Wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyny nieujętej w przepisach prawa – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2017 r., III PZP 11/16

Jolanta Drobot

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.026

Abstrakt


Celem niniejszego opracowania jest próba oceny zasadności rozstrzygnięcia podjętego przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 1 lutego 2017 r., III PZP 11/16. Sąd Najwyższy uznał, że pracodawcą wobec pracowników zatrudnionych w Biurze byłego Prezydenta RP jest to Biuro, a ich stosunki pracy wygasają z dniem śmierci byłego Prezydenta RP, co znajduje swoje uzasadnienie w art. 3 w związku z art. 632 § 1 i 2 k.p. Pogląd ten może budzić kontrowersje z powodu uznania przez Sąd wygaśnięcia stosunku pracy z przyczyny nieuregulowanej w przepisie prawa.


Słowa kluczowe


wygaśnięcie stosunku pracy; pracodawca; pracownik; katalog przyczyn wygaśnięcia stosunku pracy; przejście zakładu pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran K. W., Komentarz do Kodeksu pracy, Warszawa 2018.

Cudowski B., O niektórych kontrowersjach w sprawie ustalenia sposobu ustania stosunku pracy, „Prawo i Zabezpieczenie Społeczne” 2010, nr 12.

Florek L., Komentarz do Kodeksu pracy, Warszawa 2017. Florek L., Powszechne a szczególne prawo pracy, Warszawa 2016.

Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012.

Giaro M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2010 r. (II UK 357/09) w sprawie pracowniczego statusu członka zarządu, „Prawo i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 10.

Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące wraz z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, t. I, Warszawa 2016.

Klucz D., Wygaśnięcie umowy o pracę a inne tryby ustania zatrudnienia, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 2.

Kubot Z., Status ordynatora, „Prawo i Medycyna” 2001, nr 10.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2016. Malinowski A., Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015.

Muszalski W., Komentarz do Kodeksu pracy, Warszawa 2017.

Romer M.T., Komentarz do Kodeksu pracy, Warszawa 2012.

Stelina J., Ewolucja kodeksowej regulacji wygaśnięcia stosunku pracy, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, vol. XXIV.

Stelina J., Prawo pracy, Warszawa 2018.

Szurgacz H., Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

Tomanek A., Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy, Warszawa 2012.

Walczak K., Komentarz do Kodeksu pracy, Beck Online 2016, https:// prima.uwb.edu.pl:2056/document-view.seam?documentId=mjxw62zo gi3damrug42dqoboobqxalruhezdcmzwgm4q, dostęp:12.12.2019 r.

Wąż P., Następstwa prawne śmierci strony stosunku pracy, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 4. Wichrowska-Janikowska E., Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę, Toruń 1996.

Zbucka M., Skutki prawne śmierci pracodawcy, Lex Online 2018, https://sip.lex.pl/#/monograph/369443062/6?keyword=zbucka%20marta&tocHit= 1&cm=SFIRST (dostęp: 12.12.2019 r.).
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism