Przeniesienie funkcjonariuszy innych służb do Służby Ochrony Państwa

Paweł Gacek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.004

Abstrakt


Niniejszy artykuł został poświęcony problematyce przeniesienia funkcjonariuszy innych służb do służby w Służbie Ochrony Państwa. Zagadnienie to jest uregulowane w art. 70 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa. Instytucja ta umożliwia uzupełnianie kadr Służby Ochrony Państwa czynnymi funkcjonariuszami innych służb bez konieczności prowadzenia wobec nich postępowania kwalifikacyjnego. Wszczęcie tej procedury wymaga jednak oświadczenia funkcjonariusza o gotowości dalszego pełnienia służby w Służbie Ochrony Państwa. Omówiono zatem problematykę odnoszącą się do charakteru tej procedury, a także poszczególnych jej etapów, jak również skutków prawnych, jakie powoduje przeniesienie.


Słowa kluczowe


Służba Ochrony Państwa; służba; funkcjonariusz; przeniesienie do służby w Służbie Ochrony Państwa; decyzja administracyjna (rozkaz personalny)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009.

Czebotar Ł., Gądzik Z., Łyżwa A., Michałek A., Świerczewska-Gąsiorowska A., Tokarski M., Komentarz. Ustawa o Policji, Warszawa 2015.

Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Warszawa 2004.

Gacek P., Nawiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszem Policji, „Administracja. Teoria – dydaktyka – praktyka” 2011, nr 2 (23).

Gacek P., Odwołanie od rozkazu personalnego, „Przegląd Policyjny” 2016, nr 3 (123).

Gacek P., Opinia organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów w sprawie zwolnienia ze służby w Policji (art. 43 ust. 3 ustawy o Policji), „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji” 2018, nr 2.

Gacek P., Służba pełniona przez policjanta w ramach dyżuru domowego, „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji” 2017, nr 2.

Gacek P., Stwierdzenie nieważności rozkazu personalnego o nawiązaniu, zmianie albo rozwiązaniu stosunku służbowego, „Państwo i Prawo” 2018, z. 8 (870).

Gacek P., Zmiana stadium postępowania karnego jako podstawa do zwolnienia policjanta ze służby w Policji ze względu na „ważny interes służby”, „Przegląd Policyjny” 2017, nr 4 (128).

Gacek P., Zwolnienie ze służby w Policji w związku ze złożonym przez policjanta pisemnym zgłoszeniem o wystąpieniu z niej na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, „Przegląd Policyjny” 2018, nr 2 (130).

Hanausek T., Ustawa o Policji, Kraków 1996.

Hanausek T., Abramski A., Leśniewski J., Pikulski S., Sagan S., Taniewska M., Prawo policyjne. Komentarz, Katowice 1992.

Kacprzak J., Stosunki służbowe w formacjach zmilitaryzowanych – charakter prawny, ochrona sądowa, „Przegląd Policyjny” 1994, nr 1 (33).

Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2008.

Kuczyński T., Mazurczak-Jasińska E., Stelina J., Stosunek służbowy, w: System prawa administracyjnego, tom 11, red. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., Warszawa 2011.

Liwo M., Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa 2013.

Łopatka A., Encyklopedia prawa, Warszawa 1998.

Maciejko W., Osobowe prawo administracyjne, Warszawa 2008.

Maciejko W., Korcz-Maciejko A., Postępowanie w sprawach osobowych w Policji, Wrocław 2010.

Maciejko W., Rojewski M., Suławko-Karetko A., Prawo administracyjne. Zarys wykładu części ogólnej, Warszawa 2011.

Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 1997.

Opaliński B., Szustakiewicz P., Policja. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2013.

Opaliński B., Rogalski M., Szustakiewicz P., Ustawa o Policji, Warszawa 2015.

Pływaczewski W., Kędzierska G. red., Leksykon policyjny, Szczytno 2001.

Szustakiewicz P., Istota stosunku służbowego, w: Maciejko W., Szustakiewicz P., Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, 2016, Legalis.

Szustakiewicz P., Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012.

Szustakiewicz P., Uwagi do art. 31, w: Opaliński B., Rogalski M., Szustakiewicz P., Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis.

Zdunek A., Uwagi do art. 176, w: Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, red. L. Bielecki, A. Gorgol, Warszawa 2018, Legalis.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism