Glosa do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 kwietnia 2016 r., sygn. II FSK 462/14

Magdalena Oleksy

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.018

Abstrakt


W glosowanym orzeczeniu autorka w sposób krytyczny odnosi się do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym sąd z jednej strony stwierdza o możliwości stosowania rozumowania per analogiam w sprawach podatkowych, z drugiej zaś niezależnie od przeprowadzonej analizy ze stwierdzenia tego się wycofuje, pomimo wskazania występowania luki prawnej.


Słowa kluczowe


sprawa podatkowa; luka prawna; analogia; podatek od osób prawnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzeziński B., Norma prawa podatkowego, w: Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red. B. Brzeziński, Toruń 2009.

Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013.

Kelsen H., Czysta teoria prawa, Warszawa 1934.

Knittel W., Die verfassungsgerichtliche Normenkontrolle als Ursache von Gesetzeslücken, „Juristenzeitung” 1967, Nr 3.

Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2000.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.

Nowacki J., Analogia legis, Warszawa 1966.

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003.

Waśkowski E., Teoria wykładni prawa cywilnego. Metodologia dogmatyki cywilistycznej w zarysie, Warszawa 1936.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1996.

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism