A gloss to the judgement of 17/12/2018 of the Constitutional Tribunal, case No. P 7/17, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego ZU A/2018, item 59

Piotr Lewandowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.043

Abstrakt


Powodem, dla którego Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny wypowiedział się w sprawie zasiedzenia służebności przesyłu, było przedstawienie  przez Sąd Rejonowy Poznań − Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu trzech pytań prawnych dotyczących zasiedzenia służebności przesyłu. TK postanowił umorzyć postępowanie, odmawiając odpowiedzi na pytania sądu. Glosator w pełni podzielił zdanie zawarte w treści tenoru postanowienia. Stwierdził jednak, że głosowane postanowienie jest dotknięte nieważnością względną spowodowaną wadą personalną składu orzekającego, w którym znalazły się osoby niebędące sędziami TK.


Słowa kluczowe


zasiedzenie; accessio possesionis; służebność przesyłu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alexy R., Teoria praw podstawowych, Warszawa 2010.

Balwicka-Szczyrba M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2008 r., III CZP 89/08, „Gdańskie Studia Prawnicze − Przegląd

Orzecznictwa” 2010, No. 2.

Bieniek G., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2003 r., III CZP 79/02, „Rejent” 2003, No. 3.

Dworkin R., Hard Cases, „Harvard Law Review” 1975, Vol. 88, No. 6.

Godlewski M., Zasiedzenie służebności przesyłu, „Monitor Prawniczy” 2010, No. 7.

Gołębiewski T., Kodeks cywilny. Komentarz do art. 176 kc, ed. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2017.

Lewandowski P., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 2 marca 2017r., V CSK 356/16, „Państwo Prawne” 2017, nr 1.

Lewandowski P., Służebność przesyłu w prawie polskim, Warszawa 2014.

Lewandowski P., Zasada „sprawiedliwej równowagi” (fair balance), „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd orzecznictwa” 2010, No. 1.

Lewandowski, Wykonywanie prawa własności w świetle standardów ETPCz, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd orzecznictwa” 2011, No. 3.

Nakielska I., Ochrona praw jednostki, ed. Z. Brodecki, Warszawa 2004.

Rodak L., Żak P., Sprawiedliwość jako reguła rozstrzygania kolizji zasad. Niesylogistyczny model stosowania prawa, in: Rozdroża sprawiedliwości

we współczesnej myśli filozoficzno-prawnej, ed. B. Wojciechowski and M.J. Goleckiego, Toruń 2008.

Zieliński M., Wykładnia prawa Zasady reguły wskazówki, Warszawa 2012.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism