W sporze o Długosza argument nowy: przejątki z Petrarki w Rocznikach Jana Długosza

Zdzisław Koczarski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2020.06

Abstrakt


Artykuł przedstawia kwestię lektury i wykorzystania dzieł Francesca Petrarki w Rocznikach Jana Długosza. Badanie zostało oparte na komputerowej analizie porównawczej i metodach filologicznych. Omówione zostały rękopisy czytane przez Długosza oraz sposób pozyskiwania przez niego przejątków tekstowych i wplatania ich do kroniki. Przedstawiono również argumenty na poparcie hipotezy o istnieniu kartoteki kronikarza i wyjaśniające metodę jego pracy ze źródłami.


Słowa kluczowe


Jan Długosz; Roczniki; Francesco Petrarka; przejątek tekstowy; badania korpusowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, ks. I–XII, Varsaviae–Cracoviae 1964–2005

Petrarka F., De remediis utriusque fortunae, De viris illustribus, Epistolae familiares z cyfrowego repozytorium Corpus Corporum, ; Epistolae sine nomine, Posteritati z cyfrowego repozytorium Interbooks,

Opracowania

Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, t. 2, 3, 5, red. M. Kowalczyk i in., Wratislaviae 1982–1993

Contieri N., La fortuna del Petrarca in Polonia nei secoli XIV e XV, „Annali dell’Istituto Universitario Orientale. Sezione Slava”, 4, 1961, s. 139–166

Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 2: Referaty i komunikaty wygłoszone na międzynarodowej sesji w Krakowie w dniach 23 i 24 października 1980 r., red. S. Gawęda, Warszawa–Kraków 1985

Domański J., Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku, Warszawa 2011

Kowalczyk M., Jagiellońskie rękopisy Liwiusza z marginaliami Jana Długosza, „Eos”, 58, 1969/1970, nr 2, s. 219–230

Kowalczyk M., Z badań nad życiem i biblioteką Mikołaja Kozłowskiego, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 22, 1972, s. 19–28

Madyda W., Wzory klasyczne w „Historii Polski” Długosza, „Eos”, 49, 1957/1958, nr 2, s. 177–201

Mann N., The Manuscripts of Petrarch’s „De remediis”. A Checklist, „Italia Medioevale e Umanistica”, 14, 1971, s. 57–90

Olszaniec W., Jan Długosz lettore del „De mulieribus claris”, w: Boccaccio e la nuova ars narrandi, red. W. Olszaniec, P. Salwa, Warszawa 2015, s. 137–149

Petrarch. A Critical Guide to Complete Works, red. V. Kirkham, A. Maggi, Chicago 2009

Rajfura H., Jana Długosza list dedykacyjny do „Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich”, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 62, 2018, s. 111–138

Rajfura H., Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle „Żywotu św. Stanisława”, St. Źródł., 56, 2018, s. 33–75

Rogalanka A., Przedmowa Długosza do „Dziejów Polski”, Rocz. Hist., 19, 1950, s. 68–98

Schnayder J., Salustiuszowe echa w „Historii Polski” Długosza, „Eos”, 46, 1952, nr 2, s. 141–160

Semkowicz-Zarembina W., Elementy humanistyczne redakcji „Annalium” Jana Długosza, w: Mediaevalia. W 50 rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego, red. J. Garbacik, Warszawa 1961, s. 244–251

Semkowicz-Zarembina W., Powstanie i dzieje autografu „Annalium” Jana Długosza, Kraków 1953

Sinko T., De Dlugosii praefatione „Historiae Polonorum”, w: Studia z dziejów kultury polskiej, red. H. Barycz, J. Hulewicz, Warszawa 1949, s. 105–145

Zarębski I., Humanistyczna lektura Długosza: Antonio Panormita Beccadelli (w sporze o Długosza argument nowy), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 17, 1965, s. 5–21

Zarębski I., Długosz a Poggio Bracciolini (w sporze o Długosza argument), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Historia. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie”, 14, 1962, s. 29–44

Zarębski I., Problemy wczesnego Odrodzenia w Polsce: Grzegorz z Sanoka – Boccaccio – Długosz, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 2, 1957, s. 5–52


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism