Prawo odstąpienia podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej na tle ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Wioletta Dudziec-Rzeszowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.006

Abstrakt


Analiza artykułu obejmuje swym zakresem wybrane kwestie związane z prawem odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej przez podróżnego. Asumptem do jej podjęcia jest treść art. 47 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. oraz odesłania czynione do treści dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Uzasadnione przy tym wydaje się poprzedzenie głównych rozważań zwięzłym przedstawieniem regulacji prawnej odnoszącej się stricte do charakteru umowy o udział w imprezie turystycznej oraz zdefiniowanie podstawowych pojęć odnoszących się do tego zagadnienia.


Słowa kluczowe


ochrona podróżnego; odstąpienie od umowy; umowa o udział w imprezie turystycznej; umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa; dyrektywa Unii Europejskiej; koronawiurs

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ambrożuk D., Funkcja ochronna przepisów ustawy o imprezach turystycznych dotyczących umowy o udział w takiej imprezie, w: Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE. Zagadnienia wybrane, red. B. Gnela, E. Sługocka-Krupa, M. Szaraniec, A. Viglianisi Ferraro, Warszawa 2019.

Cybula P., Aksjologia zmiany prawa konsumenckiego na przykładzie implementacji w Polsce dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, „Folia Turistica” 2018, nr 49.

Cybula P., Umowa o imprezę turystyczną – charakterystyka ogólna, Warszawa 2005, LEX.

Dolniak P., Zakres ochrony finansowych interesów klientów biur podróży na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy w świetle prawa unijnego, „Palestra” 2018, nr 3.

Gnela B., Problem systemowej regulacji umów konsumenckich w polskim prawie, w: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, red. M. Fras, P. Ślęzak, Warszawa 2017.

Gospodarek J., Implementacja nowej dyrektywy turystycznej z 2015 r. do systemu prawa polskiego, w: Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE. Zagadnienia wybrane, red. B. Gnela, E. Sługocka-Krupa, M. Szaraniec, A. Viglianisi Ferraro, Warszawa 2019.

Kukuryk P., Uwagi o konsumenckim prawie odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, w: Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE. Zagadnienia wybrane, red. B. Gnela, E. Sługocka-Krupa, M. Szaraniec, A. Viglianisi Ferraro, Warszawa 2019.

Kryla-Cudna K., Komentarz do art. 42 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w: Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Komentarz red. K. Osajda, Warszawa 2019, Legalis.

Maciąg K., Ochrona podróżnego na tle ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy o usługach turystycznych- analiza porównawcza, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, nr 4.

Mielniczuk M., Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej według ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2018, nr XII.

Nesterowicz M., Dyrektywa Unii Europejskiej o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jej implementacja do prawa polskiego i odpowiedzialność biur podroży, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 9.

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, Warszawa 2012.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism