Paweł Nowicki, Aksjologia prawa zamówień publicznych. Pomiędzy efektywnością ekonomiczną a instrumentalizacją, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2019, ss. 407

Ewaryst Kowalczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.031

Abstrakt


Monografia Aksjologia prawa zamówień publicznych autorstwa dr. Pawła Nowickiego jest przykładem publikacji wpisującej się w ogólny nurt badań dotyczących aksjologii prawa. Na gruncie zamówień publicznych problematyka wartości nie była jednak dotychczas intensywnie podejmowana. Pojawiała się najczęściej jako część opracowań dotyczących odrębnie analizowanych zagadnień zamówień publicznych, w tym związanych z zasadą uczciwej konkurencji, zasadą przejrzystości czy aspektami społecznymi lub ekologicznymi. Autor opisuje swoje zamierzenie badawcze jako próbę zidentyfikowania celów prawa zamówień publicznych w ogólności. Zgodnie z deklaracją zrealizował zadanie w drodze analizy materiału źródłowego, uwzględniającego zarówno normy prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej, jak i regulacje krajowe. Konkluzja badań dr. Nowickiego wskazuje na złożony charakter celów zamówień publicznych, nie tylko obejmujących funkcje nabywcze, ale także służących realizacji określonych wartości, np. uczciwej konkurencji, zrównoważonego rozwoju czy tzw. legal compliance. Autor Aksjologii zaprezentował tym samym pogląd, że prawo zamówień publicznych realizuje z natury wiele, niewykluczających się wzajemnie, choć służących odmiennym wartościom, celów.


Słowa kluczowe


aksjologia; zamówienia publiczne; legal compliance; uczciwa konkurencja; zrównoważony rozwój; efektywność ekonomiczna; instrumentalizacja prawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arrowsmith S., A taxonomy of horizontal policies in public procurement, w: Social and Environmental Policies in EC Procurement Law. New Directives and New Directions, eds. S. A rrowsmith, P. Kunzlik, New York 2009.

Kocowski T., Zorganizowanie uczestników procesu zamówień publicznych a efektywność wykorzystania środków publicznych, w: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych, red. E. A damowicz, J. Sadowy, wyd. 2. rozszerzone, Gdańsk–Warszawa 2012.

Kordela M., Wstęp metodologiczny do wykładni aksjologicznej, w: Wielowymiarowość prawa, red. J. C zapska, M. D udek, M. Stępień, Toruń 2014.

McCrudden C., Buying Social Justice. Equality, Government Procurement & Legal Change, Oxford 2007.

Nowicki H., Cele systemu zamówień publicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 497.

Nowicki P., Zamówienia publiczne jako instrument kształtowania gospodarki przez państwo, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 497.

Rosicki R., Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, „Przegląd Naukowo-Metodyczny” 2010, nr 4.

Szostak R., Zamówienia publiczne instrumentem stymulacji rozwoju gospodarczego, w: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, red. A. Powałowski, Warszawa 2015.

Szydło M., Prawna koncepcja zamówienia publicznego, Warszawa 2014.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism