Yalley dorisyalley@gmail.com <p>Miejsca pielgrzymkowe w Kościele Metodystycznym w Ghanie i koncepcja communitas</p> <p>Tematem artykułu jest wpływ zinstytucjonalizowanych pielgrzymek organizowanych przez Kościół Metodystyczny w Ghanie (MCG), które są postrzegane w kategoriach doświadczenia <em>communitas </em>i stwarzają wiernym okazję do doznawania całej gamy przeżyć religijnych. Dzięki zogniskowanym wywiadom grupowym, wywiadom bezpośrednim i obserwacji uczestników pozyskano dane pierwotne od 134 respondentów, które następnie poddano analizie tematycznej. Poczynione ustalenia wskazują, że osoby odwiedzające miejsca pielgrzymkowe doznają między innymi uzdrowienia i przemiany oraz tworzą wzajemne więzi. Doświadczenie <em>communitas </em>ma dalekosiężne skutki, ale konieczna jest edukacja na temat praktyk, jakie Kościół dopuszcza w miejscach pielgrzymkowych.</p> 2022-08-05T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Doris Ekua Yalley https://apcz.umk.pl/TiCz/article/view/37893 Podobieństwa i zależności między "Vita S. Pauli monachi Thebaei" a "Vita S. Mariae Aegyptiacae" 2022-04-26T21:56:08+02:00 Bazyli Degórski osppe.roma@gmail.com <p>Artykuł bada i pogłębia podobieństwa między Hieronimową <em>Vita S. Pauli monachi Thebaei </em>i <em>Vita S. Mariae Aegyptiacae </em>(utworem przypisywanym kiedyś Sofroniuszowi z Jerozolimy, a obecnie Pseudo-Sofroniuszowi), istotnymi ze względu na szereg cech charakterystycznych: przede wszystkim ze względu na bohaterów, o których traktują – św. Pawła Tebańczyka i św. Marię Egipcjankę, uważanych za największych przedstawicieli tego sposobu ascetycznego życia; po drugie, na datę powstania, która umieszcza oba dzieła wśród najstarszej spuścizny literackiej tego gatunku, a zatem także z powodu wpływu, jaki wywarły na późniejszą tradycję, zarówno praktyczną, jak i literacką; wreszcie ze względu na długość obu dzieł, która pozwala rozwinąć i lepiej skonfigurować strukturę i styl narracji tego gatunku.</p> 2022-08-05T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Bazyli Degórski https://apcz.umk.pl/TiCz/article/view/35272 Encounter as a Paradigm of Faith 2022-02-22T12:09:29+01:00 Karol Jasiński karol.jasinski@uwm.edu.pl <p>Spotkanie jako paradygmat wiary</p> <p>Autor artykułu podejmuje próbę krytycznej refleksji nad paradygmatem wiary, którym jest spotkanie. Wiary nie można w jego mniemaniu rozumieć jako spotkania, ponieważ człowiek nigdy nie spotyka bezpośrednio Boga osobowego, a jedynie doświadcza Go poprzez inne byty. Przyjęcie takiego stanowiska jest wynikiem refleksji nad naturą spotkania i doświadczenia religijnego. Artykuł składa się z dwóch głównych części. Pierwsza część przedstawia koncepcję wiary jako spotkania na tle głównych sposobów rozumienia wiary (propozycjonalnego i niepropozycjonalnego). W drugiej części autor krytykuje paradygmat spotkania, dokonując refleksji nad naturą spotkania i doświadczenia religijnego. Zwraca szczególną uwagę na istotne cechy spotkania oraz doświadczenia religijnego.</p> 2022-08-05T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Karol Jasinski https://apcz.umk.pl/TiCz/article/view/36085 Prawda jako determinanta aksjologiczna ustawodawstwa Jana Pawła II w zakresie ochrony małoletnich 2022-02-10T20:43:37+01:00 Adam Jaszcz ajaszcz@op.pl <p>Zapobieganie nadużyciom seksualnym wobec małoletnich w każdej społeczności związane jest z tworzeniem norm oraz stosowaniem obowiązujących przepisów. Ujawnienie nadużyć w Kościele przypadło na pontyfikat Jana Pawła II, który rozpoczął długi proces odnowy. Jego ważnym i koniecznym składnikiem stały się reformy prawnokanoniczne. Normę kanoniczną tworzy rozum ustawodawcy, oświecony wiarą i dążący do określonych wartości. Dodatkowo należy stwierdzić, że rozum ustawodawcy kościelnego nie może być obojętny na wartości wynikające z Ewangelii. Artykuł odpowiada na pytanie, jaka determinanta aksjologiczna ukształtowała Jana Pawła II jako najwyższego ustawodawcę? W jaki sposób wpłynęła ona na reformy w zakresie ochrony małoletnich?</p> 2022-08-05T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Adam Jaszcz https://apcz.umk.pl/TiCz/article/view/34658 Is Interreligious Dialogue Even Possible? Meeting the Other in a Philosophical Approach 2022-02-12T17:59:55+01:00 Sylwia Karpiuk karpiuk.sylwia@gmail.com <p>Czy dialog międzyreligijny jest w ogóle możliwy? Spotkanie z Innym w ujęciu filozoficznym</p> <p>Wolność religijna, aby móc się urzeczywistnić, wymaga możliwości podjęcia dialogu międzyreligijnego. Czy taki dialog zmierza do zniesienia różnic między religiami? Czy dialog powinien prowadzić do synkretyzmu? W artykule staram się uchwycić istotę dialogu międzyreligijnego w oparciu o współczesną filozofię, prezentując koncepcję nastawienia dialogicznego, które to nastawienie stanowi warunek możliwości samego dialogu. Opisuję pięć koniecznych założeń, składających się na nastawienie dialogiczne, które muszą zostać przyjęte przed spotkaniem z Innym. Przedstawiam również krótko ideę tikkun olam – żydowską koncepcję naprawy świata. Jej współczesna recepcja stworzyła idealną atmosferę dla traktowania dialogu międzyreligijnego jako ważnego kroku w dążeniu do pokoju i sprawiedliwości.</p> 2022-08-05T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Teologia i Człowiek https://apcz.umk.pl/TiCz/article/view/37607 Ehrenamt im Umbruch – Pastorale Folgen für Sozial-Caritatives Engagement 2022-03-04T12:28:07+01:00 Sebastian Kießig skiessig@ku.de Ireneusz Celary ireneusz.celary@us.edu.pl <p>Wolontariat w dobie przemian – konsekwencje duszpasterskie dla zaangażowania społecznego i charytatywnego</p> <p>Wolontariat charakteryzuje wolne społeczeństwa obywatelskie Polski i Niemiec. Zmieniają się nie tylko formy zaangażowania, ale także zaangażowanie kościelne, duszpasterskie i charytatywne podlega ciągłym zmianom. Artykuł porównuje formy zaangażowania w obu krajach i przedstawia obserwacje duszpastersko-teologiczne towarzyszące tej zmianie w działalności charytatywnej.</p> 2022-08-05T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Sebastian Kießig, Ireneusz Celary https://apcz.umk.pl/TiCz/article/view/35657 Experientia spiritualis et visio Dei – religijne i mistyczne konteksty Augustyńskiej duchowości 2022-02-12T17:35:16+01:00 Robert Artur Warchał paulinawarchal@interia.pl <p>Mając na uwadze życiowy dynamizm Augustyna, uwypuklający jego osobiste przeżycia, podjęta została próba zarysowania (wspólnie) doświadczenia religijnego oraz mistycznego. Starochrześcijański myśliciel przedstawia nam świadectwo własnej pobożności, a więc jego propozycja nie jest ścisłą definicją, co często stanowi trudność w wyłuskaniu istotnych elementów, ukrytych pod formą językowo-stylistyczną. Autor wspomina o religijności chłopięcej oraz o swoim nawróceniu, oczywiście był on świadomy tego, że celem poznania religijnego jest przede wszystkim stopniowe uobecnianie się tajemnicy Boga. Warte podkreślenia jest także to, że ekstatyczne zjednoczenie jest uwarunkowane w przykazaniu miłości, które można realizować wyłącznie poprzez słowa Jezusa. Konsekwencją tak rozumianej wiary okazała się dla Augustyna teologia kerygmatyczna św. Pawła, będąca sprzężeniem dogmatu i życia w nierozerwalną całość. Trudno jest wskazać granicę oddzielającą obydwa doświadczenia, niemniej, mając na uwadze świadectwo autora, należy uznać, że jego mistyka zostaje poprzedzona głębokim wysiłkiem ascetycznym. Mistycyzm oznacza u niego najbardziej intymne i pełne poznanie rzeczywistości Bożej mieszczące się w szeroko pojętej religijności. Z jednej strony Augustyn uznał w doświadczeniu nadprzyrodzonym poznanie Stwórcy, jednak z drugiej, odwołując się do nauczania św. Jana, dobitnie zasygnalizował epistemologiczną aporię, wedle której Bóg przekracza ludzkie możliwości poznawcze i dlatego pozostaje On w pewnej mierze nieosiągalny (J 1,18). Zestawienie tych dwóch doświadczeń łączy ze sobą problem chrześcijańskiej mistyki, intuicji i iluminacji oraz przypomina ważną prawdę, że poglądy Augustyna stanowią wyjątkową fenomenologię ludzkiej duchowości, będącą swego rodzaju generatorem dla wielu chrześcijańskich wspólnot.</p> 2022-08-05T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Robert Artur Warchał