Unfair contract terms legislation as a tool for striking out excessive price clauses? Practice of the Court of Justice of the European Union and Polish courts

Piotr Sitnik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.012

Abstrakt


Zgodnie z art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich ocena abuzywności klauzuli umownej nie powinna dotyczyć ani określenia głównego przedmiotu umowy, ani relacji ceny i wynagrodzenia do dostarczonych w zamian towarów lub usług, o ile warunki te zostały wyrażone prostym i zrozumiałym językiem. Artykuł opisuje stosunek Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do zakazu wydawania opinii o adekwatności ceny, co poprzedzono podsumowaniem aksjologicznych fundamentów uregulowań dotyczących klauzul abuzywnych. Następnie dokonano analizy podejścia sądów polskich jako przykładu praktycznej transpozycji do systemu wewnętrznego państwa członka Unii Europejskiej zakazu oceniania adekwatności ceny. Co istotne, wydaje się, że ocena skupia się na sposobach służących zmianie już ustalonej ceny, a interesy konsumentów chronione są jedynie za pośrednictwem mechanizmów o charakterze czysto prawnym, a nie ekonomicznym.


Słowa kluczowe


ceny usług i towarów; klauzule abuzywne; umowy konsumenckie; Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atiyah P.S., Contract and Fair Exchange, “University of Toronto Law Journal” 1985, vol. 35, issue 1.

Alvarez Lata N., The Impact of the Terminology of the European Directives on Consumer Rights on the Spanish Law: The Construction of a New Legal Language, “European Review of Private Law” 2012, vol. 20, issues 5–6.

Becher S.I., Asymmetric Information in Consumer Contracts: The Challenge That Is Yet to Be Met, “American Business Law Journal” 2008, vol. 45, issue 4.

Council of Bars and Societies of Europe, CCBE Proposal for a Revision of Directive 93/13/EC on Unfair Terms in Consumer Contracts, 16 September 2016.

Chen-Wishart M., Transparency and fairness in bank charges, “Law Quarterly Review” 2010, issue 126.

Dharmananda K., Firios L., Penalties arising without breach: the Australian apogee of orthodoxy, “Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly” 2013, issue 2.

Ejmont A., Analiza orzecznictwa Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie klauzul dopuszczających zmianę ceny, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2008, issue 3–4.

Howells G.G., The European Union’s Influence on English Consumer Contract Law, “George Washington Law Review” 2017, issue 85.

Macdonald E., Bank Charges and the Core Exemption: Office of Fair Trading v Abbey National Plc, “Modern Law Review” 2008, vol. 71, issue 6.

Macdonald E., Inequality of Bargaining Power and “Cure” by Information Requirement, in: Comparative Contract Law: British and American Perspectives, ed. by L. DiMatteo, M. Hogg, Oxford 2015.

McKendrick E., Contract Law, Basingstoke 2015.

Micklitz H.-W., The Proposal on Consumer Rights and the Opportunity for a Reform of European Unfair Terms Legislation in Consumer Contracts, “EUI LAW Working Paper” No. 2010/12.

Micklitz H.-W., Reisch L.A., Hagen K., An Introduction to the Special Issue on “Behavioural Economics, Consumer Policy, and Consumer Law”, “Journal of Consumer Policy” 2011, vol. 34, issue 3.

Mikłaszewicz P., Art. 3851, in: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, ed. by K. Osajda, Legalis.

Morgan P., Bank charges and the Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999: the end of the road for consumers?, “Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly” 2010, issue 2.

Naude T., The Use of Black and Grey Lists in Unfair Contract Terms Legislation in Comparative Perspective, “South African Law Journal” 2007, issue 124.

Oyer D.J., Cost-Based Pricing: A Guide for Government Contractors, Oakland, California 2012.

Peel E., The rule against penalties, “Law Quarterly Review” 2013, issue 129.

Riesenhuber K., Privatrechtsgesellschaft: Entwicklung, Stand und Verfassung des Privatrechts, Tubingen 2007.

Rott P., The Adjustment of Long-Term Supply Contracts: Experience from German Gas Price Case Law, “European Review of Private Law” 2013, vol. 21, issue 3.

Schillig M., Inequality of Bargaining Power Versus Market for Lemons: Legal Paradigm Change and the Court of Justice’s Jurisprudence on Directive 93/13 on Unfair Contract Terms, “European Law Review” 2008, vol. 33.

Story W.W., A Treatise on the Law of Contracts, Clark, New Jersey 2006.

Straetmans G., Misleading Practices, the Consumer Information Model and Consumer Protection, “Journal of European Consumer and Market Law” 2016, issue 5.

Stuyck J., Unfair terms, in: Modernising and Harmonising Consumer Contract Law, ed. G.G. Howells, R. Schulze, Munich 2009.

Šmejkal V., Competition law and the social market economy goal of the EU, “International Comparative Jurisprudence” 2015, vol. 1, issue 1.

Taylor D., Taylor R., Contract Law Directions, Oxford 2017.

Tenreiro M., Community Directive on Unfair Terms and National Legal Systems, “European Review of Private Law” 1995, vol. 3, issue 2.

Whittaker S., Unfair Contract Terms, Unfair Prices and Bank Charges, “Modern Law Review” 2011, vol. 74, issue 1.

Willett C., Transparency and Fairness in Australian and UK Regulation of Standard Terms, “University of Western Australia Law Review” 2013, vol. 37, issue 1.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism