Administratywizacja prawa karnego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję

Anna Brzezińska-Rawa, Dorota Sylwestrzak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.004

Abstrakt


Przedmiotem analizy w artykule jest problematyka wzajemnych relacji pomiędzy prawem administracyjnym a karnym na przykładzie praktyk ograniczających konkurencję. Autorki zwracają uwagę na wprowadzenie licznych instytucji prawa karnego do postępowania administracyjnego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. W artykule postulowane jest rozszerzenie objęcia kryminalizacją najcięższych naruszeń konkurencji. Ochrona konkurencji na gruncie prawa karnego powinna funkcjonować równolegle z ochroną uregulowaną w prawie administracyjnym. Regulacje te wzajemnie się uzupełniają.


Słowa kluczowe


kryminalizacja; konkurencja; sankcje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernatt M., Tailor-made rules needed: a balance approach to imposition of administrative sanctions in Poland, „Jean Monet Working Paper” 2020, nr 22/14, s. 10–11, https://jeanmonnetprogram.org/wp-content/uploads/ 2014/12/JMWP22bernatt.pdf.

Bernatt M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Warszawa 2011.

Brzezińska-Rawa A., Zakaz nadużycia pozycji dominującej we wspólnotowym i polskim prawie antymonopolowym, Toruń 2009.

Brzezińska-Rawa A., Dyskryminacja jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w unijnym prawie konkurencji, „Państwo i Prawo” 2011, R. 66, z. 1.

Brzezińska-Rawa A., Nadużycie pozycji dominującej w postaci stosowania ceny nadmiernie wygórowanej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 1.

Brzezińska-Rawa A., Przesłanki oceny dyskryminacji cenowej jako przejawu nadużycia pozycji dominującej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2011, R. 64, nr 8.

Brzezińska-Rawa A., Ochrona wartości wysoko cenionych w działalności gospodarczej, w: Węzłowe problemy oddziaływania państwa na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki z perspektywy różnych dziedzin prawa, red. A. Brzezińska-Rawa, D. Sylwestrzak, Toruń 2015.

Brzezińska-Rawa A., Sylwestrzak D., Settlement w postępowaniach w sprawach praktyk ograniczających konkurencję – instytucja skutecznej ochrony konkurencji czy narzędzie ułatwiające działalność organu antymonopolowego?, w: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, red. J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska, Katowice 2013.

Brzezińska-Rawa A., Sylwestrzak D., Leniency w sprawach porozumień ograniczających konkurencję w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, w: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy administracyjnoprawne, red. J. Sługocki, t. I, Szczecin 2014.

Brzezińska-Rawa A., Sylwestrzak D., Instytucjonalne uwarunkowania działalności gospodarczej niezależne od rodzaju działalności gospodarczej, w: Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych, perspektywy rozwoju, red. A. Brzezińska-Rawa, Warszawa 2015.

Brzezińska-Rawa A., Sylwestrzak D., Constitutionally justified limitations of freedom of the economic activity: the case of Poland, „International Journal of Social Science and Humanities Research” 2017, Vol. 5, No. 4.

Brzezińska-Rawa A., Sylwestrzak D., The influence of the “important public interest” clause on the competitiveness of undertakings in Poland, „International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences” 2017, Vol. 4, No. 6.

Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995.

Danecka D., Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim, Warszawa 2018, LEX.

Dolniak-Mądrzycka P., Odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorcą w świetle nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2016, z. 2(22).

Doniec A., Stosowanie kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji w świetle wymogów ochrony praw człowieka, Warszawa 2016.

Gajda-Durlik M., Dekodyfikacja postępowania administracyjnego, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.

Grześkowiak A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2019, Legalis.

Izdebski H., Elementy teorii i filozofii prawa, Warszawa 2011.

Jendrośka J., Koncepcja sankcji karnej w prawie administracyjnym, w: Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych, red. Z. Rybicki, M. Gromadzka- Grzegorzewska, M. Wyrzykowski, Wrocław 1978.

Jurkowska-Gomułka A., Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję, Warszawa 2013.

Korycińska-Rządca P., Odpowiedzialność osoby fizycznej w związku z zawarciem przez przedsiębiorcę porozumienia przetargowego w prawie ochrony konkurencji i w prawie karnym, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, nr 1(6).

Kasztelan-Świetlik B., Nowelizacja ustawy antymonopolowej. Wystąpienie Wiceprezes UOKiK, Bernadety Kasztelan-Świetlik, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, nr 2 (4).

Kmieciak Z., Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji a koncepcja procedury hybrydowej, „Państwo i Prawo” 2002, nr 4.

Kohutek K., w: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, K. Kohutek, M. Sieradzka, wyd. 2, Warszawa 2014.

Król-Bogomilska M., Kary pieniężne w prawie antymonopolowym (w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, w europejskim prawie wspólnotowym), Warszawa 2001.

Król-Bogomilska M., Zwalczanie karteli a prawo do rzetelnego procesu i prawo do prywatności – sporne zagadnienia, w: Prawo konkurencji. 25 lat, red. T. Skoczny, Warszawa 2015, LEX.

Król-Bogomilska M., Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Warszawa 2013.

Królikowski M., Zawłocki R., Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–31, wyd. 2, Warszawa 2011, Legalis.

Kulesza J., Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego, Łódź 2017.

Lang W., Struktura odpowiedzialności prawnej (Studium analityczne z dziedziny teorii prawa), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1968, nr 31, s. 36–38.

Longchamps F., Problemy pogranicza prawa administracyjnego, „Studia Prawnicze” 1967, z. 16.

Materna M., Zawłocka-Turno A., Materialne i procesowe zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, nr 2(4).

Materna G., Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, Warszawa 2016.

Maziarz A., Kilka uwag do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2013, nr 7(2).

Modzelewska de Raad M., System kar pieniężnych w polskiej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba i kierunek dalszych zmian, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, nr 2(4).

Molski R. w: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, Warszawa 2014, s. 1402.

Namysłowska M., w: Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. Komentarz, red. M. Namysłowska, A. Piszcz, Warszawa 2016, Legalis.

Nowicki D. K., Peszkowski S., Kilka uwag o szczególnym charakterze administracyjnych kar pieniężnych, w: Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, red. M. Błachucki, Warszawa 2015.

Oczkowski T., Komentarz do art. 30 rozporządzenia UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, w: Rozporządzenie UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2016, Legalis.

Oczkowski T., Delikty administracyjne jako szczególna forma represji publicznej. Próba określenia przyczyn coraz większego znaczenia sankcji administracyjnych, w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Materiały z konferencji naukowej. Lublin, 26–27 września 2011, red. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, I. Nowikowski K. Nazar-Gutowska, J. Piórkowska-Flieger, D. Firkowski, Lublin 2011.

Piszcz A., Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Białystok 2013.

Piszcz A., „Osoba zarządzająca” w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2013, nr 7(3).

Piszcz A., w: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, red. T. Skoczny, Warszawa 2014.

Piszcz A., Nowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, nr 2(4).

Radecki W., Kilka uwag o zastępowaniu odpowiedzialności karnej odpowiedzialnością administracyjną, w: Współczesne problemy nauk penalnych, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 1663, Wrocław 1994, s. 13–22.

Róziewicz-Ładoń K., Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, Warszawa 2011.

Sachajko M., Istota i charakter prawny antymonopolowych kar pieniężnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2002, R. LXVI, z. 1.

Stahl M., Sankcje administracyjne – problemy węzłowe, w: Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. M. Stahl, R. L ewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011.

Staniszewska L., Kodyfikacja administracyjnej kary pieniężnej jako instrumentu prawnego na styku z odpowiedzialnością karną, w: Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Lang, M. Wierzbowski, Warszawa 2018.

Sylwestrzak D., Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002, R. 55, nr 9.

Sylwestrzak D., Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2012.

Syp S., O odpowiedzialności osób fizycznych w polskim prawie konkurencji – de lege lata i de lege ferenda, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2012, nr 4(1).

Szumiło-Kulczycka D., Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004.

Whelan P., The criminalisation of European cartel enforcement: theoretical, legal and practical challenges, Oxford, 2014.

Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008, LEX.

Wincenciak M., Przesłanki wyłączające wymierzenie sankcji administracyjnej, w: Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011.

Wolski D., Uwagi dotyczące wybranych instytucji w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2013, nr 7 (2).

Wróbel A., Odpowiedzialność administracyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych), red. A. Wróbel, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 9.

Wyrzykowski M., Ziółkowski M., Konstytucyjny status proceduralny jednostki jako adresata działań organów administracji, w: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 2, Warszawa 2012.

Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013, LEX.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism