Kompetencje zarządcy przymusowego przedsiębiorstwa spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej

Rafał Adamus

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.016

Abstrakt


Opracowanie zostało poświęcone zagadnieniu kompetencji zarządcy przymusowego ustanowionego w postępowaniu zabezpieczającym, przewidzianym przepisami kodeksu postępowania cywilnego, w ramach zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem spółki z o.o., która jest komplementariuszem spółki komandytowej. Powstaje wątpliwość, czy taki zarządca przymusowy może sprawować zarząd także nad przedsiębiorstwem spółki komandytowej. Innymi słowy: przedmiot pracy sprowadza się do pytania, czy zarządca przymusowy przedsiębiorstwa spółki z o.o. może prowadzić sprawy spółki komandytowej i reprezentować ją wobec osób trzecich. W pracy omówiono następujące zagadnienia: odrębną podmiotowość komplementariusza i spółki komandytowej, instytucję zabezpieczenia w postaci zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem należącym jednocześnie do komplementariusza w spółce komandytowej, tytuł komplementariusza do uczestnictwa w spółce komandytowej, skutki zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem komplementariusza. Wreszcie przedstawiono argumenty przemawiające za tezą, że zarządca przymusowy przedsiębiorstwa spółki z o.o. nie ma kompetencji w zakresie zarządu przedsiębiorstwem spółki komandytowej.


Słowa kluczowe


zarządca przymusowy; zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem; spółka z o.o. jako komplementariusz w spółce komandytowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamus R., Pojęcie „zwykły zarząd” w art. 76 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 4.

Bednarek M., Przedsiębiorstwo jako przedmiot czynności prawnych – spory doktrynalne z perspektywy praktyki obrotu, „Studia Prawnicze” 2009, nr 3.

Bielecki M., Zagadnienia związane z reprezentacją spółki z o.o. w umowach z członkami zarządu, „Radca Prawny” 2002, nr 2.

Bielski P., Regulacja pojęcia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym a projekt prawa spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 1999, nr 6.

Frąckowiak J., Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, „Rejent” 2003, nr 6.

Gessel-Kalinowska vel Kalisz B., Udział kapitałowy w spółce z o.o., „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 5.

Gierat A., Konsekwencje prawne nieprzestrzegania zasad reprezentacji spółek kapitałowych, „Prawo Spółek” 2001, nr 1.

Habdas M., Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych, Katowice 2007.

Herbet A., Obrót udziałami w sp. z o.o., Warszawa 2004.

Kidyba A., Atypowe spółki handlowe, Warszawa 2015.

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1–300 K.S.H., t. I, Warszawa 2004.

Kidyba A., Niektóre skutki dla obrotu handlowego wprowadzenia trzeciej kategorii podmiotowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004, nr 12.

Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: Część ogólna, red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, red. T. Ereciński, t. III, Warszawa 2012.

Komosa T., Tropaczyńska J., Charakter prawny przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 1996, nr 8.

Kopaczyńska-Pieczniak K., Problem stosowania art. 210 § 1 k.s.h. odpowiednio lub per analogiam do wspólników uprawnionych do reprezentowania handlowych spółek osobowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 11.

Kopaczyńska-Pieczniak K., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2010.

Kozieł G., Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h., Kraków 2006.

Kuniewicz Z., Wybrane zagadnienia dotyczące pełnomocnictwa do reprezentowania spółki kapitałowej w umowach z członkami zarządu, „Rejent” 2006, nr 7–8.

Kwaśnicki R., „Specjalne” zasady reprezentacji spółek handlowych posiadających zarząd, „Prawo Spółek” 2004, nr 3.

Litwińska M., Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie handlowym i cywilnym. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu, cz. II, „Przegląd Prawa Handlowego” 1993, nr 5.

Mucha J., O odpowiednim stosowaniu przepisów o procesie do postępowania zabezpieczającego, w: Proces cywilny. Nauka – kodyfikacja – praktyka, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Warszawa 2012.

Norek E., Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym, Warszawa 2004.

Pełczyński P., Charakter prawny przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, „Rejent” 1998, nr 1.

Radwański Z., Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, w: Zielona księga, red. Z. Radwański, Warszawa 2006.

Radwański Z., Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r., „Przegląd Sądowy” 2003, nr 7–8.

Romańska M., Leśniak O., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2013.

Saczywko M., Zakaz dokonywania czynności „z samym sobą” a reprezentacja spółki jawnej w umowach ze wspólnikami, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 11.

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 151–300, t. II, Warszawa 2005.

Strzępka J., Egzekucja przez zarząd przymusowy i sprzedaż przedsiębiorstwa (wybrane zagadnienia), „Prawo Spółek” 2007, nr 1.

Strzępka J., Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postępowaniu upadłościowym, w: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005.

System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjana, t. I, Warszawa 2007.

System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, t. II, wyd. 2, Warszawa 2008.

System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, red. T. Dybowski, t. III, wyd. 2, Warszawa 2007.

System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, t. XVI, Warszawa 2008.

System prawa prywatnego. Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, t. XVII A, Warszawa 2010.

Szydło M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 7–8.

Świderski K., W kwestii pojęcia przedsiębiorstwa w kodeksie cywilnym, art. 551, „Rejent” 1999, nr 12.

Widło J., Przedsiębiorstwo w świetle zmian Kodeksu cywilnego, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 1.

Wilejczyk M., Zbycie przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Wratislavientis” nr 2582, Wrocław 2004.

Wiśniewski A., Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cywilnego – zagadnienia podmiotowe, dodatek do „Przeglądu Prawa Handlowego” 2008, nr 6.

Włodyka S., w: Prawo umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Warszawa 2003.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism