Dokument Przemysła II dla Piotra Winiarczyca

Tomasz Jurek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2020.11

Abstrakt


Artykuł zawiera analizę interesującego dokumentu księcia wielkopolskiego Przemysła II dla Piotra Winiarczyca z Gniezna. Wbrew podnoszonym wątpliwościom jest on niewątpliwie autentyczny, a wystawiony został zapewne 25 VIII 1283. Załączona edycja przynosi tekst różniący się istotnie od znanego z wcześniejszych wydań.


Słowa kluczowe


dyplomatyka; Wielkopolska; Przemysł II; Gniezno; kasztelania wschowska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła drukowane

Die ältesten großpolnischen Grodbücher, t. 2, wyd. J. Lekszycki, Leipzig 1889

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1–2, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877–1878; t. 6, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Warszawa–Poznań 1982

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, ser. 2, t. 1: Dokumenty opactwa benedyktynów w Lubiniu z XIII–XV wieku, wyd. Z. Perzanowski, Warszawa–Poznań 1975

Kodex dyplomatyczny Wielkiej Polski, wyd. E. Raczyński, Poznań 1840

Landbuch księstw świdnickiego i jaworskiego, t. 2–3, wyd. T. Jurek, Poznań 2000–2007

Matricularum Regni Poloniae summaria, t. 4, cz. 2, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1912

Schlesisches Urkundenbuch, t. 5, wyd. W. Irgang, Köln–Weimar–Wien 1993

Opracowania

Adamska A., Arengi w dokumentach Władysława Łokietka. Formy i funkcje, Kraków 1999

Bieniak J., Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie, Warszawa 2018

Bresslau H., Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, t. 2, wyd. 4, Berlin 1968

Chłopocka H., Gniezno od 1308 r. do końca XV w., w: Dzieje Gniezna, red. J. Topolski, Warszawa 1965

Hlebionek M., Bolesław Pobożny i Wielkopolska jego czasów, Kraków 2010

Jasiński K., Przemysł II, w: PSB, t. 28, Wrocław 1984–1985

Jasiński K., Stosunki Przemysła II z mieszczaństwem, w: Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach. Studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1991, s. 319–328

Jasiński K., Z problematyki zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, Zap. Hist., 21, 1956, nr 1–2, s. 198–241

Jurek T., Dziedzic Królestwa Polskiego. Książę głogowski Henryk (1274–1309), wyd. 2 popr. i uzup., Kraków 2006

Jurek T., Rozwój dokumentu polskiego w XIII wieku, w: Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, Warszawa 2015, s. 88–144

Kaczmarek K., Od kurii do klasztoru. Z dziejów powstania i najstarszego uposażenia klasztoru we Wronkach, w: Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, red. W. Długokęcki i in., Kraków 2011, s. 405–422

Kozierowski S., Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. 1–2, Poznań 1921–1922

Krzyżanowski S., Dyplomy i kancelaria Przemysława II. Studium z dyplomatyki polskiej XIII wieku, Pamiętnik Wydziału Filologicznego i Filozoficzno-Historycznego Akademii Umiejętności, t. 8, Kraków 1890, s. 122–192

Nowacki B., Przemysł II, odnowiciel korony polskiej (1257–1296), wyd. 2, Kraków 2007

Pakulski J., Itinerarium książęco-królewskie Przemysła II, St. Źródł., 39, 2001, s. 69–94

Perzanowski Z., Dokument i kancelaria sądu ziemskiego krakowskiego do połowy XV wieku, Kraków 1968

Piech Z., O pieczęciach, herbach i monetach Przemysła II, w: Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego, red. J. Krzyżaniakowa, Poznań 1997, s. 181–198

Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. 5, Poznań 2011–2019

Swieżawski A., Przemysł – król Polski, Warszawa 2006

Szweda A., Ród Grzymałów w Wielkopolsce, Toruń 2001

Tęgowski J., Uwagi o pieczęciach Przemysła II, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, Historia, 24, 1990, s. 175–184

Urzędnicy wielkopolscy XII–XV wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1985

Warschauer A., Geschichte der Stadt Gnesen, Posen 1918

Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, red. K. Chłapowski, M. Słoń, Atlas Historyczny Polski. Mapy Szczegółowe XVI wieku, t. 4, Warszawa 2017

Wolff A., Metryka Mazowiecka. Układ pierwotny. Sposób rejestracji, Warszawa 1929

Wyszkowski M., Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138–1296, Poznań 2009


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism