Henry Bitterfeld, Thomas Aquinas and Identifying Sources in Late Medieval Texts. A Case Study of De formatione et reformatione Ordinis Fratrum Praedicatorum

Anna Zajchowska-Bołtromiuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2020.03

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest sposobom wykorzystania tekstów św. Tomasza z Akwinu w napisanym u schyłku XIV w. traktacie Henryka Bitterfelda z Brzegu De formatione et reformatione Ordinis Fratrum Praedicatorum. W dziele Bitterfelda Akwinata jest nie tylko najczęściej cytowanym autorytetem, ale jego teksty stanowią dla autora budulec dla jego własnego tekstu. Szczególne miejsce dzieła Akwinaty w traktacie śląskiego dominikanina wynika z praktycznej realizacji założeń dominikańskiego ruchu obserwanckiego, na potrzeby którego powstał analizowany traktat, wzywający do wierności zakonnym przepisom. Te nakazywały wszystkim dominikanom studiowanie i propagowanie nauczania św. Tomasza.


Słowa kluczowe


dominikanie; średniowiecze; Henryk Bitterfeld z Brzegu; reforma Kościoła; edycja źródeł średniowiecznych

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Koudelka V.J., Heinrich Bitterfeld. Profesor an der Universität Prag, “Archivum Fratrum Praedicatorum”, 23, 1953, p. 5–65

Mill-Papuzińska M., Henryk Bitterfeld z Brzegu, “Przeglad Tomistyczny”, 4, 1988, p. 179–190

Minnis A., “Nolens auctor sed compilator reputari”: the Late-medieval Discourse of Compilation, in: La méthode critique au Moyen Age, ed. M. Chazan, G. Dahan, Brepols 2006, Bibliothèque d’histoire culturelle du Moyen Age, 3, p. 47–63

Potkowski E., Pisarz i jego dzieło w społeczeństwie średniowiecznym, in: id., Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006, p. 290–311

Reformbemühungen und Observanzbestrebungen im spätmittelalterlichen Ordenswesen, ed. K. Elm, Berlin 1989

Swieżawski S., Studium św. Tomasza u dominikanów w wieku XV, “Roczniki Filozoficzne”, 17, 1969, no. 1, p. 19–40

Turek J., Andrzej Rusiniec i reforma obserwancka w polskiej prowincji dominikanów, Kwart. Hist., 127, 2019, p. 375–397

Zajchowska A., „Quomodo cecidisti?” – kryzys w Zakonie Braci Kaznodziejów w średniowieczu w świetle traktatu Henryka Bitterfelda „De formatione et reformatione Ordinis Fratrum Praedicatorum”, “Czas Przeszły. Poznańskie Studia Historyczne”, 4, 2017, p. 125–135

Zajchowska A., Formatio – deformatio – reformatio. O reformie obserwanckiej Zakonu Braci Kaznodziejów w świetle traktatu “De (de)formatione et reformatione” Henryka Bitterfelda, in: “Ecclesia semper reformanda”. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, ed. T. Gałuszka, T. Graff, G. Ryś, Kraków 2013, p. 507–514

Zajchowska A., Między uniwersytetem a zakonem. Biografia i spuścizna pisarska dominikanina Jana z Ząbkowic (zm. 1446), Warszawa 2013


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism