Zasadnicze cechy nowego modelu postępowań dotyczących niewypłacalności dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Marek Mrówczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.014

Abstrakt


Opracowanie zawiera omówienie i analizę głównych cech modelu postępowań wprowadzonego uchwalonymi w 2019 r. przepisami nowelizującymi regulację tzw. upadłości konsumenckiej. Nowy stan prawny charakteryzuje się istnieniem w sumie trzech rodzajów postępowania upadłościowego dotyczącego niewypłacalności osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dwa z nich mają status odrębnych postępowań upadłościowych, przy tym jedno z nich przebiega bez ogłoszenia upadłości, gdyż z istoty zmierza ono do zawarcia przez dłużnika układu z wierzycielami. Wszystkich trzech postępowań jednakowo dotyczy cel w postaci oddłużenia niewypłacalnego dłużnika, przy czym cel ten może być realizowany nawet w ogóle bez dążenia do osiągnięcia celu windykacyjnego. Znacząca część przeprowadzonych rozważań obejmuje wzajemne relacje między tymi postępowaniami. Szczegółowe ustalenia odnoszą się też do zagadnienia budowy obu postępowań odrębnych oraz kwestii organów tych postępowań w nowych przepisach

Słowa kluczowe


upadłość; upadłość konsumencka; niewypłacalność; postępowanie upadłościowe; postępowanie układowe; oddłużenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamus R., Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim, Warszawa 2020.

Bieniak M., Środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, Warszawa 2007.

Buber O., Polskie prawo upadłościowe, Warszawa 1936.

Filipiak P., Hrycaj A., Lipowicz Ł., Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz, red. P. Filipiak, Poznań 2015.

Flaga-Gieruszyńska K., Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2012.

Gurgul S., Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016.

Harla A. G., Organy postępowania upadłościowego a organy postępowania cywilnego w ujęciu systemowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 4.

Hrycaj A., Prawo i postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, Warszawa 2020.

Hrycaj A., Syndyk masy upadłości, Poznań 2006.

Jakubecki A., Główne kierunki zmian w tzw. upadłości konsumenckiej w świetle nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 24 sierpnia 2014 r., w: Ochrona praw konsumenta. Stan obecny i perspektywy, red. J. Mojak, A. Żywicka, Lublin 2015.

Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010.

Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2018.

Michalak K., Ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2009, nr 3–4.

Michalak-Abram K., Zagadnienie europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych, Warszawa 2018.

Mrówczyński M., Uczestnicy postępowania upadłościowego, Warszawa 2019.

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, red. A. Witosz, Warszawa 2010.

Prawo upadłościowe. Komentarz, red. A. J. Witosz, Warszawa 2017.

System prawa handlowego, red. S. Włodyka, A. Szumański, t. 6., Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2016.

Upadłość konsumencka. Komentarz, red. R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, Z. Miczek, Warszawa 2020, Legalis.

Werengowski J., Postępowanie upadłościowe bez udziału wierzycieli, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2015, nr 1.

Wolska-Bagińska A., Analiza rozwoju instytucji upadłości konsumenckiej w Polsce w latach 2009 – 2017, „Palestra” 2018, nr 5.

Zedler, Prawo upadłościowe i układowe, Toruń 1999.

Zedler F., Zmiany w regulacji postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, „Polski Proces Cywilny” 2015, nr 1.

Zedler F., Zarys prawa upadłościowego, Warszawa 2016.

Zimmerman P., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2012.

Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism