Economic policies, objectives, and principles of the system of public procurement law

Henryk Nowicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.035

Abstrakt


Artykuł przedstawia problematykę polityki gospodarczej, która przekłada się na cele i zasady systemu zamówień publicznych oraz ich powiązanie i współzależność z celami prawa zamówień publicznych. Rozważania wskazują na relację celów jako wartości służących realizacji określonej polityki gospodarczej i jej przełożenia na zasady systemu zamówień publicznych oraz jej ujęcia w części normatywnej systemu prawa zamówień publicznych. Analizie poddano politykę gospodarczą UE, cele zamówień publicznych w prawie unijnym oraz potrzebę ich implementacji do prawa krajowego. Prowadzone rozważania zawierają postulaty de lege ferenda i są skierowane do prawodawcy przygotowującego nową ustawę dotyczącą zamówień publicznych.


Słowa kluczowe


polityka gospodarcza; cele zamówień publicznych; cele prawa zamówień publicznych; zasady prawa zamówień publicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bator A., Problemy prawa zamówień publicznych. Uwagi z perspektywy teorii i filozofii prawa, in: Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, Wrocław 2017.

Duniewska Z., Prawo administracyjne – wprowadzenie, in: Instytucje prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (ed.), Warszawa 2010.

Gas T., Die gesetzliche Normierung des offentlich-privaten Kooperationsvertrags, „Die Verwaltung” 2012, No. 1.

Kania M., Modyfikacja umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle modelowych rozwiązań regulacji prawnej dotyczącej współpracy publiczno-prywatnej, in: Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian, H. Nowicki, P. Nowicki (ed.), Wrocław 2015.

Nowicki H., Cele systemu zamówień publicznych, w: Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. System zamówień publicznych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.

Nowicki H., Prawo zamówień publicznych instrumentem kreowania innowacyjnej gospodarki, in: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, A. Powałowski (ed.), Warszawa 2016.

Nowicki H., Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego wpływ na innowacyjność udzielanego zamówienia, in: Państwo a gospodarka. Kierunki zmian publicznego prawa gospodarczego,

H. Nowicki, P. Nowicki (ed.), Toruń 2016.

Nowicki H., Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych, in: System zamówień publicznych w Polsce, J. Sadowy (ed.), Warszawa 2013.

Nowicki H., Zamówienia publiczne elementem innowacyjności w polityce gospodarczej Unii Europejskiej oraz Innowacyjność w polskim prawie zamówień publicznych – zagadnienia wybrane, in: Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych – perspektywy rozwoju, A. Brzezińska-Rawa (ed.), Warszawa 2015.

Nowicki H., Zamówienia publiczne elementem polityki gospodarczej państwa. Zagadnienia wybrane, Przegląd Naukowy Disputatio, Vol XXV, Prawne aspekty udziału państwa w gospodarce, Gdańsk 2018.

Nowicki H., Nowicki P., Partnerstwo publiczno-prywatne jako element systemu zamówień publicznych, “Studia BAS” 2014, no. 3 (39).

Nowicki H., Nowicki P., Wierzbowski M., Nowe dyrektywy zamówieniowe a polskie prawo zamówień publicznych. Uwagi de lege ferenda, in: Prawo

zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian, H. Nowicki, P. Nowicki (ed.), Wrocław 2015.

Nowicki P., Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych, Warszawa 2013.

Nowicki P., Zamówienia publiczne jako instrument kształtowania gospodarki przez państwo, in: Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej,

Wrocław 2017.

Sadowy J., Cele systemu zamówień publicznych i ich realizacja na przestrzeni 15 lat w świetle sprawozdań Prezesa Urzędu, in: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, H. Nowicki, J. Sadowy (ed.), Toruń–Warszawa 2009.

Szydło M., Prawna koncepcja zamówienia publicznego, Warszawa 2014.

Szydło M., Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją, Toruń 2006.

Ziembiński Z., in: S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism