Ciężar dowodu w sporach ze stosunku pracy – wybrane zagadnienia

Aneta Krasuń

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.009

Abstrakt


Artykuł wskazuje na istotne zagadnienie w procesie cywilnym, jakim jest rozkład ciężaru dowodu w sporach prowadzonych ze stosunku pracy. Co do zasady ciężar dowodu spoczywa na stronie procesowej, która wszczyna proces sądowy. Natomiast w sporach ze stosunku pracy często dochodzi do odwrócenia ciężaru dowodu i dany fakt jest zobowiązana udowodnić inna strona procesowa niż wynika to z ogólnej zasady postępowania cywilnego. Dla ciężaru dowodu obojętny jest fakt, kto przedstawia środki dowodowe, gdyż środki dowodowe przedstawione niezgodnie z rozkładem ciężaru dowodu nie tracą mocy dowodowej. Podstawowe znaczenie ma to, czy twierdzenia, z których strona wywodzi skutki prawne, sąd uznał ostatecznie za udowodnione, czy też nie.


Słowa kluczowe


ciężar dowodu; pracodawca; pracownik; roszczenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran K.W. red., Kodeks Pracy, Komentarz, Warszawa 2018.

Baran K.W., Zarys systemu prawa pracy, t. 1. Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010.

Barzycka-Banaszczyk M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008.

Barzycka-Banaszczyk M., Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy, Warszawa 2017.

Bolesta A., w: Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Walczak, wyd. 29, 2019 Legalis.

Brol J., Szczerski J., w: Kodeks pracy. Komentarz, red. J. Jończyk, Warszawa 1977.

Duda D., Ciężar dowodu przed sądem pracy, „Monitor Prawniczy” 2001, nr 1.

Flaga-Gieruszyńska K., Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2019.

Garlicki S., Piekarski M., Stelmachowski A., Odpowiedzialność cywilna za niedobory, Warszawa 1970.

Gniewek E., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. P. Machnikowski, Warszawa 2019.

Gonera K., Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację w zatrudnieniu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Seminarium: „Dowodzenie w postępowaniach o dyskryminację – wyzwania”, Warszawa 2011.

Gutowski M., Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352, red. M. Gutowski, Warszawa 2018.

Herdzina-Malczyk M., Dopuszczalność dowodu z urzędu w procesie cywilnym, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 6.

Korus P., w: Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2018.

Malinowski M., Kodeks pracy. Komentarz, w: A. Malinowski, Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015.

Marciniak A., Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 2051–42412, red. A. Marciniak, Warszawa 2019.

Morawski L., Ciężar dowodu – niektóre problemy dowodowe, Kraków 1982, Studia Cywilistyczne, t. XXXII.

Muszalski M., w: Kodeks pracy. Komentarz, red. M. Muszalski, Warszawa 2019.

Naumann E., Dyskryminacja w prawie pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 6.

Perdeus W., w: Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran, Warszawa 2018.

Piasecki K., Postępowanie sporne rozpoznawcze w sprawach cywilnych, Warszawa 2010.

Piekarski M., Pracownicza odpowiedzialność odszkodowawcza, Warszawa 1976.

Pietrzykowski K., Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz art. 1–44910, Warszawa 2015.

Radwański Z., Zieliński M., System prawa prywatnego, t. I, Warszawa 2012.

Sanitko-Pleszko M., Kodeks postępowania cywilnego po nowelizacji, dodatek do „Monitora Prawniczego” 2004, nr 20.

Skoczyński J., Pisarczyk Ł., Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2017.

Sobczyk A., w: Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2018.

Stefaniak A., Onus probandi w procesie cywilnym, Lublin 1973.

Tomanek A., w: System prawa pracy. T. I. Część ogólna, red. K. W. Baran, Warszawa 2017.

Tyc A., Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównwaczym, Warszawa 2016.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism