Pełnomocnictwo związane ze stosunkiem rachunku bankowego w praktyce bankowej

Mirosław Bączyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.001

Abstrakt


Artykuł ten zawiera pierwszą w Polsce, szeroką analizę tzw. pełnomocnictwa bankowego, którego udziela posiadacz rachunku bankowego innej osobie (a niekiedy także bankowi-kontrahentowi) do dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku bankowym posiadacza (art. 725 k.c.). Jest to pełnomocnictwo udzielane bardzo często i rodzi szczególne problemy prawne. Ogólne zasady pełnomocnictwa zostały uregulowane w art. 95– –109 k.c., natomiast „pełnomocnictwo bankowe” poddane zostało dodatkowej regulacji w bankowych wzorach umownych (art. 384 k.c.). Wzorce te tworzą zatem uzupełniająco reżim tej instytucji prawnej. Autor analizuje samą prawną konstrukcję pełnomocnictwa bankowego, sposoby udzielania, umocowanie, wybór pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, w tym różne postacie pełnomocnictwa. Dużo miejsca poświęca też konstrukcji pełnomocnictwa udzielanego przez posiadacza w celu zabezpieczenia. Jest to pełnomocnictwo nieodwołalne, tworzy postać oryginalnego zabezpieczenia osobistego, może być udzielane wierzycielowi posiadacza rachunku (także innemu bankowi, np. kredytodawcy). Może pojawić się kwestia nadużycia takiego pełnomocnictwa przez pełnomocnika i skutków prawnych nadużycia. Świadczą o tym pierwsze wyroki sądowe w tej materii.


Słowa kluczowe


umocowanie; pełnomocnik; pełnomocnictwo bankowe; posiadacz rachunku bankowego; upoważnienie; wzorce umowne; reżim prawny; pełnomocnictwo w celu zabezpieczenia; zabezpieczenie osobiste; wierzyciel; nadużycie pełnomocnictwa; pełnomocnictwo nieodwołalne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauen M., Rouiller N., Relations bancaires en Suisse, Geneve 2011.

Bączyk M., w: Prawo bankowe. Komentarz, red. E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 2007.

Bączyk M., Problematyka prawna tzw. klauzul potrącenia w praktyce kontraktowej banków polskich, „Prawo Bankowe” 1996, nr 1.

Bączyk M., Umowy w zakresie czynności bankowych, w: System prawa handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2017.

Bączyk M., Zagadnienie dostępu pełnomocnika do informacji objętych tajemnicą bankową, „Prawa Bankowe” 1999, nr 2.

Cydzik S., Banki nie uznają pełnomocnictw notarialnych, „Dziennik. Gazeta Prawna” z 7 stycznia 2019 r.

Cydzik S., Skoki uzgodnią z notariuszami wzór pełnomocnictwa, „Dziennik. Gazeta Prawna” z 4 lutego 2019 r.

Cyrankiewicz M., Bank trzeba wybrać w przetargu, „Rzeczpospolita” z 13 sierpnia 2010 r.

Gudowski J., Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, t. I, Część ogólna, Warszawa 2018.

Herapolitańska I., Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, Warszawa 2014.

Kożuchowicz M., Odmowa przyjęcia pełnomocnictwa. Uwagi na tle projektu księgi I kodeksu cywilnego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2014, nr 2.

Księżak P., Kodeks cywilny. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy, Warszawa 2015.

Księżak P., w: Zabezpieczenie wierzytelności, red. K. Szadkowski, K. Zok, Warszawa 2020.

Kuras J., Banki nie honorują pełnomocnictw w formie aktu notarialnego. KNF interweniuje, www.rp.pl (dostęp: 22.04.2020 r.).

Pazdan M., w: System prawa prywatnego. Prawo cywilne. Część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2002.

Pyziak-Szafnicka M., w: System prawa prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań. Część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014.

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2015.

Radwański Z., Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 1998.

Rzetelska A., Upoważnienie udzielane bankowi do pobierania środków, w: Współczesne tendencje w zakresie zabezpieczania wierzytelności, red. T. Sokołowski, Poznań 2013.

Schintowski H.P., Bankrecht, Köln 2018.

Smyk M., Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego, Warszawa 2010.

Widerski P., Pełnomocnictwo w prawie polskim, Warszawa 2018.

Trzaskowski R., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. V, Zobowiązania. Część szczególna, Warszawa 2017.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism