Instytucja prawna płatnika podatku w świetle Ordynacji podatkowej

Marek Kalinowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.008

Abstrakt


W polskim systemie podatkowym instytucja płatnika podatku jest wykorzystywana w stosunkowo szeroki sposób. Co więcej, można dostrzec tendencję polegającą na coraz szerszym wykorzystywaniu tej instytucji prawnej. Uzasadnia to konieczność pogłębiania nad nią badań.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza instytucji prawnej płatnika podatku unormowanej w Ordynacji podatkowej. Zagadnienie to zostało przedstawione na tle poglądów nauki prawa podatkowego na tę instytucję prawną.

Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że płatnik jest podmiotem odrębnego stosunku podatkowego łączącego go z państwem lub innym związkiem publicznoprawnym niż stosunek łączący podatnika z tymi ostatnimi podmiotami. Wykonuje on własne zobowiązanie, lecz przez zapłatę podatku należnego od podatnika. Można więc stwierdzić, że w jakimś stopniu płatnik wstępuje w pewną część obowiązków podatnika, choć ich wiązka jest po części odmienna od wiązki obowiązków materialnoprawych spoczywających na podatniku.


Słowa kluczowe


podatek; ordynacja podatkowa; płatnik; obowiązki podatkowe płatnika; obowiązek podatkowy płatnika

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alonso González L. M., Sustitutos y retendores en el ordenamiento tribytario espanol, Madrid 1992.

Billinghurst A. V., Los sujetos tributarios. Contribuyentes, sustitutos y agentes de retencion, w: El tributo y su applicación: perspectivas para el siglo XXI, red. C. G. Novoa, C. H. Jiménez, t. 1, Buenos Aires 2008.

Cocivera B., Il sostituto d’imposta, “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze” 1959, nr 4.

Dourado P., Substituiçao e Responsabilidade tributária, “Ciencia e Técnica Fiscal” 1998, nr 391.

Fantozzi A., Il diritto tributario, Torino 2004.

Ferlazzo Natoli L., Riflessioni in tema di capacita giuridica tributaria, “Rivista di diritto tributario” 1998, nr 1.

Giannini A. D., Il rapporto giuridico d’imposta, Milano 1937.

Hensel A., Derecho tributario, Madrid–Barcelona 2005.

Jarach D., Curso de Derecho tributario, Buenos Aires 1980.

Kalinowski M., Podmioty bierne stosunku podatkowoprawnego. Przyczynek do teorii podmiotowości podatkowej, Toruń 2019.

Longchamps F., O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1964, t. XII, nr 19.

Nawiasky H., Cuestiones fundamentales de Derecho tributario, Madrid 1982.

Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, red. B. Brzeziński, M. Kalinowski i A. Olesińska, Gdańsk 2017.

Parlato A., El responsable y el sustituto del impuesto, w: Tratado de Derecho tributario, red. A. Amatucci, t. 1, Bogota 2001.

Rusek J., Instytucja płatnika w prawie polskim, Warszawa 2007.

Russo P., Manuale di diritto tributario. Parte generale, Milano 1994.

Tezauro F., Istituzioni di diritto tributario, Torino 2008.

Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism