Laesio enormis w XXI w. – czy matematyczne podejście do ustalania granic dopuszczalnej nieekwiwalentności świadczeń w umowach dwustronnie zobowiązujących jest pożądane?

Mateusz Kosmol

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.023

Abstrakt


Niniejszy artykuł porusza problem (nie)ekwiwalentności świadczeń w zobowiązaniu dwustronnie zobowiązującym i jego konsekwencji. Przepisy prawa polskiego, w szczególności art. 388 kodeksu cywilnego, wydają się nie zaspokajać rzeczywistych potrzeb społecznych. W związku z tym konieczne jest głębsze spojrzenie na mechanizmy kontroli ekwiwalentności świadczeń. Interesujące wnioski wynikają z analizy prawa i orzecznictwa austriackiego. Instytucja laesio enormis (Verkürzung über die Hälfte; § 934, 935 ABGB) może być pomocna przy formułowaniu wniosków de lege ferenda na polskim gruncie.


Słowa kluczowe


pokrzywdzenie ponad połowę; laesio enormis; wyzysk; nieekwiwalentność świadczeń; nieważność umowy; wzruszalność umowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewski J., Laesio enormis i wyzysk. Tradycja prawna a przeciwdziałanie nieekwiwalentności świadczeń w prawie prywatnym Austrii, Niemiec i Polski, rozprawa doktorska, https://repozytorium.amu.edu.pl/ bitstream/10593/13070/1/LAE SIO %20ENOR MIS%20I%20WYZYSK. J.A.DOKTORAT _2015-PDF.pdf (dostęp: 10.10.2019 r.).

Apathy P. (red.), Bürgerliches Recht. Band VIII. Prüfungstraining. Fallrepetitorium mit Lösungen, Wien 2010.

Apathy P., Riedler A., Bürgerliches Recht. Band III. Schuldrecht Besonderer Teil, Wien 2010.

Bezemek Ch., Die Geschäftsgrundlage im österreichischen Zivilrecht. Strukturfragen und Synopse, Wien 2010.

Bydlinski P., Bürgerliches Recht Allgemeiner Teil. Bürgerliches Recht, Band I, Wien 2016.

Bydlinski P., Grundzüge des Privatrechts für Ausbildung und Praxis, Wien 2014.

Bydlinski P., Komentarz do § 934 ABGB, w: Kurzkommentar zum ABGB. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Konsumentenschutzgesetz, IPR-Gesetz, Rom I- und Rom II-VO, red. H. Koziol, P. Bydlinski, R. Bollenberger, Wien 2010.

Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Berier F., Prawo rzymskie u podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009.

Dajczak W., The Polish way to a unified law of contract – local curiosity or contribution to the European debate today, w: Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, red. Ch. Bar, A. Wudarski, München 2012.

Dullinger S., Bürgerliches Recht. Band II. Schuldrecht Allgemeiner Teil, Wien 2010.

Gutowski M., Komentarz do art. 388 k.c., w: Kodeks cywilny. Tom II: Komentarz. Art. 353–626, red. M. Gutowski, Warszawa 2019.

Hödl E., Komentarz do § 934 ABGB, w: ABGB Taschenkommentar mit EheG, EPG, EKHG und KSchG, red. M. Schwimann, Wien 2015.

Horosz P., Komentarz do art. 388 k.c., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2019.

Koziol H., Welser R., Kletecka A., Grundriss des bürgerlichen Rechts. Band I. Allgemeiner Teil, Sachenrecht, Familienrecht, Wien 2014.

Machnikowski P., w: System prawa prywatnego, Tom 5: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2019.

Majer W., przekład ABGB, w: Powszechna księga ustaw cywilnych dla wszystkich krajów dziedzicznych niemieckich monarchii austriackiej, red. F. Kasparek, M. Zatorski, Cieszyn 1894, www.pwsz.legnica.edu. pl/~siejam/ustawy/abgb (dostęp: 10.10.2019 r.).

Perner S., Komentarz do art. 934 ABGB, w: ABGB Praxiskommentar. Band 4. §§ 859–1089 ABGB. WuchG, UN-Kaufrecht, red. M. Schwimann, G. Kodek, Wien 2014.

Perner S., Spitzer M., Kodek G., Bürgerliches Recht. Lernen. Üben. Wissen, Wien 2016.

Riedler A., Zivilrecht I. Allgemeiner Teil, Wien 2015. Vonkilch A., Einführung in das Privatrecht, Wien 2017.

Weilinger A., Privatrecht. Eine Einführung, Wien 2016. Zankl W., Bürgerliches Recht, Wien 2017.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism