List apostolski motu proprio papieża Franciszka Vos estis lux mundi nowelizacją kanonicznego prawa karnego i skuteczną ochroną małoletnich

Krzysztof Marek Kiełpiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.022

Abstrakt


List papieża Franciszka jest bardzo ważnym dokumentem zmieniającym system kanonicznego prawa karnego. Wprowadza kilka nowych zasad. Ustawodawca nie zmienia struktury i charakteru dochodzenia wstępnego, ale wskazuje na inne obszary, które chce objąć szczegółowymi przepisami prawnymi. Pierwszą zmianą w tym zakresie jest przyznanie praw i obowiązków metropolicie, drugą – mianowanie ekspertów, którzy będą mogli wspierać pracę metropolity, trzecią – wprowadzenie do legalnej definicji prawnej definicji osoby małoletniej, pornografii dziecięcej i osoby bezradnej. Czwarta zmiana dotyczy warunków ogólnie przyjętych w prawie. Nowością jest też rozszerzenie kompetencji niektórych dykasterii Stolicy Apostolskiej, a także wprowadzenie raportów przedkładanych przez metropolię podczas wstępnego dochodzenia. Najważniejsza zmiana jest związana zastosowaniem kary do przełożonych Kościoła, którzy nie tylko popełniali czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, ale też ukrywali fakt, że takie zbrodnie zostały dokonane.


Słowa kluczowe


papież Franciszek; kanoniczne prawo karne; pedofilia; nowelizacja; ochrona małoletnich

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bączkowicz F., Prawo kanoniczne. Podręcznik da duchowieństwa, t. 3, Opole 1958.

Bertone T., La competenza e la prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede. Procedure speciali, „Quaderni dello Studio Rotale” 2001, nr 11.

Borek D., Sextum decalogi praeceptum w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym, Tarnów 2015.

Fundacja Nie Lękajcie Się, Raport Fundacji na temat pedofilii wraz z mapą popełnionych przestępstw nadużyć seksualnych przez duchownych, http://nielekajciesie.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/Report_POLISH. pdf (dostęp: 13.06.2019 r.).

Góralski W., Komentarz do Listu Kongregacji Nauki Wiary o poważniejszych przestępstwach zastrzeżonych tejże Kongregacji z dnia 18 maja 2001 r., „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2001, nr 86.

Levada W., Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania wytycznych dotyczących sposobu postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich, 3.05.2011, Citta del Vaticano 2011.

Morrisey F.G., Addresing the iusse of clergy abuse, „Studia Canonica” 2001, nr 35.

Nunez G., La competencia penal de la Congregacion para la Dotcrina de la Fe. Commentario al m.p. Sacramentorum sanctitatis Tutela, „Ius Canonicum” 2003, nr 53.

Papale C., I delitti contro la morale, w: I delicti riservati alla Congregazione per la Dotrina della Fede, a cura di A. D . A uria, C. Papale, Citta del Vaticano 2014.

Papale C., Il can.1395 e la connesa facolta specjale di dimissione dallo stato clericale in poenam, „Ius Missionale” 2008, nr 2.

Scicluna Ch.J., Delicta graviora ius processuale, w: C.

Papale Questioni attuali di diritto penale anonico, Studi Giuridici 96, Citta del Vaticano 2012.

Scorza T. J ., The church and the explosion of clerical sexual abuse litigation in America, „Ius Ecclesiae” 1995, nr 7.

Suchecki Z., Przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z uwzględnieniem ustaw partykularnych Konferencji Episkopatu USA, w: Powołania franciszkańskie. Przeżywanie charyzmatu w XXI wieku, red. Z. Kijas, Kraków 2003.

Wytrwał T., Kościelny modus procedendi w przypadku pedofilii, „Prawo Kanoniczne” 2009, nr 1–2.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism