Zaniedbania podczas badania podmiotowego jako przesłanka odpowiedzialności za błąd diagnostyczny

Monika Sadowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.039

Abstrakt


Nierozpoznanie choroby pacjenta bądź mylne stwierdzenie nieistniejącego schorzenia jest niejednokrotnie wynikiem nieprawidłowo prowadzonego procesu diagnostycznego, w tym zaniedbania w realizacji jednego z zasadniczych elementów, jakim jest badanie podmiotowe. Zaniechanie przeprowadzenia wywiadu lub niedokładne zebranie informacji medycznych od pacjenta stanowi naruszenie reguł wiedzy i praktyki medycznej, jak też jest sprzeczne z wymaganą należytą starannością. Warunkiem przyjęcia, że doszło do błędu diagnostycznego z powodu zaniedbania w przeprowadzeniu badania podmiotowego, jest ustalenie, że postępowanie pracownika medycznego było obiektywnie niezgodne ze wskazaniami współczesnej wiedzy medycznej oraz miało charakter zawiniony, tj. że postępowanie to w danych okolicznościach sprawy może być przedmiotem zarzutu oraz że było nieprawidłowe, przy uwzględnieniu surowych wymagań stawianych osobowym wykonującym zawody medyczne w zakresie profesjonalizmu postępowania.


Słowa kluczowe


błąd medyczny; błąd diagnostyczny; badanie fizykalne; odpowiedzialność odszkodowawcza; prawa pacjenta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustynowicz A., Owczarek H., Dobro pacjenta w wykonywaniu zawodu diagnosty laboratoryjnego, „Journal of Laboratory Diagnostics” 2012, nr 1.

Dyk D., Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, Warszawa 2013.

Fiutak A., Klasyfikacja błędów medycznych, „Medycyna Rodzinna” 2010, nr 2.

Fiutak A., Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem, Warszawa 2012.

Górski A., Leksykon prawa medycznego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2012.

Kale E., Syed H.R., Language barriers and the use of interpreters in the public health services. A questionnaire-based survey, “Patient Educ

Couns” 2010, nr 81.

Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2012.

Kędziora R., Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Warszawa 2009.

Lis W., Bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów w świetle obowiązujących przepisów, w: Prawna ochrona zdrowia pacjentów, red. J. Pacian, Warszawa 2017.

Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2013.

Nesterowicz M., Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa 2014.

Patryn R., Określenie zasady postępowania lekarza z należytą̨ starannością̨ z płaszczyzny orzecznictwa sądowego, „Prawo i Medycyna” 2017, nr 2.

Sadowska M., Błąd medyczny w świetle innowacji technologicznych na rynku usług zdrowotnych, w: Prawo a technologie medyczne, red. Sadowska M., Kukuryk K., Lublin 2017.

Sieńko A., Błędy medyczne – odpowiedzialność lekarza i placówki medycznej. Jak unikać kosztownych pułapek, Warszawa 2015.

Witkowski J., Błąd lekarski: ryzyko popełnienia a kwestia obiektywizmu w orzekaniu, „Prawo i Medycyna” 2009, http://www.prawoimedycyna. pl/index.php?str=artykul&id=163&PHPSESSID=28110c71 704ca4550a (dostęp: 7.02.2017 r.).

Wnukiewicz-Kozłowska A., Pułapki codziennej praktyki lekarskiej – Błędy diagnostyczne i terapeutyczne a odpowiedzialność lekarza, „Medium Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej” 2015, nr 4.

Zajdel J., Moc prawna standardów medycznych i wytycznych praktyki klinicznej, http://pra- wo.mp.pl/publikacje/prawomedyczne/52342,

moc-prawna-standardow-medycznych-i-wytycznych- praktyki-klinicznej (dostęp: 23.03.2017 r.).

Zielińska E., Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2008.

Zieliński P., Kilka słów o pojęciu oraz rodzajach błędu medycznego, „Medyczna Wokanda” 2016, nr 8.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism