Limitations to interpretation of the law and the principle of tripartition of powers in Poland (in the context of the reference clause of Article 300 of the Labour Code)

Jan Piątkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.036

Abstrakt


Problematyka granic wykładni prawa należy do strategicznych zagadnień szeroko rozumianego procesu stosowania prawa. Sporną kwestią w tym zakresie jest rozumienie klauzuli odsyłającej z art. 300 KP, która zakłada, że w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy do stosunków pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. W orzecznictwie i judykaturze dominuje zapatrywanie, że zawarta w tym przepisie klauzula odpowiedniego stosowania dopuszcza możliwość modyfikacja dyspozycji normy Kodeksu cywilnego, skoro w założeniu ustawodawcy przepisy tej ustawy stosuje się do stosunków pracy odpowiednio, a nie wprost. Takie zapatrywanie, oparte wyłącznie na analizie art. 300 KP, nie przekonuje. Stoi bowiem w wyraźnej opozycji do wartości nadrzędnej, wynikającej wprost z Konstytucji RP, tj. zasady trójpodziału władz, ze szczególnym uwzględnieniem odrębności władzy ustawodawczej od władzy sądowniczej. Zaprzeczeniem właściwie rozumianej wykładni prawa jest bowiem wyraźna zmiana tekstu normy (zmiana literalna) na użytek danej sprawy. Taka zmiana jest w rzeczywistości wypowiedzią normatywną, a nie aktem wykładni prawa.


Słowa kluczowe


wykładnia prawa; trójpodział władz; zasady poprawnej legislacji; klauzula odpowiedniego stosowania prawa; sprawa nieuregulowana; dyspozycja normy prawnej; stosunek pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran K.W., in: Kodeks pracy. Komentarz, ed. K.W. Baran, Warszawa 2012.

Cajsel W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2007.

Ćwiertniak M.B., Z teoretycznych zagadnień skodyfikowanego prawa pracy: kilka uwag w związku z art. 300 kodeksu pracy, PPiPS 1977, t. 1.

Kabza E., Problem stosowania analogii w prawie cywilnym, „Forum Prawnicze” 2010, No. 1.

Maniewska E., in: K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Vol. I. Komentarz LEX. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, Warszawa 2014.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2009.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.

Nowacki J., Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo”, 1964.

Opałek K., Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa 1962.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.

Piątkowski J., Klauzula odpowiedniego stosowania Kodeksu cywilnego do stosunków pracy. Dylematy i zagrożenia, in: Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, ed. M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2016.

Piekarski M., Commentary to art. 300 LC, in: A. Flicek, W. Formański, M. Piekarski, S. Rejman, F. Rusek, Z. Salwa, K. Zieliński, Kodeks pracy z komentarzem, Warszawa 1979.

Piotrowski W., Zawarcie umowy o pracę – Studia nad kodeksem pracy, Poznań 1975.

Rozmaryn S., O uchwałach Rady Państwa, ustalających wykładnię i zasady stosowania prawa, N.Pr. 1950, No. 11.

Salwa Z., Stosunek kodeksu pracy do prawa cywilnego, „Studia i Materiały” 1976, No. 17: Kodeks pracy w praktyce. Pierwsze doświadczenia i problemy.

Sanetra W., Commentary to art. 300 LC, in: Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011.

Sanetra W., in: Kodeks pracy, red. J. Iwulski, W. Sanetra, Warszawa 2011.

Serowaniec M., in: Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1972.

Turska A., Możliwa i rzeczywista znajomość prawa. Z problematyki publikacji aktu normatywnego i społecznej znajomości prawa, „Państwo i Prawo” 1964, No. 1.

Wagner B., Normatywne związki prawa pracy z prawem cywilnym, in: Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, ed. Z. Niedbała, Warszawa 2010.

Wróblewski J., Stosowanie prawa w zakładzie pracy a teoria prawa, in: Stosowanie prawa w zakładzie pracy, J. Jończyk, J. Wróblewski, Wrocław 1977.

Wypych-Żywicka A., Jeszcze o zasadach prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p., in: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), ed. B.M. Ćwiertniak, Vol. 2, Sosnowiec 2013.

Zieliński T., Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism