Sakrament bierzmowania a wylanie Ducha

Sławomir Kunka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.017

Abstrakt


Artykuł stanowi próbę ukazania fenomenu wylania Ducha (określanego czasem „chrztem w Duchu Świętym”) w relacji do sakramentu bierzmowania. Bierzmowanie jest, obok chrztu św. i Eucharystii, sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego. Rzeczywistość tych trzech sakramentów stanowi szczególną jedność, tak w zakresie Bożej łaski, jak i w zakresie podmiotu, czyli osoby tą łaską w Kościele obdarowanej. Zatem, dla pełniejszej perspektywy ukazania podjętego tematu, przedstawione zostały odniesienia wylania Ducha do sakramentu chrztu św. oraz do Eucharystii. Obok analiz opartych na danych biblijnych artykuł przywołuje wypowiedzi Magisterium Kościoła oraz wypowiedzi teologów zajmujących się współczesną pneumatologią. Przywołanie osoby Niepokalanej Dziewicy, Matki Słowa Wcielonego, ogniskuje całość rozważań. Ona bowiem jest Oblubienicą Ducha Świętego, jest „pełna łaski” (Łk 1, 28). Jest wreszcie pierwszą chrześcijanką i pierwszą charyzmatyczką.


Słowa kluczowe


Duch Święty; bierzmowanie; chrzest św.; wylanie Ducha; chrzest w Duchu Świętym; Eucharystia; Matka Słowa Wcielonego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bamonte F., Maryja i egzorcyzmy. Świadectwo egzorcysty o niezwykłej mocy Maryi w walce z Szatanem, tłum. M. Jagiełło, wyd. I, Kraków 2012.

Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opr. S. Głowa i I. Bieda, wyd. II, Poznań 1988.

Camelot P.-T., Bierzmowanie a wylanie Ducha, tłum. L. Balter, „Communio” 68 (1992) 2, s. 81–91.

Dalbesio A., Duch Święty w Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześcijańskim, tłum. K. Mądel, Kraków 2001, s. 96–102: Duch podczas chrztu.

Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. IV/1 (1511–1870), układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007.

Ferdek B., Boże macierzyństwo Maryi a Eucharystia, „Salvatoris Mater” 7 (2005) 1, s. 34–44.

Ferdek B., Nasza Siostra – Córką i Matką Pana. Mariologia jako przestrzeń syntezy dogmatyki, Świdnica 2007.

Franciszek, Bulla Misericordiae Vultus (2015).

Franciszek, List apostolski Misericordia et misera (2016).

Furioni G., Duch Święty, bierzmowanie i Eucharystia, tłum. F. Mickiewicz, „Communio” 116 (2000) 2, s. 102–111.

Guzowski K., Duch dialogujący. „To dialegomenon pneuma”. Zarys pneumatologii dialogalnej, Lublin 2016.

Guzowski K., Eucharystia jest „Osobą”. Jezus Chrystus osobowym przymierzem podzielonych światów, „Roczniki Teologiczne” 54 (2007) 2, s. 141–149.

Henrici P., Bierzmowanie – sakrament Ducha Świętego, tłum. L. Balter, „Communio” 104 (1998) 2, s. 110–118.

Jan Paweł II, Bierzmowanie w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Kościół, Kraków–Ząbki 1999, Katecheza nr 27.

Jan Paweł II, Chrzest Duchem Świętym, w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Kraków–Ząbki 1999, Katecheza nr 15, p. 3.

Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem (1986).

Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia (2003).

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater (1987).

Jan Paweł II, Objawienie Ducha Świętego w Chrystusie, w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Kraków–Ząbki 1999, Katecheza nr 35.

Jankowski A., Duch Święty dokonawcą zbawienia. Nowy Testament o posłannictwie eschatologicznym Ducha Świętego, Kraków 2003, s. 73–76: Duch Święty a chrzest.

Kardyś W., Lubecki P., Szatan. Największy wróg, Pelplin 2016.

Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. II popraw., Poznań 2012.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”; Sobór Watykański II.

Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”; Sobór Watykański II.

Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998.

Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Komisja Doktrynalna, Chrzest w Duchu Świętym, red. C. Sękalski, Kraków 2014.

Puigdollers R., Chrzest w Duchu Świętym a Bierzmowanie, „Communio” 68 (1992) 2, s. 67–80.

Qualizza M., Inicjacja chrześcijańska. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, tłum. M. Stebart, Kraków 2002.

Ratzinger J. , Raport o stanie wiary. Rozmowa Vittorio Messori’ego przeprowadzona w 1984 roku z ks. kardynałem Josephem Ratzingerem – prefektem Kongregacji Nauki Wiary – obecnym papieżem Benedyktem XVI, tłum. Z. Oryszyn, J. Chrapek, wyd. II, Marki 2005.

Ratzinger J., Służyć prawdzie. Myśli na każdy dzień, red. I. Grassl, tłum. A. Warkotsch, Wrocław 1986.

Sesboüé B., Najświętsza Maria Panna, w: Historia dogmatów, red. B. Sesboüé, t. III, tłum. P. Rak, Kraków 2001, s. 477–527.

Szmulewicz H., Bóg Trójjedyny – źródłem jedności sakramentów wtajemniczenia, „Pedagogika Katolicka” 2 (2008) , s. 238–255.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism