Vol 45, No 2 (June 2015)

Table of Contents

Salvador Villegas, Antonio Cañada
309 - 326
Ku Yong Ha, Jong Bum Lee
327 - 362
Tianwei Zhang, Yongkun Li
363 - 384
A. Hadjian, N. B. Zographopoulos, Ghasem Alizadeh Afrouzi
385 - 397
Claudianor Oliveira Alves, Marcelo C. Ferreira
399 - 422
Zhijian Yao
423 - 437
Alexandre Nolasco Carvalho, Paulo M. Carvalho-Neto Carvalho-Neto, Pedro Marín-Rubio, Bruno de Andrade
439 - 467
Roberto Livrea, Nikolaos S. Papageorgiou, Giuseppina Barletta
469 - 491
Giovanni Molica Bisci, Vicentiu D. Radulescu
493 - 508
Jun Zhou
509 - 550
Jessyca Lange Fereira Melo, Ederson Moreira dos Santos
551 - 574
Nikolaos S. Papageorgiou, Vicentiu D. Radulescu
575 - 600
Zhengping Wang, Xiaoju Zhang, Jianqing Chen
601 - 614
Tarciana Silva, Manassés de Souza, João Marcos do Ó
615 - 639
Pilar Rueda, Enrique A. Sánchez-Pérez
641 - 653
Jacek Cyranka
655 - 697
Krzysztof P. Rybakowski
699 - 726


Partnerzy platformy czasopism