Cytaty w listach Piotra Wolframa – między średniowieczem a renesansowym humanizmem

Anna Horeczy

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2020.05

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest roli cytatów jako miernika wpływów humanistycznych na przykładzie listów Piotra Wolframa – polskiego prawnika wykształconego we Włoszech, uczestnika soboru w Konstancji i ambitnego kurialisty. Zawarte w nich zapożyczenia z Petrarki, Cycerona, Kwintyliana i Owidiusza zostały poddane analizie i dla ostatnich trzech wykazano, że nie musiały zostać zaczerpnięte bezpośrednio z dzieł autorów starożytnych, ale mogły pochodzić ze średniowiecznych antologii.


Słowa kluczowe


cytat; humanizm; listy; Petrarka; Piotr Wolfram

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła drukowane

Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. 2: 1382–1442, oprac. A. Lewicki, Kraków 1891

[Hieremias de Montagnone], Epytoma sapientiae, Venetiis, wyd. Petrus Liechtenstein, 1505, 4°

Joannes de Sancto Geminiano, Summa de exemplis et rerum similitudinibus, Lugduni, in officina Q. Philippi Tinghi, apud Simphoprianum Beraud et Stephanum Michaelem, 1585

M. Tulli Ciceronis Tusculanarum disputationum libri quinque, t. 2: Books III–V, wyd. T.W. Dougan, R.M. Henry, Cambridge 1934

Ovid, Epistulae ex Ponto. Book I, wyd. G. Tissol, Cambridge 2014

Petrarca F., Liber sine nomine, wyd. G. Cascio, Firenze 2015

Pétrarque, Les remèdes aux deux fortunes, t. 1: Texte et traduction, wyd. Ch. Carraud, Grenoble 2002

Sabbadini R., Epistolario di Guarino Veronese, t. 2, Venezia 1916

Opracowania

Antognini R., „Familiarium rerum liber”. Tradizione materiale e autobiografia, w: Petrarch and the Textual Origins of Interpretation, red. T. Barolini, H. Wayne Storey, Leiden–Boston 2007, s. 205–229

Bracha K., Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza. „Sermones dominicales et festivales” z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia, Kielce 2007

Domański J., Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku, Warszawa 2011

Drabina J., Papiestwo a Polska w latach 1384–1434, Kraków 2003

Hooper L.E., Exile and Petrarch’s Reinvention of Authorship, „Renaissance Quarterly”, 69, 2016, nr 4, s. 1217–1256

Knapek E., Rękopisy średniowieczne w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, 57, 2012, s. 9–47

Kowalska-Pietrzak A., Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV wieku, Łódź 2004

Kowalski M.D., Dlaczego warto było zostać kolektorem? Kariery papieskich kolektorów generalnych w Polsce w XV wieku, Rocz. Hist., 80, 2014, s. 133–154

Lee A., Petrarch and St. Augustine. Classical Scholarship, Christian Theology and the Origins of the Renaissance in Italy, Leiden 2012

Lichończak-Nurek G., Wojciech herbu Jastrzębiec, arcybiskup i mąż stanu (ok. 1362–1436), Kraków 1996

Malinowska-Kwiatkowska I., I manoscritti giuridici bolognesi al collegium iuridicum dell’Università Jagellonica (il lascito di Piotr Wolfram), w: Laudatio Bononiae. Atti del Convegno storico italo-polacco svoltosi a Bologna dal 26 al 31 maggio 1988 in occasione del Nono Centenario dell’Alma Mater Studiorum, red. R.K. Lewański, Bologna–Varsavia 1990, s. 161–166

Ożóg K., Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego 1306–1382, Kraków 1995

Ożóg K., Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Środowisko duchowieństwa świeckiego, Wrocław 1987

Pelán J., Il „De remediis” di Francesco Petrarca e la sua fortuna in Boemia, w: Petrarka a jedność kultury europejskiej. Materiały międzynarodowego zjazdu, Warszawa, 27–29 V 2004 / Petrarca e l’unità della cultura europea. Atti del convegno internazionale, red. M. Febbo, P. Salwa, Warszawa 2005, s. 339–352

Petryszak B., Кар’єри публічних нотаріїв у Львові XV–XVІ ст, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, 3 (7), 2011, s. 171–185

Petryszak B., Львівський період діяльності Петра Вольфрама (1402–1407 pp.), w: Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. 7, red. K. Karolczak, Ł.T. Sroka, Kraków 2010, s. 179–194

Secchi Tarugi L., La dimensione europea della cultura di Francesco Petrarca, w: Petrarka a jedność kultury europejskiej. Materiały międzynarodowego zjazdu, Warszawa, 27–29 V 2004 / Petrarca e l’unità della cultura europea. Atti del convegno internazionale, red. M. Febbo, P. Salwa, Warszawa 2005, s. 13–19

Starzyński M., Archiwa miejskie w średniowiecznych strategiach pamięci, w: Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, t. 1, red. J. Banaszkiewicz, A. Dąbrówka, P. Węcowski, Warszawa 2018, s. 447–475

Vecchio S., „Exempla de legibus”. Le similitudini giuridiche di Giovanni da San Gimignano, w: „Verbum” e „ius”. Predicazione e sistemi giuridici nell’Occidente medievale / Preaching and Legal Frameworks in the Middle Ages, red. L. Gaffuri, R.M. Parrinello, Firenze 2018, s. 325–345


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism