Individual Responsibility of the Heads of State, Head of Government and the Senior Government Officials for international crime. Voice in discussion

Przemysław Krawczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.010

Abstrakt


Autor niniejszego opracowania poprzez analizę regulacji dotyczących immunitetów głowy państwa, rządu oraz wysokich rangą urzędników państwowych próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy owe osoby są chronione przed odpowiedzialnością karną za popełnienie zbrodni międzynarodowej na gruncie międzynarodowego prawa karnego przez immunitet przysługujący im zarówno na gruncie zwyczajowego, jak i stanowionego prawa międzynarodowego. Podczas zgłębiania zagadnienia omawiane są także przykłady z orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego. Rozważania autora pozwalają mu dojść do wniosku, że nie istnieje nic takiego jak „absolutny immunitet” głowy państwa, rządu oraz wysokich rangą urzędników państwowych  w sytuacji popełnienia przez nich zbrodni międzynarodowej. Immunitet przyznany im na gruncie prawa międzynarodowego obowiązuje tylko w odniesieniu do przestępstw „krajowych”, nie ma on jednak zastosowania do zbrodni stypizowanych w Statucie rzymskim.


Słowa kluczowe


immunitet; zbrodnia międzynarodowa; odpowiedzialność jednostki; międzynarodowe prawo karne; absolutny immunitet; odpowiedzialność urzędników; MTS; MTK

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bianchi A., Immunity versus Human Rights: The Pinochet Case, “European Journal of International Law” 1999, Vol. 10, No. 2.

Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne (Public International Law), Warsaw 2014.

Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warsaw 2004.

Grotius H., De Jure belli ac pacis. Libri Tres, Book II Sect. XXIX. Hobbes T., Leviathan, London 1651.

International Law Commission, Draft Articles on Special Missions with commentaries, “Yearbook of the International Law Commission” 1967, Vol. II, Part II: Facilities, privileges and immunities.

International Law Commission, Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries,

“Yearbook of the International Law Commission” 1966, Vol. II.

International Law Commission, Draft Statute for an International Criminal Court with commentaries, “Yearbook of the International Law Commission” 1994, Vol. II, Part II.

Karska E., Międzynarodowy Trybunał Karny (International Criminal Court), in: Współczesne sądownictwo międzynarodowe. Tom I Zagadnienia instytucjonalne, J. Kolasa (ed.), Wroclaw 2009.

Koskenniemi M., The function and scope of the lex specialis rule and the question of ‘self-contained regimes’, in: Fragmentation of International Law, International Law Commission Study Group on Fragmentation, https://legal.un.org/ilc/sessions/55/pdfs/fragmentation_outline.pdf (access: 15.01.2019).

Krzan B., Międzynarodowe trybunały karne ad hoc, in: Współczesne sądownictwo międzynarodowe. Tom I. Zagadnienia instytucjonalne (Contemporary international justice. Volume I Institutional Issues), J. Kolasa (ed.), Wrocław 2009.

Lind C., Article 98 Cooperation with respect to waiver of immunity and consent to surrender, in: Commentary on the Law of the International Criminal Court, M. Klamberg (ed.), updated 30 April 2017, www.cmn-kh. org/clicc, (access: 15.01.2019).

Lind C., Article 27 Irrelevance of official capacity, in: Commentary on the Law of the International Criminal Court, M. Klamberg (ed.), updated 30 April 2017, www.cmn-kh.org/clicc, (access: 15.01.2019).

Morris M., High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-party States, “Law and Contemporary Problems” 2001, No 64 (1), DOI: 64.10.2307/1192354, https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1200&context=lcp (access: 26.02.2020).

Progress Report by Poland, 7 August 2001, Consult/ICC, 2001 (22).

Proposition No. 24 (1999–2000) to the Storting.

Rousseau J.J., Oeuvres complètes, B. Gagnebin and M. R aymond (ed.) et al., Vol. III, Paris, 1959–95.

Schabas W.A., Article 27, in: The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, (2nd Edition), W.A. Schabas (ed.), 2016, Oxford Public International Law, http://opil.ouplaw.com, (access: 12.01.2020).

The Collected Writings of Rousseau, C. Kelley and R. Masters (ed.), Vol. IV, Hanover, 1990.

Watts A., The Legal Position in International Law of Heads of States, Heads of Governments and Foreign Ministers, “Recueil Des Cours” 1994-III, Vol. 247.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism