Przeniesienie policjanta do służby w Służbie Ochrony Państwa a jego prawo do nagrody rocznej za rok kalendarzowy, w którym nastąpiło to przeniesienie

Paweł Gacek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.007

Abstrakt


Artykuł został w całości poświęcony problematyce związanej z konstrukcją prawną nagrody rocznej w kontekście przeniesienia funkcjonariusza Policji do służby w Służbie Ochrony Państwa. Skoncentrowano uwagę na kwestii przeniesienia pomiędzy służbami (z Policji do SOP), a także wskazano, w jakich okolicznościach przeniesiony funkcjonariusz nabywa uprawnienia do nagrody rocznej oraz który podmiot zobowiązany jest do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania, obniżenia albo odmowy przyznania nagrody rocznej.


Słowa kluczowe


Policja; Służba Ochrony Państwa; policjant; funkcjonariusz; stosunek służbowy; przeniesienie pomiędzy służbami; nagroda roczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czebotar Ł., Gądzik Z., Łyżwa A., Michałek A., Świerczewska-Gąsiorowska, A., Tokarski M., Komentarz. Ustawa o Policji, Warszawa 2015.

Gacek P., Przeniesienie funkcjonariuszy innych służb do Służby Ochrony Państwa, „Studia Iuridica Toruniensia” 2019, Vol. 24, t. XXIV.

Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2008.

Maciejko W., Korcz-Maciejko A., Postępowanie w sprawach osobowych w Policji, Wrocław 2010.

Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 1997.

Opaliński B., Rogalski M., Szustakiewicz P., Uwagi do art. 110, w: Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2015, Legalis.

Rogalski M., Uwagi do art. 2, w: Rogalski M., Szustakiewicz P., Złamańczuk P., Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis.

Sierocka I., Nagrody roczne funkcjonariuszy Policji, „Monitor Prawa Pracy” 2012, nr 3.

Szustakiewicz P., Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012.

Szustakiewicz P., Uwagi do art. 68, w: Rogalski M., Szustakiewicz P., Złamańczuk P., Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis.

Szustakiewicz P., Uwagi do art. 70, w: Rogalski M., Szustakiewicz P., Złamańczuk P., Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism